18. marca 2022

Poročanje – 22. redna seja OS občine Straža

 
17. marca se je straški občinski svet sestal v prisotnosti 10 članov občinskega sveta na svoji 22. redni seji, ki je v predlogu dnevnega reda vsebovala 12. točk.
Pri obravnavi zapisnika prejšnje seje je bila podana pripomba, da se bodoče v zapisniku povzamejo in zapišejo smiselni povzetki svetniških razprav.
Župan je v svojem izčrpnem poročilu seznanil svetnike o delu in nalogah, ki jih je skupaj z občinsko upravo opravil v času med obema sejama.
Zaradi spremembe v zakonodaji  so svetniki na tej seji obravnavali  Odlok o pokopališkem redu v Občini Straža in ga tudi potrdili. Ta odlok predpiše pokopališki red, v katerem se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Bistvena sprememba odloka pa je tudi zagotavljanje 24-urne dežurne službe.
Po skrajšanem postopku je bil sprejet Odlok o dopolnitvi Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža, ki bo še bolj podrobno urejal to področje. Prejšnji odlok ni predvideval inšpekcijskega nadzora nad odmero komunalnega prispevka, kar bo urejeno z novim aktom. 
Obravnavan je bil tudi predlog Sklepa o določitvi višine vrednosti pravnih poslov, ki niso vključeni v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022, s katerim se določa skupna vrednost pravnih poslov za nakup ali prodajo nepremičnin, ki niso zajete v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Straža za leto 2022 in jih je dovoljeno sklepati brez dopolnitve načrta ravnanja s stvarnim premoženjem. Predlagani predlog sklepa je bil pripravljen po vzoru ostalih občin in tudi predhodno sprejet na seji Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet, a ga kljub temu občinski svet ni potrdil. V primeru, da bi bil sklep v predlagani obliki sprejet, bi občinska uprava lažje uveljavljala predkupno pravico in s tem pridobivala zemljišča, po katerih poteka kategorizirana cesta, pa niso v načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja.
Statistični podatki in številke govorijo, da je občina Straža varna občina. S poročilom o varnosti v naši občini je občinski svet seznanil načelnik policijske postaje Dol. Toplice. Pri tej točki je svetnik opozoril na perečo problematiko pasjih iztrebkov na sprehajalnih poteh ter podal pobudo, da se poostri  nadzor, predvsem v večernih urah. Prav tako je bila dana pobuda, da se pri ažuriranju Občinskega progama varnosti, predvsem z razlogom, da bo občutek glede varnosti naših občanov še boljši, vključijo še ostali deležniki, ki delujejo na tem področju.
Predstavnik podjetja Acer, g. Gajski je predstavil projekt »Postajališče za avtodome Straža« Gre za ukrep strategije turizma, s katerim se vzpodbudi tak način turizma, ki je čedalje bolj v porastu. Predlogu o postavitvi postajališča za avtodome straški svetniki sicer ne nasprotujejo, so pa bile podane pripombe glede same lokacije postajališča, ki se nekaterim svetnikom zdi neprimerna.
S strani profesorja g. Slaka s Fakultete za arhitekturo so bili predstavljeni rezultati arhitekturno-urbanističnih delavnic za ureditev središča Straže, ki so bile izvedene na podlagi podpisane pogodbe. Študentje fakultete so si občino ogledali in pri svojih idejah upoštevali posebnosti občine, z željo poiskati kvalitete v kraju in predvsem kaj kraj ponuja. Vizijo razvoja občine so svetniki zelo pohvalili, hkrati pa podali pobudo, da je to gradivo primerno in uporabno za vključitev v samo strategijo občine, ki je še v pripravi.
Predsednica Nadzornega odbora je občinski svet seznanila z ugotovitvami iz Poročila Nadzornega odbora za leto 2020. Predsednica je občinski svet seznanila tudi, da je na podlagi nepravilnosti podala prijave pristojnim organom. V skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine bomo kot nadzorovani organ do roka podali poročilo o izvajanju vseh njihovih priporočil in predlogov.
V letošnjem letu sta na podlagi razpisa prispela dva predloga za občinska priznanja, ki jih je podal predlagatelj Dušan Krštinc. Tako je straški občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdil podelitev priznanja Alojzija Pirca Stanislavu Zupančiču ter priznanje Franca Červana Damjanu Jermanu. Obe priznanji bosta nagrajenca prejela na slavnostni občinski seji 22. aprila.
 

