Osnovni podatki

Občina Straža

Ulica talcev 9

8351 Straža

Tel.: +386(0)7/38 48 550

faks:+386(0)7/38 48 558

e-pošta: info@obcina-straza.si

 

V skladu s pravilnikom o delovnem, poslovnem času ter uradnih urah v občini Straža ima Občina Straža naslednje

 

Uradne ure:

Ponedeljek od 8.00 do 15.00

Sreda od 8.00 do 17.00

Petek od 8.00 do 13.00

Uradnih ur ni med 10.30 in 12.00

 

Uradne ure so namenjene poslovanju s strankami in so določene v okviru poslovnega časa.

 

obcina-stavba

Župan

Župan : Dušan Krštinc

Telefon:+386(0)7 /384 85 50

E-pošta: dusan.krstinc@obcina-straza.si

 

 Dušan Krštinc se je rodil v Novem mestu 30.1.1967. Osnovno šolo je obiskoval v Vavti vasi od leta 1973 do leta 1981. Po končani osnovni šoli se je vpisal na srednjo tehnično strojno šolo v Novem mestu in jo leta 1985 končal. Takoj po srednji šoli se je zaposlil v podjetju Novoles – Drobno pohištvo, kjer je začel delati kot delavec na CNC stroju.

V letih od 1986 do 1987 je bil na služenju vojaške obveznosti. V času služenja je obiskoval in zaključil šolo za rezervne častnike. Po končanih vojaških obveznostih, leta 1987, je zopet nastopil službo v podjetju Novoles. V Novolesu je potem opravljal dela in naloge na različnih mestih. Tako je bil konstruktor strojev in naprav, vodja programske skupine v podjetju Novoles, Energetika in storitve, vodja tehnične komerciale, samostojni komercialist nabave in med drugim nosilec izvajanja sistema kakovosti ISO 9000 ter notranji presojevalec.

Že takoj po vrnitvi v Novoles, se je vpisal na Višjo strojno šolo, katero je obiskoval ob delu v Novem mestu in v Ljubljani. Diplomiral je leta 1993 - smer konstrukterstvo in gradnja strojev pri prof. dr. Jožetu Duhovniku. S študijem ob delu je nadaljeval leta 1999, ko se je vpisal na visoko strokovno šolo Fakultete za strojništvo – Univerze v Ljubljani. Vpisal je smer konstrukterstvo in vzdrževanje in diplomiral leta 2002 pri prof. dr. Alešu Vahčiču, z diplomsko nalogo: Trend vzdrževanja proizvodnih sistemov.

Nov izziv za delo mu je bila zaposlitev na Agenciji Republike Slovenije za okolje, od leta 2005 do 2007, kjer je delal kot višji svetovalec v Uradu za okolje, oddelek za kakovost voda.

Po začetku delovanja Občine Straža leta 2007, se je zaposlil na Občini Straža kot direktor občinske uprave. Kot direktor se je ukvarjal z vodenjem občinske uprave, pisanjem odlokov, pravilnikov, vodenjem upravnih postopkov, pripravljanjem vlog na razpise, vodenjem in pripravam postopkov javnega naročanja.

Je tudi aktiven gasilec član PGD Vavta vas, kjer je bil 16 let tajnik in 10 let predsednik, sedaj pa je član upravnega odbora in operativni gasilec. Bil je tudi član upravnega odbora GZ Novo mesto. Je tudi član KUD Straža, Kajak kanu kluba Straža in Društva vinogradnikov Straža.

Njegovi hobiji so: gasilstvo, plavanje, potapljanje, smučanje in jadranje.

Danes živi v Straži z ženo Sabino, tremi sinovi in dvema hčerama. Tudi kot družina so zelo vpeti v dogajanja in družbeno življenje v Straži.

Podžupanja

Katarina Petan

 

 

 

 

Občinska uprava

Direktorica občinske uprave:

        Mag. Lidija Plut

        tel.: +386(0)7/384 85 59

        e-pošta: lidija.plut@obcina-straza.si

Glavna pisarna:

        Suzana Koblar

tel.:+386(0)7/384 85 50

        e-pošta: suzana.koblar@obcina-straza.si

Splošne zadeve:

Karmen Turk

tel.:+386(0)7/384 85 51

e-pošta: karmen.turk@obcina-straza.si

       Urejanje prostora in okolje:

Nataša Palčič

tel.:+386(0)7/384 85 63

e-pošta: natasa.palcic@obcina-straza.si

Komunala, prometna infrastruktura, investicije in kmetijstvo:

Matjaž Petruna

tel.: +386(0)7/384 85 55

e-pošta: matjaz.petruna@obcina-straza.si

        Javna infrastruktura

        Radoš Kužnik

        tel.: +386(0)7/384 85 54

        e-pošta: rados.kuznik@obcina-straza.si

Proračun, javne finance, podjetništvo in razvojni projekti:

Polonca Špelko Krštinc

tel:+386(0)7/384 85 60

e-pošta: polonca.spelko@obcina-straza.si

Računovodstvo in gospodarstvo:

Marta Berkopec

tel.: +386(0)7/384 85 53

e-pošta: marta.berkopec@obcina-straza.si

Družbene dejavnosti in turizem:

Andreja Kren

tel.: +386(0)7/384 85 56

e-pošta: andreja.kren@obcina-straza.si

Režijski obrat:     

Slavko Poglavc - traktorist strojnik - vzdrževalec

        Primož Špelko - hišnik

Manda Peterlin - čistilka

        Matjaž Šuštaršič - čistilec

 

tel: +386(0)7/384 85 50

e-pošta: slavko.poglavc@obcina-straza.si

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD)

Podsekretar za pravne zadeve

Tea Urbančič Kavšček nadomešča jo Stanislava Bjelajac, podsekretarka za pravne zadeve

tel.: +386(0)7/39 39 237

e-pošta: stanislava.bjelajac@novomesto.si

Dežurna številka redarstva: 031 390 401

Dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva: 031 353 296

Seznam pooblaščenih oseb - SOUD

Nadzorni odbor

predsednica: Anita Avbar Salopek

članica: Zdenka Krašovec

članica: Anamarija Janškovec Taljat

Občinski svet

Občinski svet Občine Straža sestavlja 13 članov.

