07. septembra 2020

Ureditev sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti

 Naziv operacije: »Operacije Ureditve sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti«

Vodilni partner: Občina Straža

Ostali partnerji v projektu: Ribiška družina Novo mesto, Osnovna šola Vavta vas, Tomas d.o.o.

Opis aktivnosti v operaciji: Območje nekdanjih glinokopov v Zalogu ima velik pomen kot življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in je uvrščeno v omrežje Natura 2000. Območje se uredi za ogled in obiskovanje, na način ki ne škodi osnovnemu cilju varstva narave. Območje se lahko razvije tudi v smislu doživljanje narave, pasivne rekreacije in okoljske vzgoje ter znanja o naravi. Uredile se bodo krožne poti, manjša dela pri ureditvi habitatov, morebitni odlovi rib, odstranitev mulja, ureditev nasipov, oblikovanje členjenih brežini, ureditev vseh treh odtokov, ureditev gnezdilnih sten, opazovalnice, sečnja drevja, mulčenje in potrebna zatravitev.

Namen operacije: investicijske naložbe je preko vzpostavitve kakovostne interpretacije naravne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami ter z osveščanjem o pomembnosti sekundarnih biotopov in ohranjanja narave, prispevati k ohranjanju biotske raznolikosti ter hkrati vzpostaviti novo turistično vsebino doživljajskega »zelenega« turizma.

Cilji operacije:

investicije je ureditev območja biotopov glinokopov Zalog, postavitev info tabel, priprava programa za izvajanje naravoslovnih dni, testiranje naravoslovnih dni, nakup laboratorijske opreme, priprava promocijskega materiala ter organizacija novinarske konference in predstavitve za širšo javnost, kar zajema:

 • v 1. fazi dve aktivnosti:
  • Aktivnost 1: Ureditev območja mokrišča:
   • urejanje površin biotopov,
   • ureditev krožne poti okoli mokrišča v dolžini 700 m,
   • ureditev vodnih površin,
   • postavitev opazovalnice za ptice,
   • postavitev gnezdilnic,
  • Aktivnost 2: Postavitev opreme v mokrišču:
   • postavitev in oblikovanje info tabel,
   • priprava vsebine za info table,
 •  v 2. fazi dve aktivnosti, in sicer:
  • Aktivnost 3: Izdelava učnih vsebin o mokrišču:
   • izdelava programa za izvajanje naravoslovnih dni za učence osnovnih in srednjih šol,
   • izvedba testnih naravoslovnih dni (6 dogodkov),
   • nakup kompasov,
   • nakup laboratorijske opreme,
   • izdelava logotipa ter tisk zloženk (dvakrat po 2.000 kosov),
  • Aktivnost 4: Promocija projektnih aktivnosti:
   • oblikovanje in vzpostavitev spletne strani,
   • novinarska konferenca,
   • predstavitev za širšo javnost.

 

Pričakovani rezultati operacije:

 • ohranitev in izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter posledično naravne vrednote Zalog – zaliti glinokop, ki je hidrološka, ekosistemska, zoološka in botanična naravna
 • urejena naravoslovna infrastruktura (naravoslovna pot, opazovalnica za ptice, informativne table o dvoživkah, pticah, želvah, rastlinah, …),
 • urejena rekreativna infrastruktura (krožna sprehajalna/tekaška pot, informativna tabla o rekreativni poti),
 • vzpostavljena nova turistična vsebina doživljajskega »zelenega« turizma,
 • omogočiti obiskovalcem območja LAS Dolenjska in Bela krajina ter turistom poučno, zdravo in aktivno preživljanje prostega časa v naravi,
 • izboljšana turistična ponudba občine z oblikovanjem novih turističnih produktov (naravoslovna in rekreativna infrastruktura, naravoslovni, rekreativni in družabni dogodki, označitev naravnih in kulturnih vrednot),
 • povečano število izletniških turistov na območju LAS Dolenjska in Bela krajina,
 • osveščanje o pomenu sekundarnega biotopa ter ohranjanja narave (program za naravoslovne dneve za osnovne in srednje šole, testni naravoslovni dnevi, predstavitveni dogodek za širšo javnost, prezentacijski material, …),
 • izboljšana turistična atraktivnost občine,
 • dvignjena raven kakovosti življenja v celotnem okolju,
 • omogočen trajnostni razvoj,
 • pozitiven vpliv na turizem (povečan obisk domačih in tujih gostov),
 • izboljšano sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem (projektni partnerji iz javnega sektorja, podjetja, nevladne organizacije),
 • prispevek k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina,
 • prispevek k ureditvi zahodnega dela Gospodarske cone Zalog skladno z veljavnim prostorskim aktom.