Arhiv novic

Podari – zamenjaj - vzemi

23. septembra 2022

Podari – zamenjaj - vzemi Pripravljamo se na 1. tovrstni dogodek, ki je namenjen vsem, ki vam je doma kaj v napoto, pa se vam to zdi škoda zavreči, vsem, ki ste se doma česa naveličali in bi to zamenjali, vsem, ki nimate dohodkov, da bi si željeno privoščili. Z izmenjavami spodbujamo ...Več »

Evropski teden mobilnosti 2022

31. avgusta 2022

Občina Straža je tudi v letošnjem letu s podpisom listine pristopila in s tem potrdila sodelovanje pri projektu  Evropskega tedna mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom 2022, kateri letos poteka pod sloganom "trajnostno povezani". Poudarek letošnjega Evropskega tedna mobilnosti je na pomenu vključenosti najrazličnejših deležnikov v procese načrtovanja in odločanja ...Več »

90 let gospe Ivane Jakše

31. avgusta 2022

V Domu starejših občanov je v torek 30.09.2022 v  krogu svoje družine,  visok življenjski jubilej 90 let, praznovala gospa Ivana Jakše iz Straže. Poleg župana Dušana Krštinca so ji vse dobro zaželeli tudi predsednica DU Straža Rozina Kum, predstavnica Karitasa Marica Vurušič ter predstavnica KORK Straža Jožica Piškur. Vse dobro ...Več »

Počitniška ustvarjalna delavnica

18. avgusta 2022

Utrinki z današnje počitniške ustvarjalne delavnice - poslikava kamenčkov in školjk   Več »

Turnir v balinanju

17. avgusta 2022

V soboto je v Športnem parku Breza potekal turnir v balinanju, ki ga je organiziralo tamkajšnje Športno društvo Breza. Udeležence turnirja je pozdravila in jim zaželela dobrodošlico v občini Straža podžupanja občine Katarina Petan. Več »

Dobrodelna strelska tekma  Strelskega društva Straža

10. avgusta 2022

V soboto je Strelsko društvo Straža priredilo dobrodelno strelsko tekmo, na kateri smo zbrali 200€, ki smo jih namenili Prostovoljnemu gasilskemu društvu Vavta Vas.  Zmagal je Jure Pavlin  SD STRAŽA, pred Pavlom Turkom SD RAFAL, tretje mesto pa je zasedel Franc Povše SD STRAŽA.         Več »

Počitniška delavnica - Izdelovanje nakita

12. julija 2022

Utrinki z današnje počitniške delavnice, ko smo s pomočjo ustvarjalke Darje Hrovatič izdelovali nakit prijateljstva.   Več »

90-letnica gospe Antonije Kočman

30. junija 2022

V mesecu juniju je visok življenjski jubilej 90-let praznovala  gospa Antonija Kočman iz Vavte vasi. Na njenem domu jo je obiskal župan Dušan Krštinc z direktorico občinske uprave Lidijo Plut, obisku pa so se pridružili tudi predstavniki Krajevne organizacije Rdečega Križa Straža, Društva upokojencev Straža in Karitasa.  Slavljenki želimo vse lepo ...Več »

Dobrodelni spust v Straži

18. junija 2022

Z novomeškim Lions klubom, Rafting klubom Gimpex Straža in PGD Vavta vas smo pripravili dobrodelni spust po reki Krki za 45 otrok iz socialno šibkejših družin iz novomeških osnovnih šol. V veliko pomoč pri organizaciji je bil tudi Slavko Poglavc iz režijskega obrata Občine Straža. V Straži SPUST ZA SOCIALNO OGROŽENE OTROKE              Več »


top