 

1.RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA - RIOS

1. Albin Kregar

2. Andrej Petkovič

3. Damjan Jerman

4. Simona Franko

 

2. LKOS - LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA

1. mag. Samo Jakljič

2. Borut Likar

3. Mateja Merlin

4. Tomislav Salopek

5. Anica Nose

 

3. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. Pavel Vidic

 

4. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA -  SDS OO STRAŽA

1. Zdravko Turk

 

5. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 

1. Katarina Petan

 

6. CIVILNA INICIATIVA - STOPIMO SKUPAJ

1. Franc Plut

 

 

Seje občinskega sveta in delovnih teles

24. seja OS

24_01_Dnevni red_24. seja občinskega sveta_junij2022

24_02_Zapisnik 23. seje OS Straža

24_04_01_Obrazložitev Rebalansa proračuna za leto 2022

24_04_02_ Rebalans proračuna obrazložitev postavk 24_04_03_Rebalans proračuna-Posebni del 2022 24_04_04_Rebalans proračuna-Splošni del 2022

24_04_05_Rebalans proračuna-NRP 2022

24_05_01_SD Načrta ravnanja 2022-junij

24_06_01_Predlog sklepa - PP izven načrta

24_07_01_Obrazložitev-  Strateško-razvojni program za obvladovanje staranja in medgeneracijskega sodelovanja

24_07_02_Strateško-razvojni program za obvladovanje staranja in medgeneracijskega sodelovanja

24_08_01 Obrazložitev_letno poročilo KMJ 2021

24_08_02 Letno poročilo KMJ 2021 z vsemi prilogami

24_08_03 Povzetek letnega poročila KMJ 2021 za Občino Straža

24_08_04 Program dela in finančni načrt KMJ 2022 z vsemi prilogami

24_09_01_Obrazložitev_Letno poročilo_Komunala Novo mesto d.o.o._2021

24_09_02_Revidirano poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2021

KMMVI_Obrazložitev - razrešitevimenovanje novega člana

Vabilo _18. seja Okolje prostor komunalo in promet_13.6.2022

Vabilo_ 16. seja gospodarstvo kmetijstvo in turizem_13.6.2022

Vabilo_10. seja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Vabilo_19. seja družbene dejavnosti_13.6.2022

Gradivo 2022

23. seja OS

22_01_Dnevni red_23. seja občinskega vseta_mar2022

23_02_Zapisnik 22. seje OS Straža

23_04_01_Obrazložitev Zaključni račun za leto 2021

23_04_02_Obrazložitev ZR za OS 2021-celotna

23_04_03_Zaključni račun 2021-posebni del

23_04_04_Zaključni račun 2021-splošni del

23_04_05_NRP 2021-2024

23_05_01_Obrazložitev_poročilo_realizacija načrtov ravnanja_stvarno premoženje_2021

23_05_02_Poročilo_realizacija načrtov ravnanja_stvarno premoženje_2021

23_06_01-Obrazl.predl.Odloka o pokopališkem redu

23_06_02_Odlok o pokopališkem redu v Občini Straža_april 2022

23_07_01 Obrazložitev_Pravilnika o izvajanju projekta Prostovoljni šofer in uporabi vozila Občine Straža

23_07_02 Pravilnik o izvajanju projekta Prostovoljni šofer in uporabi vozila Občine Straža

23_08_01_Obrazložitev _pravilnik

23_08_02_Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (e-oskrba) v Občini Straža

23_09_01_Obrazložitev _pomoč na domu

23_09_02_DSO_predlog nove cene

23_09_03_Sklep _Pomoč na domu

23_10_01 Obrazložitev poročila pomoč na domu za leto 2021

23_10_02 Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Straža za leto 2021

23_11_01 Obrazložitev_delovna_uspešnost_ravnatelja 2021

23_11_02 Vloga za soglasje_obrazec Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja_kriteriji

23_12_01_Obrazložitev Letno poročilo SOU OD

23_12_02_Poročilo SOU OD za leti 2020 in 2021

23_13_01 Obrazložitev Letnega poročila OŠ za leto 2021 23_13_02 Letno poročilo 2021

Odgovori na pobude

22. seja OS

22_01_Dnevni red_22. seja občinskega  sveta mar2022

22_02_zapisnik 21. seje os

22_04_01-Obrazl.predl.Odloka o pokopališkem redu

22_04_02_Odlok o pokopališkem redu v Občini Straža_marec 2022

22_05_01_ Dopolnitev odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka_Obrazložitev

22_05_02_ Dopolnitev odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka_Besedilo

22_06_01_Sklep o določitvi višine vrednosti pravnih poslov_izven načrta.

22_10_Končno poročilo NO 2021

Vabilo _17. seja Okolje prostor komunalo in promet- 09. FEBRUAR 2022

Vabilo_9. seja

21. seja OS

21_01_Dnevni red_21. seja občinskega vseta_feb 2021

obvestilo o prestavitvi seje OS - 31.1.2022

21_02_Zapisnik 20. seje OS(002)

21_04_01_Obrazložitev Predlog proračuna 2022

21_04_02_Obrazložitev predloga proračuna 2022-celotna-

21_04_2a_Opredelitev do pripomb

21_04_03_Splošni del

21_04_04_Posebni del

21_04_05_NRP 2022-2025

21_04_06_Letni plan vzdrževanja občinskih cest 2022

21_05_01_Predlog načrta ravnanja s stvarnim premoženjem_ obrazložitev

21_05_02_Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

21_05_03_Načrt pridobivanja-razpolaganja

21_06_01Obrazložitev Poslovnika-druga obravnava.-jan

21_06_02 predlog besedila Poslovnika -2. obravnava- jan

21_07_01 obrazložitev odlok o določitvi volilnih enot-jan

21_07_02_odlok o določitvi volilnih enot-jan

21_08_01_ obrazložitev odlok o ustanovitvi krajevnih odborov - jan

21_08_02_odlok o ustanovitvi krajevnih odborov-besedilo odloka- jan 2

1_09_01_Obrazložitev odloka o doplnitvi odloka o ustanovitvi SOU OD

21_09_02 Predlog odloka o dopolnitvah odloka o ustanovitvi SOU OD

21_10_01 Obrazložitev_Letni program športa 2022

21_10_02 Letni program športa v Občini Straža za leto 2022

21_11_01 Obrazložitev_Letni program kulture 2022

21_11_02 Letni program kulture v Občini Straža za leto 2022

21_12_01 Obrazložitev_Letnega program socialnega varstva 2022 doc

21_12_02 Letni program socialnega varstva 2022

21_13_01_Obrazložitev Strategije razvoja 21_13_02_Strategija razvoja občine Straža_jan22

21_13_03_PRILOGA_Analiza stanja_Občina Straža_30 9 2020

21_13_04_PRILOGA_vprasalnik_občina Straža_2020

21_14_01_Posl.plan Kom.Nm-2022-Obrazložitev

21_14_02_Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2022 - predlog Občina Straža