 

Trajanje operacije: januar 2020 – junij 2023

Celotna vrednost: 121,749,50 eur

Višina sofinanciranih stroškov: 80.425,96 eur

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Andreja Kren 041 897 512

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Občina Straža.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije
Program razvoja podeželja – PRP
Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina

 

 

Arhiv javnih objav

Strategija razvoja Občine Straža

26. septembra 2022

Strategija razvoja občine Straža_jan22 PRILOGA_Analiza stanja_Občina Straža_30 9 2020 Več »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem

14. julija 2022

Namera - Oddaja poslovnega prostora v najem Več »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

07. julija 2022

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 4- 7.7. Več »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

07. julija 2022

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 3-7.7. Več »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

07. julija 2022

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 2-7.7. Več »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

07. julija 2022

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 1-7.7. Več »

Javna razgrnitev Poročila o prostorskem razvoju ter ocena stanja in prihodnjih potreb v prostoru Občine Straža

03. junija 2022

Javno se razgrne Poročilo o prostorskem razvoju ter ocena stanja in prihodnjih potreb v prostoru Občine Straža v postopku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Straža (SD OPN 3), ki ga je pod št. IH-1/21, junij 2022, izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o. Javna razgrnitev Poročila o prostorskem ... Več »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem

29. marca 2022

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe z prodajo nepremičnine - objava Več »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

25. marca 2022

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 25.03. Več »

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

25. marca 2022

Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe Več »

Strategija razvoja Občine Straža 2030+

25. marca 2022

Obveščamo vas, da je v pripravi Strategija razvoj Občine Straža 2030+, na katereo je možno v skladu z 79. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Straža  (Ur. list RS št.: 26/2022) podati predloge in pripombe do vključno 22.04.2022. Strategija je v tiskani obliki na vpogled tudi na sedežu Občine Straža. Predlogi se lahko oddajo ... Več »

Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Straža

23. marca 2022

Obveščamo vas, da je v pripravi Dopolnjen predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Straža, za katerega je možno v skladu z 79. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Straža  (Ur. list RS št.: 26/2022) podati predloge in pripombe do vključno 07.04.2022. Predlogi se lahko oddajo pisno na naslov Občina Straža, Ulica talcev ... Več »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

08. marca 2022

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin Več »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem

25. februarja 2022

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem  -25.2.-2             Več »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

25. februarja 2022

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe z prodajo nepremičnine - 25.2.-1 Več »

Objava pogojev - Redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

25. februarja 2022

Objavljeni so Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest na območju občine Straža za kampanjo rednih volitev poslancev v državni zbor, ki bodo 24.04.2022. Priloga: Objava pogojev - Redne volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, 24.04.2022       Več »

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022

14. februarja 2022

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2022     Več »

Predlog proračuna Občine Straža za leto 2022 v javni obravnavi

20. decembra 2021

Obveščamo vas, da je v pripravi Dopolnjen predlog proračuna občine Straža za leto 2022, na katerega je možno podati predloge in pripombe do vključno do četrtka, 30.12.2021. Predlogi se lahko oddajo pisno na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža ali po elektronski pošti info@obcina-straza.si. 20_04_05_NRP 2022-2025 20_04_04_Predlog proračuna 2022-splošni del 20_04_03_Predlog proračuna 2022-posebni del 20_04_02_Obrazložitev predloga proračuna ... Več »

Načrt ZIR - Potres

15. novembra 2021

javno naznanilo _ uskladitev_2021 OSNUTEK_NačrtZIR_POTRES_Straža Več »

Predlog proračuna Občine Straža za leto 2021 v javni obravnavi

11. decembra 2020

Obveščamo vas, da je v pripravi Dopolnjen predlog proračuna občine Straža za leto 2021, na katerega je možno podati predloge in pripombe do vključno do četrtka, 24.12.2020. Predlogi se lahko oddajo pisno na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža ali po elektronski pošti info@obcina-straza.si. 14_04_01_Obrazložitev predloga Proračuna 2021 14_04_02_Obrazložitev predloga Proračuna 2021-celotna 14_04_03_Posebni del 2021 14_04_04_Splošni ... Več »

JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA STATUTA OBČINE STRAŽA

28. oktobra 2020

Občina Straža vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o predlogu Statuta Občine Straža. Javna razprava_Statut Več »

Osnutek Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Straža

21. septembra 2020

  Osnutek načrta - epidemija   Straža -načrt ZiR pojav epidemije verzija 1.0 - OSNUTEK Več »

Ureditev sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti

07. septembra 2020

 Naziv operacije: »Operacije Ureditve sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog za obisk javnosti« Vodilni partner: Občina Straža Ostali partnerji v projektu: Ribiška družina Novo mesto, Osnovna šola Vavta vas, Tomas d.o.o. Opis aktivnosti v operaciji: Območje nekdanjih glinokopov v Zalogu ima velik pomen kot življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in ... Več »

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Straža v prvem polletju 2020

20. julija 2020

Na spodnjih povezavah se nahajajo dokumenti Poročila o izvrševanju proračuna občine Straža v prvem polletju 2020: Posebni del jan-jun 2020 Splošni del jan-jun 2020 Polletno poročilo 2020 Več »

Poziv za oddajo projektnih predlogov občank in občanov

08. junija 2020

Javni poziv za oddajo projektnih predlogov občank in občan   Več »

Subvencija obrestne mere za podjetniške kredite tudi v letu 2020

02. aprila 2020

  SUBVENCIJA OBRESTNE MERE ZA PODJETNIŠKE KREDITE TUDI V LETU 2020   Občina je tudi v letu 2020 zagotovila proračunska sredstva za Subvencijo obrestne mere podjetniških kreditov na območju občine. Razvojni center Novo mesto d.o.o., kot izvajalec sheme, je 1. 4. 2020 na spletni strani objavil Povabilo »Sofinanciranje obrestne mere podjetniških kreditov na ... Več »

Poziv javnosti za posredovanje predlogov lokacij za merjenje hitrosti

10. februarja 2020

Glede na številčne pobude občanov o umirjanju hitrosti skozi naselja, je občinsko redarstvo že v preteklih letih izvajalo na kritičnih mestih merjenje hitrosti. Konstanten nadzor je prinesel tudi rezultate, saj je zaznati na določenih cestah upad povprečne hitrosti, zmanjšalo se je tudi število prekrškov. Slednje, da zagotovimo varnost vseh občanov, si ... Več »

Letni program socialno varstvo 2020

09. januarja 2020

Letni program_socialno varstvo_2020 Več »

Letni program kulture v Občini Straža za leto 2020

09. januarja 2020

Letni program_ kultura_2020 Več »

Javna obravnava predloga proračuna Občine Straža za leto 2020

22. novembra 2019

Občina Straža podaja predlog proračuna Občine Straža za leto 2020 v javno obravnavo. Rok za podajo predlogov je vključno do ponedeljka, 2.12.2019. Predlogi se lahko oddajo pisno na naslovu Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351  Straža ali po elektronski pošti polonca.spelko@obcina-straza.si. 08_04_01_Obrazložitev Predlog proračuna za leto 2020 08_04_02_Splošni del 2020 08_04_03_Posebni del 2020 08_04_04_NRP 2020-2023           Več »

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNIN

20. maja 2019

Občina Straža objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi naslednjih nepremičnin, ki predstavljajo v naravi vzletno-pristajalno stezo letališča:                                                              ... Več »

Objava pogojev - Evropski parlament 2019

04. marca 2019

Pogoji - volitve EU 2019 Več »

Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predstavnika občanov Občine Straža v Svetu za preventivo in vzgojo v javnem prometu

20. februarja 2019

Člane občinskega sveta in zainteresirano javnost vabimo k posredovanju predlogov kandidatov za predstavnika občanov Občine Straža v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Javni poziv Obrazec_predlog Več »

Javni poziv za posredovanje predlogov kandidata za predstavnika dijakov oziroma študentov lokalne skupnosti v Komisiji za štipendiranje

20. februarja 2019

Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Straža objavlja javni poziv za posredovanje predlogov kandidata za predstavnika dijakov oziroma študentov lokalne skupnosti v Komisiji za štipendiranje. Javni poziv Obrazec_predlog Več »

Javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predstavnika društvenih dejavnosti v Uredniškem odbora glasila Stražan

20. februarja 2019

Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Straža objavlja javni poziv za posredovanje predlogov kandidatov za predstavnika društvenih dejavnosti v Uredniškem odbora glasila Stražan. Javni poziv Obrazec_predlog Več »

Sklep o številu potrebnih podpor volivcev za lokalne volitve 2018

07. septembra 2018

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev_07.09.2018 Več »

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

07. septembra 2018

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij Več »