Vabilo _17. seja Okolje prostor komunalo in promet- FEBRUAR 2022

Vabilo_ 14. seja gospodarstvo kmetijstvo in turizem - FEBRUAR 2022

Vabilo_10. seja Komisije za statut in poslovnik - FEBRUAR 2022

Vabilo_17. seja družbene dejavnosti_FEBRUAR 2022

Vabilo _17. seja Okolje prostor komunalo in promet- 09. FEBRUAR 2022

Vabilo_ 14. seja gospodarstvo kmetijstvo in turizem - 09. FEBRUAR 2022

Vabilo_10. seja Komisije za statut in poslovnik - 09. FEBRUAR 2022

Vabilo_17. seja družbene dejavnosti_09. FEBRUAR 2022

Gradivo 2021

20. seja Občinskega sveta

20_01_Dnevni red_20. seja občinskega vseta_dec2021

20_02_01_Zapisnik 19. seje OS- november 2021

20_04_01_Obrazložitev Predlog proračuna 2022

20_04_02_Obrazložitev predloga proračuna 2022-celotna-

20_04_03_Predlog proračuna 2022-posebni del

20_04_04_Predlog proračuna 2022-splošni del 2

0_04_05_NRP 2022-2025

20_04_06_Letni plan vzdrževanja občinskih cest 2022

20_05_01_Predlog načrta ravnanja s stvarnim premoženjem_ obrazložitev

20_05_02_Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

20_05_03_Načrt pridobivanja-razpolaganja 20

20_06_ 01_Obrazložitev poslovnika_občinski-ponovno odločanje

20_06_02 Poslovnik_občinski svet_ ponovno odločanje

20_07_01_Obrazložitev odloka o določitvi volilnih enot

20_07_02 odlok o določitvi volilnih enot- besedilo odloka

20_08_01 Obrazložitev odloka o ustanovitvi krajevnih odborov

20_08_02_odlok o ustanovitvi krajevnih odborov-besedilo odloka

20_09_01_Obrazložitev Sklep št. 219

20_10_01_Obrazložitev poročila Komisije za varstvo okolja

20_20_02_ Poročilo komisije za varstvo okolja 2021

Odgovor na pobudo št. 280

Vabilo _16. seja Okolje prostor komunalo in promet- DECEMBER 2021

Vabilo_ 13. seja gospodarstvo kmetijstvo in turizem - DECEMBER 2021

Vabilo_16. seja družbene dejavnosti_DECEMBER 2021.docx

Vabilo_9. seja Komisije za statut in poslovnik - DECEMBER 2021.docx

19. seja OS

19_01_Dnevni red_19. seja občinskega vseta_oktober 2021

19_02_Zapisnik 18. seje OS_2021

19_03_ Zapisnik_8 .korespondenčna seja_

19_05_01_Obrazložitev Predlog proračuna 2022

19_05_02_Obrazložitev predloga proračuna 2022-celotna-

19_05_03_Predlog proračuna za leto 2022-Splošni del

19_05_04_Predlog proračuna za leto 2022-Posebni del

19_05_05_NRP 2022-2025

19_06_01_Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem_ obrazložitev

19_06_02_Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem

19_06_03_Načrt pridobivanja-razpolaganja

19_07_ 01_Obrazložitev predlog poslovnika_občinski se_ oktober21

19_07_02 Poslovnik_občinski svet_ Občine Straža-2. obravnava

19_08_01-Obrazl.predl.Odloka o kategorizaciji cest

19_08_02-Odlok o kategorizaciji občinskih cest

19_08_03-Elaborat sprememb_oktober_2021

Odgovori na pobude in vprašanja

 Vabilo _16. seja Okolje prostor komunalo in promet.oktober docx

Vabilo_ 12. seja gospodarstvo kmetijstvo in turizem_OKTOBER 2021

Vabilo_8. seja Komisije za statut in poslovnik-OKTOBER 2021

Vabilo_15. seja družbene dejavnosti_OKTOBER 2021

18. seja OS

18_01_Dnevni red_18. seja občinskega vseta_junij2021

18_02_Zapisnik_16. seja občinskega sveta_maj2021

18_03_Zapisnik 17. seje občinskega sveta_junij2021

18_05_01_Rebalans proračuna 2021

18_05_02_Rebalans proračuna 2021-obrazložitev postavk

18_05_03_Rebalans proračuna - Splošni del

18_05_04_Rebalans proračuna - Posebni del

18_05_05_NRP 2021-2024

18_06_01_Obrazložitev_Predlog poslovnika_občinski svet_Straža_junij2021

18_06_02_Poslovnik_občinski svet_Občina Straža_maj2021

18_06_03_Dokument_Strokovna pomoč občinam_maj2021

18_06_04_Primerjava_veljavni-novi poslovnik_občinski svet_Občina Straža_maj2021

18_07_01_Obrazložitev_sklep_mnenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje_Straža_maj2021

18_07_02_Gradivo_sklep_mnenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje_Straža_maj2021

18_07_03_Sklep_mnenje k osnutkom pokrajinske zakonodaje_Straža_maj2021

18_08_01_Obrazložitev _pomoč na domu

18_08_02_Obrazložitev__pomoč na domu_izračun cen_maj2021

18_08_03_Sklep _soglasje_cena socialno varstvena storitev_pomoč na domu_maj2021

18_09_01_Obrazložitev poročila pomoč na domu za leto 2020

18_09_02Poročilo_pomoč na domu_ 2020_junij2021

18_10_01_Obrazložitev Letnega poročila OŠ za leto 2020

18_10_02_Letno poročilo_OŠ Vavta vas_leto 2020_maj2021

18_11_01_Obrazložitev_letno poročilo KMJ 2020

18_11_02_Letno poročilo_njižnica Mirana Jarca_leto 2020_junij2021

18_11_03_Povzetek letnega poročila KMJ 2020 za Občino Straža

18_11_04_Program dela in finančni načrt KMJ 2021 z vsemi prilogami

18_11_05_Povzetek programa dela in finančnega načrta KMJ 2021

18_13_01_Obrazložitev Sklep št. 179

18_14_01_Obrazložitev_Letno poročilo_Komunala Novo mesto d.o.o._2020

18_14_02_Revidirano poslovno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020

Razširitev dnevnega reda 18. seje OS

Vabilo_ 11. seja gospodarstvo, kmetijstvo in turizem_junij2021

Vabilo_7. seja Komisije za statut in poslovnik_junij2021

Vabilo_15. seja_Okolje prostor komunala in promet_junij2021

 

16. seja OS

16_01_Dnevni red_16. seja OS_mar.2021

16_02_Zapisnik 15. seja OS_mar.2021

16_03_Zapisnik_6. korespondenčna seja_OS_mar.2021

16_05_01_Obrazložitev Zaključni račun za leto 2020-1

16_05_02_Obrazložitev ZR za OS 2020-celotna

16_05_03_Posebni del-Zaključni račun 2020

16_05_04_Splošni del- Zaključni račun 2020

16_05_05_NRP Zaključni račun 2020

16_06_Obrazložitev_poročilo_realizacija načrtov ravnanja_stvarno premoženje_2020_mar.2021

16_06_Poročilo_realizacija načrtov ravnanja_stvarno premoženje_2020_mar.2021

16_07_01_Obrazložitev_Dopolnjen predlog_Statut_Straža_mar.2021

16_07_02_Dopolnjen predlog_Statut_Straža_mar.2021

16_07_03_Zapisnik 5. seje Komisija za statut in poslovnik_mar.2021

16_07_04_Prikaz sprememb_dopolnjen predlog_Statut_Straža_mar.2021

16_08_Obrazložitev_Predlog Odloka_spremembe in dopolnitve_občinske takse_mar.2021

16_08_Predlog Odloka_spremembe in dopolnitve_občinske takse_mar.2021

16_09_01.1_Elaborat za pripravo odloka o KP

16_09_01.2_Primerjava izračuna KP Staro-Novo

16_09_01_Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka - predlog

16_09_02-Odlok o odmeri komunalnega prispevka - Obrazložitev predloga

16_10_Obrazložitev_Pravilnik _enkratna denarna pomoč_ novorojenci_Straža_mar.2021

16_10_Pravilnik _enkratna denarna pomoč_ novorojenci_Straža_mar.2021

16_11_01_Obrazložitev_sklep_pomoč družini na domu_2021_mar.2021

16_11_02_Obrazložitev__pomoč družini na domu_izračun cen_mar.2021

16_11_03_Sklep_pomoč družini na domu_2021_mar.2021

16_12_Obrazložitev_ poročilo_pomoč na domu_ 2020_mar.2021

16_12_Poročilo_pomoč na domu_ 2020_mar.2021

16_13_Letni program_šport v Občini Straža_2021_mar.2021

16_13_Obrazložitev_Letni program_šport v Občini Straža_2021_mar.2021

16_14_Letni program_kultura v Občini Straža_2021_mar.2021

16_14_Obrazložitev_Letni program_kultura v Občini Straža_2021_mar.2021

16_15_Letni program_socialno varstvo_ 2021_mar.2021

16_15_Obrazložitev_Letni program_socialno varstvo_ 2021_mar.2021

16_16_01_Obrazložitev_Letni načrt_varstvo pred naravnimi drugimi nesrečami_mar.2021

16_16_02_Priloga_Obrazložitev_Letni načrt_varstvo pred naravnimi drugimi nesrečami_mar.2021

16_16_03_Letni načrt_varstvo pred naravnimi drugimi nesrečami_mar.2021

16_17_Obrazložitev_Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2021_mar.2021

16_17_Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2021_mar.2021

16_18_Obrazložitev_Poročilo_nadzor zaključnega računa 2019_mar.2021

16_18_Končno poročilo o opravljenem nadzoru ZR Proračuna za leto 2019_mar.2021

Vabilo_ 10. seja_Odbor_ gospodarstvo, kmetijstvo in turizem_mar.2021

Vabilo_14. seja_Odbor_okolje prostor komunala in promet_mar.2021

Vabilo_13. seja_Odbor_družbene dejavnosti_mar.2021

Vabilo_6. seja Komisije za statut in poslovnik_mar.2021

15. seja OS

15_01_Dnevni red_15. seja OS_jan.2021

15_02_Zapisnik 14. seje OS_jan.2021

15_04_01_Obrazložitev Predlog proračuna 2021

15_04_02_Obrazložitev predloga proračuna 2021-celotna

15_04_03_Splošni del- Dopolnje predlog 2021

15_04_04_Posebni del - Dopolnjen predlog Proračuna Občine Straža za leto 2021

15_04_05_NRP 2021-2024

15_04_06_Opredelitev do pripomb

15_04_07_Letni plan vzdrževanja občinskih cest 2021

15_05_01_Dopolnjen predlog_Načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2021_jan.2021 15_05_02_Obrazložitev_Dopolnjen predlog_Načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2021_jan.2021

15_05_03_Priloga_1_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_Občina Straža_leto 2021_jan.2021 15_05_04_Priloga_2_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_Občina Straža_leto 2021_jan.2021 15_06_01_Obrazložitev_Odlok _spremembe in dopolnitve_ OPN Straža_jan.2021 15_07_Obrazložitev_Odlok_sprememba odloka_ ravnanje_ zap. in neprav. parkirana vozila_Straža_jan.2021

15_07_Odlok_sprememba odloka_ ravnanje_ zap. in neprav. parkirana vozila_Straža_jan.2021 15_08_Obrazložitev_odlok_ spremembe in dopolnitve_ravnanje_komunalni odpadki_ Straža_jan.2021 15_08_Odlok_ spremembe in dopolnitve_ravnanje_komunalni odpadki_ Straža_jan.2021 15_09_Obrazložitev_sprememba odloka_ mirujoči promet_Straža_jan.2021

15_09_Odlok_sprememba odloka_ mirujoči promet_Straža_jan.2021

Vabilo_ 9. seja_Odbor_ gospodarstvo, kmetijstvo in turizem_jan.2021

Vabilo_12. seja_Odbor_družbene dejavnosti_jan.2021

Vabilo_13. seja_Odbor_okolje, prostor, komunala in promet_jan.2021

Gradivo 2020

14. seja OS

14_01_Dnevni red_14. seja OS_nov.2020

14_02_Zapisnik _13. seja OS_nov.2020

14_04_01_Obrazložitev predloga Proračuna 2021

14_04_02_Obrazložitev predloga Proračuna 2021-celotna

14_04_03_Posebni del 2021

14_04_04_Splošni del 2021

14_04_05_NRP 2021-2024

14_04_06_Letni plan_ vzdrževanje občinskih cest_2021_nov.2020

14_05_01_Obrazložitev_Odlok _spremembe in dopolnitve_ OPN Straža_nov.2020

14_05_02_Odlok _spremembe in dopolnitve_ OPN Straža_nov.2020

14_05_03_Priloga_komentar mnenja DRSV_Obrazložitev_Odlok _spremembe in dopolnitve_ OPN Straža_nov.2020

14_06_01_Obrazložitev sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi CERO-DBK_nov.2020

14_06_02_Sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Cero-DBK_nov.2020

Vabilo_12. seja_odbor_okolje, prostor, komunala in promet_dec.2020

Vabilo_ 8. seja_odbor_ gospodarstvo, kmetijstvo in turizem_dec.2020

Vabilo_11. seja_odbor_družbene dejavnosti_dec.2020

 

13. seja OS

13_01_Dnevni red_13. seja OS_nov. 2020

13_02_Zapisnik_11. seja OS_nov.2020

13_03_Zapisnik_12. seja OS_nov.2020

13_05_01_Obrazložitev Predlog proračuna 2021

13_05_02_Obrazložitev predloga proračuna 2021-celotna

13_05_03_Splošni del 2021

13_05_04_Posebni del 2021

13_05_05_NRP 2021-2024

13_06_01_Obrazložitev_Načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2021_nov.2020 13_06_02_Načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2021_nov.2020

13_06_03_Priloga_1_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_Občina Straža_leto 2021_nov.2020 13_06_04_Priloga_2_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_Občina Straža_leto 2021_nov.2020 13_07_01_Poslovnik_občinski svet_Občina Straža_nov.2020 13_07_02_Obrazložitev_Poslovnik_občinski svet_Občina Straža_nov.2020

13_07_03_Dokument strokovna pomoč občinam

13_07_04_Primerjava_veljavni-novi poslovnik_občinski svet_Občina Straža_nov.2020 13_08_01_Obrazložitev_Odlok _spremembe in dopolnitve_ OPN Straža_nov.2020

13_08_02_Odlok _spremembe in dopolnitve_ OPN Straža_nov.2020

13_08_03_Priloga_komentar mnenja DRSV_Obrazložitev_Odlok _spremembe in dopolnitve_ OPN Straža_nov.2020

13_09_Obrazložitev_Odlok_ o spremembi_Odlok o priznanjih_Straža_nov.2020

13_09_Odlok_ o spremembi_Odlok o priznanjih_Straža_nov.2020

Vabilo - 4. seja Komisije za statut in poslovnik.docx

Vabilo - 7. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.docx

Vabilo 11. seje Okolje prostor komunalo in promet.docx

Vabilo-6. seje gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Vabilo_10. seja družbene dejavnosti