Javni poziv za predloge za imenovanje volilnih odborov v Občini Straža

30. avgusta 2018

Občinska volilna komisija Občine Straža objavlja Javni poziv za predloge za imenovanje volilnih odborov v Občini Straža. Rok za posredovanje predlogov je 13.09.2018. Poziv je  dostopen na naslednji povezavi: Poziv za predloge_volilni odbori Obrazec_Predlog Obrazec_Izjava kandidata   Več »

Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2018

30. julija 2018

Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2018 Podaljšanje roka za oddajo vlog »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2018« Rok za oddajo vlog je podaljšan je do petka, 12.10.2018, do 14. ure. https://www.rc-nm.si/podaljsanje-roka-za-oddajo-vlog-podjetniske-inovacije-2018/ Kontakt:  Aleksej Metelko, tel. 07 33 72 980, mob. 040 512 241, ... Več »

Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt Rekonstrukcija in sprememba namembnosti Dularjevega mlina

29. maja 2018

Občina Straža objavlja Javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt Rekonstrukcija in sprememba namembnosti Dularjevega mlina.Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je 31. 07. 2018 do 10. ure.Javni poziv je dostopen na naslednji povezavi: Besedilo javnega pozivaObrazca    Več »

Objava zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin

28. maja 2018

Na spodnji povezavi objavljamo razpis za prodajo nepremičnin.Razpis za prodajo nepremičnin Več »

Poziv za predlaganje kandidatov Občinske volilne komisije

25. maja 2018

Poziv za predlaganje kandidatov OVK_maj 2018Obrazec Predlog za člana Več »

Objava pogojev - Referendum "Drugi tir"

24. aprila 2018

Pogoji Drugi tir Več »

Seznam Evidenčnih Naročil 2018 popravek

03. januarja 2018

Seznam_Evidencnih_Narocil_2018_popravek Več »

Vabilo za sodelovanje v postopku priprave predloga Statuta Občine Straža

20. decembra 2017

V zvezi s postopkom priprave predloga novega Statuta Občine Straža vabimo strokovno in drugo javnost k sodelovanju v postopku priprave s pozivom k dajanju predlogov do vključno 19.01.2018.Več si lahko preberete na spodnjih povezavah:Vabilo javnostiOsnutek Statuta Občine StražaPregled sprememb glede na veljavni statutDokument strokovna pomoč občinam Več »

Pogoji - volitve predsednika

04. oktobra 2017

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika republike, ki bodo 22. oktobra 2017Objava pogojev - volitve predsednik   Več »

Javna obravnava osnutka odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne in osnutka odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto

18. septembra 2017

Javna obravnava osnutka odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne in osnutka odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto V prilogi je osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Dolenjske lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. Zaradi večje legitimnosti pri ... Več »

Pogoji - Referendum "drugi tir"

28. avgusta 2017

Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest zaizvedbo referendumske kampanje za referendum » Drugi tir«  Pogoji - referendum Drugi tir  Več »

Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2017

28. avgusta 2017

Kliknite na spodnjo povezavo, da odprete javno objavo.Oddaja vlog za Sofinanciranje inovativnih predlogov 2017_1 Več »

Objava

31. julija 2017

V Uradnem listu št. 41/2017 je bil 28. 7. 2017 objavljen Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN 2 Gospodarska cona Zalog).Uradni l.  Več »

Namera o oddaji stvarnega premoženja

05. maja 2017

V skladu s 30. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I in 76/15) in 51. - 53. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, ... Več »

Javno povabilo "Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele Krajine v letu 2016"

09. avgusta 2016

Javno povabilo " Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele Krajine v letu 2016" javni poziv_objava v DL_21 07 2016 Več »

Anketni vprašalnik - POTREBE PREBIVALSTVA PO ŠIROKOPASOVNI TELEKOMUNIKACIJSKI INFRASTRUKTURI

24. marca 2016

 Anketni vprašalnik POTREBE PREBIVALSTVA PO ŠIROKOPASOVNI TELEKOMUNIKACIJSKI INFRASTRUKTURI Spoštovani občani,Občina Straža želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov visokih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev. V ta namen bi želeli preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov, zato vas vljudno ... Več »

Letni program športa za 2016

15. marca 2016

Letni program športa za leto 2016LPŠ 2016 _ original Več »

Letni program kulture 2016

15. marca 2016

Letni program kulture za leto 2016letni program kulture za leto 2016 original Več »

Letni program socialnega varstva 2016

15. marca 2016

Letni program socialnega varstva za leto  2016LETNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA 2016_orig Več »


top