12. seja OS

01_12_Dnevni red_12. seja OS_okt.2020

02_12_Zapisnik_11. seja OS_okt.2020

12_04_01_Obrazložitev Poročilo o izvrševanju polletnega proračuna 2020

12_04_02_Polletno poročilo 2020

12_04_03_Posebni del jan-jun 2020

12_04_04_Splošni del jan-jun 2020

12_05_01_Obrazložitev_Predlog Statuta_Straža_okt.2020

12_05_02_Predlog Statuta_Straža_okt.2020

12_05_03_Obrazložitev posameznih členov_Predlog statuta_Straža_okt.2020

12_06_01_Obrazložitev_Odlok _spremembe in dopolnitve_ OPN Straža_okt.2020

12_06_02_Odlok _spremembe in dopolnitve_ OPN Straža_okt.2020

12_06_03_Priloga_komentar mnenja DRSV_Obrazložitev_Odlok _spremembe in dopolnitve_ OPN Straža_okt.2020

12_07_Obrazložitev_Odlok_spremembe in dopolnitve_Odlok_ustanovitev OŠ_Vavta vas_ okt.2020

12_07_Odlok_spremembe in dopolnitve_Odlok_ustanovitev OŠ_Vavta vas_ okt.2020

12_08_Obrazložitev_prostori_namestitev režijskega obrata_okt.2020

12_08_Priloga_Obrazložitev_prostori_namestitev režijskega obrata_okt.2020

Vabilo 10. seje Okolje prostor komunalo in promet.docx

Vabilo_6. seja komisija za mandatna vprašanja - 12.10.2020

Vabilo 3. seja Komisije za statut in poslovnik.docx

Vabilo_9. seja družbene dejavnosti

 

 

11. seja

11_01_Dnevni red_11. seja OS_jun.2020

11_02_Zapisnik 10. redne seje OS_jun.2020

11_03_Zapisnik_3. korespondenčna seja_jun.2020

11_04_Zapisnik_4 . korespondenčna seja_jun.2020

11_05_Zapisnik_5. korespondenčna seja_jun.2020

11_07_01_Obrazložitev Zaključni račun za leto 2019

11_07_02_Obrazložitev ZR za MF in OS 2019-celotna

11_07_03_Zaključni račun 2019- Posebni del

11_07_04_Zaključni račun 2019- Splošni del

11_07_05_Zaključni račun 2019- NRP

11_08_Obrazložitev_poročilo_realizacija načrtov ravnanja_nepremično premoženje_2019_jun.2020

11_08_Poročilo_realizacija načrtov ravnanja_nepremično premoženje_2019_jun.2020

11_09_01_Obrazložitev Rebalansa proračuna za leto 2020

11_09_02_Obrazložitev OS-celotna

11_09_03_Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2020-posebni del

11_09_04_Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2020-splošni del

11_09_05_Rebalans proračuna Občine Straža za leto 2020-NRP

11_10_Dopolnitev_načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2020_jun.2020

11_10_Obrazložitev_Dopolnitev_načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2020_jun.2020

11_10_Priloga 1_Dopolnitev_načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2020_jun.2020

11_10_Priloga 2_Dopolnitev_načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2020_jun.2020

11_11_01_Obrazložitev_Statut Občine Straža_jun.2020

11_11_02_Variana I_Obrazložitev_predlog statuta_občina Straža_jun.2020

11_11_03_Varianta I_Statut Občine Straža_jun.2020

11_11_04_Varianta II_Statut Občine Straža_jun.2020

11_11_05_Dokument strokovna pomoč občinam

11_12_01_Sklep pomoč na domu 2020_jun.2020

11_12_02_Obrazložitev_Sklep pomoč na domu 2020_jun.2020

11_12_03_DSO_obrazložitev

11_12_DSO_04_predlog cene

11_13_Obrazložitev_poročilo_izvajanje pomoč na domu_Straža_2019_jun.2020

11_13_Poročilo_izvajanje pomoč na domu_Straža_2019_jun.2020

11_14_Sklep o oprostitvi plačila KP - Obrazložitev predloga

11_14_Sklep o oprostitvi plačila KP - Predlog apr_2020

11_15_Obrazložitev_OPV Občine Straža_jun.2020

11_15_OPV Občine Straža_jun.2020

11_15_Sklep_prenehanje_OPV Občine Straža_jun.2020

11_15_Sklep_sprejem_OPV Občine Straža_jun.2020

11_16_Obrazložitev_Letno poročilo_Komunala Novo mesto_2019_junij2020

11_16_Poslovno poročilo z revizorjevim mnenjem za leto 2019_jun.2020

11_17_Letno poročilo_bilanca in izkazi_jun.2020

11_17_Letno poročilo_OŠ Vavta vas_2019_jun.2020

11_17_Obrazložitev_letno poročilo_OŠ Vavta vas_jun.2020

11_18_Obrazložitev_podelitev občinskih priznanj_leto 2020_jun.2020

11_19_Gradivo_podelitev občinskih priznanj_jun.2020

11_19_Obrazložitev_podelitev občinskih priznanj_jun.2020

11_20_Dopis Odlok o kategorizaciji občinskih cest ... pravno mnenje_jun.2020 11_20_Obrazložitev_zakonitost_odlok_kategorizacija občinskih cest_Straža_jun.20

11_20_Pobuda št. 118_jun.2020

11_20_Pobuda št. 142.jun.2020

11_20_Pobuda št. 145.jun.2020

Vabilo_5. seja komisija za mandatna vprašanja - 11.6.2020

Vabilo_8. seja družbene dejavnosti

Vabilo 9. seje Okolje prostor komunalo in promet.docx

Vabilo - 3. seje varnostni sosvet.docx

 

5. korespondenčna seja

 Sklic 5. korespondenčne seje

05K_01_01_Obrazložitev_odlok_ ustanovitev sou od- STRAŽA-

05K_01_02_Odlok o ustanovitvi SOU OD

Glasovnica

4. korespondenčna seja

Glasovnica

Sklic 4. korespondenčne seje

04K_02_Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2020

04K_02_01_Obrazložitev odlok o proračunski rezervi

04K_01_02_Odlok o ustanovitvi SOU OD

04K_01_01_Obrazložitev_odlok_ ustanovitev sou od- STRAŽA-

3. KORESPONDENČNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

03K_Sklic_3. korespondenčna seja OS_apr.2020

03K_01_01_Obrazložitev Rebalansa proračuna za leto 2020 03

K_01_02_Obrazložitev postavk

03K_01_03_Splošni del 2020

03K_01_04_Posebni del 2020

03K_01_05_NRP 2020-2023

03K_02_Obrazložitev_Odlok _ustanovitev SOU D_apr.2020

03K_02_Odlok _ustanovitev SOU D_apr.2020

03K_03_Obrazložitev_Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2020_apr.2020

03K_03_Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2020_apr.2020

03K_04_DSO_obrazložitev 03K_04_DSO_predlog cene

03K_04_Obrazložitev_sklep pomoč na domu 2020_apr.2020

03K_04_Sklep pomoč na domu 2020_apr.2020

03K_05-Sklep o oprostitvi plačila KP-Obrazložitev predloga

03K_05-Sklep o oprostitvi plačila KP-Predlog

03K_06-Sklep o ceni najema mrliške vežice-epidemija - Obrazložitev predloga

03K_06-Sklep o ceni najema mrliške vežice-epidemija - Predlog

Glasovnica

10. seja občinskega sveta

10_01_Dnevni red_10. seja OS_feb.2020

10_02_Zapisnik 9. redne seje OS_feb2020

10_04_Dopolnitev_Načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2020_feb2020

10_04_Dopolnitev_Načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2020_Priloga 1_feb2020

10_04_Obrazložitev_Dopolnitev_Načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2020_feb2020

10_05_Obrazložitev_Strategija razvoja občine_feb2020

10_06_Obrazložitev_Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020_feb2020

10_06_Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2020_feb2020

10_07_Obrazložitev_Odločitev uporaba odkup nepremičnina Vavta vas 45_feb2020

10_08_Opredelitev do predlaganih lokacij_umestitev Pumptrack poligona v prostor_ feb2020

10_13_Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Straža za leto 2018_feb2020

10_13_Obrazložitev_Poročilo_nadzor zaključnega računa 2018_feb.2020

Vabilo 8. seje Okolje prostor komunalo in promet

Gradivo 2019

9. seja OS

09_01_Dnevni red_9. seja OS_dec.2019

09_02_Zapisnik _8. redna seje_dec.2019

09_05_01_Dopolnjen predlog proračuna za leto 2020

09_05_02_Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna 2020-celotna

09_05_03_Opredelitev do pripomb

09_05_04_Splošni del 2020

09_05_05_Posebni del 2020

09_05_06_NRP 2020-2023

09_05_07_Funkcionalna klasifikacija 2020

09_05_08_Programska klasifikacija 2020

09_06_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2020_dec. 2019

09_06_Obrazložitev_Načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2020_dec.2019

09_06_Priloga_1_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2020_dec.2019

09_06_Priloga_2_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2020_dec.2019

09_07_Obrazložitev_Predlog odloka_ javni lekarniški zavod_ Dolenjske lekarne Novo mesto_dec.2019

09_07_Predlog odloka_ javni lekarniški zavod_ Dolenjske lekarne Novo mesto_dec.2019

09_08_Obrazložitev_odlok_ ustanovitev Sveta ustanoviteljic_javni lekarniški zavod_ Dolenjske lekarne Novo mesto_dec.2019

09_08_Odlok_ ustanovitev Sveta ustanoviteljic_javni lekarniški zavod_ Dolenjske lekarne Novo mesto_dec.2019

09_09_Obrazložitev_Odlok_spremembe odloka_ustanovitev proračunskega sklada_štipendiranje_dec.2019

09_09_Odlok_spremembe odloka_ustanovitev proračunskega sklada_štipendiranje_dec.2019

09_10_Letni program_šport_2020_dec.2019

09_10_Obrazložitev_Letni program_šport_2020_dec.2019

09_11_Letni program_ kultura_2020_dec.2019

09_11_Obrazložitev_Letni program_ kultura_2020_dec.2019

09_12_Letni program_socialno varstvo_2020.dec.2019

09_12_Obrazložitev_Letni program_socialno varstvo_2020.dec.2019

09_13_01_SRO_Obrazložitev

09_13_02_SRO_Vizija in strateški cilji

09_13_03_SRO_Sodelujoči

09_13_04_SRO_Časovnica

Vabilo 7. seje Okolje prostor komunalo in promet.docx

Vabilo_7. seja družbene dejavnosti 2019

Vabilo-5. seje gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.docx

8. seja

Vabilo 6. seje Okolje prostor komunalo in promet.docx

Vabilo_6. seja družbene dejavnosti 2019

Vabilo-4. seje gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

01_08_Dnevni red OS_november.2019

08_04_01_Obrazložitev Predlog proračuna za leto 2020

08_04_02_Splošni del 2020

08_04_03_Posebni del 2020

08_04_04_NRP 2020-2023

08_04_05_Funkcionalna klasifikacija 2020

08_04_06_Programska klasifikacija 2020

08_04_07_Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna 2020-celotna

08_05_01_Obrazložitev_Načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2020_nov.2019

08_05_02_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2020_nov.2019

08_05_03_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2020

08_06_01_Obrazložitev Strategija razvoja občine Straža

08_06_02_ Strategija razvoja občine Straža

Zapisnik 7. redne seje.docx

7. seja OS

01_07_Dnevni red_seja OS_okt.2019

07_04_01_Obrazložitev Proračuna 2020

07_04_02_Celotna obrazložitev predloga proračuna 2020

07_04_03_Splošni del 2020

07_04_04_Posebni del 2020

07_04_05_NRP 2020-2023

07_04_06 Funkcionalna klasifikacija

07_04_07 Programska klasifikacija

07_05_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2020_okt.2019

07_05_Obrazložitev_Načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2020_okt.2020

07_05_Priloga 1_Načrt pridobivanja_nepremično_premoženje_leto 2020_okt.2019

07_05_Priloga 2_Načrt razpolaganja_nepremično_premoženje_leto 2020_okt.2019

07_06_Informacija_stanje varnosti_2018_okt.2019

07_06_Obrazložitev_Poročilo o delu_SOU_MIR MONM in Straža_leto 2018_okt.2019

07_06_Poročilo o delu_SOU_MIR MONM in Straža_leto 2018_okt.2019

07_07_Obrazložitev_interes_nakup_nepremičnina Vavta vas 45_okt.2019

Dodatno gradivo pripombe in vprašanja 6. seje.docx

Zapisnik 6. redne seje.docx

Vabilo 5. seje Okolje prostor komunalo in promet

Vabilo_5. seja družbene dejavnosti 2019

Vabilo-3. seje gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

 

6. seja OS

01_06_Dnevni red OS_jun.2019

06_02_Zapisnik_5. seja OS_jun.2019

06_03_Zapisnik_2. korespondenčna seja_jun.2019

06_06_Dopolnjeni osnutek_spremembe in dopolnitve_ SD OPN Straža_2_jun.2019

06_06_NPB_osnutek sprememb_SD OPN 2_jun.2019

06_06_Obrazložitev_dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev_ OPN Straža_2_jun.2019

06_07_Obrazložitev_stališča do pripomb_SD OPN 2_jun2019

06_07_Stališča do pripomb_SD OPN 2_jun 2019

06_08_Obrazložitev_Predlog odloka_ustanovitev skupne občinske uprave_občin Dolenjske_jun2019

06_08_Predlog odloka_ustanovitev skupne občinske uprave_občin Dolenjske_jun2019

06_09_Obrazložitev_ Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri OŠ Vavta vas_jun.2019

06_09_Sklep o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri OŠ Vavta vas_jun.2019

06_09_Tabela_določitev cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri OŠ Vavta vas_jun.2019

06_10_Obrazložitev_Odločitev o prenosu_upravljanje_stvarno premoženje_ZD Novo mesto_jun 2019

06_11_Obrazložitev_Poročilo_nadzor zaključnega računa 2017_jun.2019

06_11_Poročilo_nadzor zaključnega računa 2017_jun.2019

06_12_Obrazložitev_pobuda št. 49_jun 2019

06_12_Pobuda št. 49_jun.2019

Vabilo 4. seja Odbora za družbene dejavnosti

Vabilo 4. seje Okolje prostor komunalo in promet

5. seja OS

05_01_Dnevni red OS_maj.2019

Zapisnik 4. redne seje

05_04_Dopolnjeni osnutek_spremembe in dopolnitve_ SD OPN Straža_2_maj 2019

05_04_Obrazložitev_Dopolnjeni osnutek_spremembe in dopolnitve_ SD OPN Straža_2_maj 2019

05_05_Obrazložitev_stališča do pripomb_SD OPN 2_maj 2019 05_05_Stališča do pripomb_SD OPN 2_maj 2019

05_06_Obrazložitev_Predlog odloka_ postopki in merila_letni program športa_Straža__maj 2019

05_06_Predlog odloka_ postopki in merila_letni program športa_Straža__maj 2019

05_07_Obrazložitev_Predlog odloka_ustanovitev skupne občinske uprave_občin Dolenjske_maj 2019

05_07_Predlog odloka_ustanovitev skupne občinske uprave_občin Dolenjske_maj 2019

05_08_01_Odločitev_nakup nepremičnine_Vavta vas 45, Straža_maj 2019

05_08_02_Obvestilo predkupnemu upravičencu_maj 2019

05_08_03_Besedilo javne dražbe_maj 2019

05_09_Obrazložitev_Predlog pravilnika_pogoji in merila_postopek_sprejem otrok_vrtec Krkine lučke_maj 2019

05_09_Predlog pravilnika_pogoji in merila_postopek_sprejem otrok_vrtec Krkine lučke_maj 2019

05_10_01_Obrazložitev_ Predlog sklepa_določitev cen programov in rezervaciji_ vrtec Krkine lučke_maj 2019

05_10_02_Predlog sklepa_določitev cen programov in rezervaciji_ vrtec Krkine lučke_maj 2019

05_10_03_Predlog novih cen za leto 2019_OŠ Vavta vas_maj 2019

05_10_04_Primerjava cen vrtcev_maj 2019

05_11_01_1_Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo

05_11_01_2_Elaborat o oblikovanju cen odv.in čišč.odp.vod

05_11_01_3_Elaborat o oblikovanju cen zbir.in odv.odpadkov

05_11_02_Sklep o cenah kom.storitev-Obrazl.predloga-2019-05-13

05_11_03_Sklep o cenah komunalnih storitev - Predlog 1

05_11_03_Sklep o cenah komunalnih storitev - Predlog 2

05_11_04_Primerjava mesečnih računov - Predlog 1

05_11_04_Primerjava mesečnih računov - Predlog 2

05_12_Letno poročilo_Komunala Novo mesto d.o.o._2018_maj 2019

05_12_Obrazložitev_Letno poročilo_Komunala Novo mesto d.o.o._2018_maj 2019

05_13_Obrazložitev_predlog letnega programa_šport_leto 2019_maj 2019

05_13_Predlog letnega programa_šport_leto 2019_maj 2019

05_14_Obrazložitev_predlog letnega programa kulture_leto 2019_maj 2019

05_14_Predlog letnega programa kulture_leto 2019_maj 2019

05_15_Obrazložitev_predlog letnega programa_socialno varstvo_leto 2019_maj 2019

05_15_Predlog letnega programa_socialno varstvo_leto 2019_maj 2019

05_16_01_Obrazložitev_Poročilo KMJ za leto 2018_Občina Straža_maj2019

05_16_02_Letno poročilo KMJ_ 2018_maj2019

05_16_03_Poročilo KMJ za leto 2018_Občina Straža_maj2019

05_16_04_Povzetek letnega poročila KMJ_2018_maj2019

05_16_05_Povzetek_program dela in finančni načrt KMJ_2019_maj2019

05_17_Odgovori na pobude in vprašanja_ 4. redna seja OS_maj 2019.docx

Vabilo 3. seje Okolje prostor komunalo in promet

Vabilo_3. seja družbene dejavnosti 2019

4. seja OS

01_04_ Dnevni red 4. seje občinskega sveta_apr.2019

Zapisnik 3. redne seje.docx

Potrjen zapisnik 3. seje OS

04_04_01_Obrazložitev Zaključni račun za leto 2018

04_04_02_Zaključni račun proračuna za leto 2018-celotno

04_04_03_Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

04_04_04_Zaključni račun-posebni del

04_04_05_Zaključni račun-splošni del

04_04_06_Načrt razvojnih programov2018-2021

05_04_Obrazložitev_poročilo_realizacija načrtov ravnanja_stvarno premoženje_2018_apr.2019

05_04_Poročilo_realizacija načrtov ravnanja_stvarno premoženje_2018_apr.2019

06_04_Obrazložitev_spremembe in dopolnitve OPN Straža_2_apr.2019

07_04_Obrazložitev_Sprememba pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža_apr.2019

07_04_Pogoji merila in kriterji za vrednotenje športnih programov v Občini Straža_apr.2019

07_04_Sprememba pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža_apr.2019

08_04_Obrazložitev_Sklep_prenehanje proračunskega sklada_dozidava in rekonstrukcija OŠ Vavta vas_apr.2019 (2)

08_04_Sklep_prenehanje proračunskega sklada_dozidava in rekonstrukcija OŠ Vavta vas_apr.2019

09_04_01_Obrazložitev_ sklep pomoč na domu_2019_apr.2019

09_04_02_DSO_obrazložitev pomoč na domu

09_04_03_DSO Predlog cene storitve pomoč družini na domu

10_04_DIIP z dodatnimi elementi analize prihodnje ureditve Letalskega centra Dolenjske

10_04_Obrazložitev Letalskega centra Dolenjske

11_04_Obrazložitev_poročilo pomoč na domu_ 2018_apr.2019

11_04_Poročilo pomoč na domu_ 2018_apr.2019

11_04_SPLA1_2018_PnD_Uporabniki_DSONovomesto_ObcinaStraza

12_04_Letno poročilo_ OŠ Vavta vas_ 2018_apr.2019

12_04_Obrazložitev_Letno poročilo_ OŠ Vavta vas_2018. apr.2019

13_04_ Program dela in finančni načrt KMJ 2019 s prilogami - Kopija

13_04_01_Obrazložitev_Letno poročilo KMJ_2018_apr.2019

13_04_02_Letno poročilo KMJ_ 2018_apr.2019

13_04_03_Poročilo KMJ za leto 2018_Občina Straža_apr.2019

13_04_04_Povzetek letnega poročila KMJ_2018_apr.2019

13_04_05_Povzetek_program dela in finančni načrt KMJ_2019_apr.2019

14_04_Obrazložitev_Smernica dela župana v odnosu do OS_apr.2019

14_04_Smernice dela župana v odnosu do OS_apr.2019 Straza_Dop_osnutek_JO_3apr2019_predstavitev

Vabilo 2. seja Okolje prostor komunalo in promet.docx

Vabilo_2. seja družbene dejavnosti 2019.docx

Vabilo_3. seja komisija za mandatna vprašanja 19.docx

Vabilo-2. seje gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.docx

1. seja Uredniškega odbora glasila Stražan

3. seja OS

03_01_Dnevni red 3. seje občinskega sveta_mar.2019

03_02_Zapisnik 2. seja občinskega sveta_mar.2019

03_04_01_Obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2019

03_04_02_Splošni del-rebalans

03_04_03_Posebni del-rebalans

03_04_04_Načrt razvojnih programov-rebalans

03_05, 06, 07 in 08_Dokument_Strokovna pomoč občinam_mar.2019

03_05_Obrazložitev_spremembe in dopolnitve_Statut_Straža_mar.2019

03_05_Predlog_spremembe in dopolnitve_Statut_Straža_mar.2019

03_05_Statut_Straža_sledenje sprememb_mar.2019

03_06_Obrazložitev_spremembe in dopolnitve_poslovnik OS_Straža_mar.2019

03_06_Poslovnik OS_Straža_sledenje sprememb_mar.2019

03_06_Predlog_spremembe in dopolnitve_poslovnik OS_Straža_mar.2019

03_07_Obrazložitev_ spremembe in dopolnitve_Odlok_organizacija in delovno področje OU__Straža_mar.2018

03_07_Predlog sprememb in dopolnitve_Odlok_organizacija in delovno področje OU__Straža_mar.2018

03_08_Obrazložitev_spremembe in dopolnitev_Pravilnik_plače in nagrade_mar.2019

03_08_Predlog_spremembe in dopolnitev_Pravilnik_plače in nagrade_mar.2019

03_09_Obrazložitev_poslovni plan_Komunale NM d.o.o._ 2019_mar.2019

03_09_Predlog_poslovni plan_Komunale NM d.o.o._ 2019_mar.2019

Vabilo-1. seje Komisije za statut in poslovnik

Vabilo-1. seje gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.docx

Vabilo-1. seje Družbene dejavnosti

Vabilo_2. seja komisija za mandatna vprašanja 19

Vabilo 1. seja Okolje prostor komunalo in promet

2. seja OS IV. mandat

02_01_Dnevni red 2. seje občinskega sveta_jan.2018

02_02_ Zapisnik 1 seje OS-IV. mandat

Popravljen zapisnik 1. seje OS

02_03_Zapisnik_1. korespondenčna seja_dec.2018

02_05_Obrazložitev_Pravilnik_varstvo osebnih podatkov_jan.2018

02_05_Pravilnik_varstvo osebnih podatkov_jan.2018

02_06_Obrazložitev_Sklep_ustanovitev_komisija varstvo okolja_jan.2018

02_06_Sklep_ustanovitev_komisija varstvo okolja_jan.2018

Vabilo_1 seja komisija za mandatna vprašanja 19

Gradivo 2018

1. seja občinskega sveta, 18.12.2018 ob 17. uri

01_ Dnevni red 1. seje občinskega sveta

01_02_Poročilo o izidu volitev župan

01_02_Poročilo o izidu volitev_občinski svet_Straža

Popravljen zapisnik 1. seje OS

23. seja OS

23_01_ Dnevni red_23. seje občinskega sveta_2018_sept.2018

23_02 Zapisnik 22 seje OS

23_03_Zapisnik 7. korespon. seja

23_05_01_Obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2018-III

23_05_02_Splošni del-rebalans 2018-III

Vabilo_18 seja družbene dejavnosti

Vabilo_17-18 seja gospodarstvo

Vabilo 21 seja Okolje prostor komunalo in promet

23_11_02_Straza - Resitev prostorske stiske sole in vrtca - DIIP - sept18 v3

23_11_01_Obrazložitev_DIIP - Rešitev prostorske stiske OŠ Vavta vas in vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas_sep2018

23_10_02_Predlog_Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve

23_10_01_Obrazložitev_Odlok_določitev stroškov lokacijske preveritve

23_09_02_Predlog_Odloka_določitev takse za obravnavo zasebne pobude

23_09_01_Obrazložitev_Odlok_določitev takse za obravnavo zasebne pobude

23_08_Obrazložitev_Dopolnjen predlog_Odlok o ustanovitvi javnega podjetja_MBO_sept. 2018

23_08_Dopolnjen predlog_Odlok o ustanovitvi javnega podjetja_MBO_sept. 2018

23_07_05_Grafike zemljišč_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2019_sept.2018

23_07_04_Priloga 2_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2019_sept.2018

23_07_03_Priloga 1_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2019_sept.2018

23_07_02_Obrazložitev_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2019_sept.2018

23_07_01_Dopolnjen predlog_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2019_sept.2018

23_06_04_Načrt razvojnih programov 2019

23_06_03_Posebni del 2019

23_06_02_Splošni del 2019

23_06_01_Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna 2019

23_05_04_Načrt razvojnih programov 2018-III

23_05_03_Posebni del-rebalans 2018-III

Vabilo _18. seja Okolje prostor komunalo in promet-13.4.2022

Vabilo_ 15. seja gospodarstvo kmetijstvo in turizem - 13. APRIL 2022

Vabilo_18. seja družbene dejavnosti_13. APRILA 2022

22. seja OS

22_01_ Dnevni red_22. seje občinskega sveta_jun.2018

22_02_ Zapisnik 21 seje OS

22_04_01_Obrazložitve proračuna za leto 2018-II-rebalans

22_04_02_Posebni del-rebalans 2018-II

22_04_03_Splošni del-rebalans 2018-II

22_04_04_Načrt razvojnih programov-rebalans 2018-II

22_05_01_Obrazložitev predloga proračuna 2019 22_05_02_Splošni del - predlog 2019

22_05_03_Posebni del - predlog 2019

22_05_04_Načrt razvojnih programov - predlog 2019

22_06_01_Obrazložitev_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2019_jun.2018

22_06_02_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2019_jun.2018

22_06_03_Priloga 1_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2019_jun.2018

22_06_04_Priloga 2_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2019_jun.2018

22_06_05_Grafike zemljišč_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto

2019_jun.2018 22_07_Obrazložitev_Odlok_o ustanovitvi javnega podjetja_MBO._jun.2018

22_07_Odlok_o ustanovitvi javnega podjetja_MBO._jun.2018

22_08_Obrazložitev_Odlok o turistični in promocijski taksi_Občina Straža_jun.2018

22_08_Odlok o turistični in promocijski taksi_Občina Straža_jun.2018

22_09_Obrazložitev_Odlok_določitev takse za obravnavo zasebne pobude_jun.2018

22_09_Odlok_določitev takse za obravnavo zasebne pobude_jun.2018

22_10_Obrazložitev_Odlok_določitev stroškov lokacijske preveritve_jun.2018

22_10_Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve_jun.2018

22_12_Obrazložitev_Poročilo o delu_SOU_MIR MONM in Straža_leto 2017_jun.2018 22_12_Poročilo o delu_SOU_MIR_MONM in Straža_za 2017_jun.2018

22_13_Letno poročilo_Komunala NM d.o.o._ 2017_jun.2018

22_13_Obrazložitev_Letno poročilo_Komunala Novo mesto_2017_jun_2018

22_14_DIIP - Rešitev prostorske stiske OŠ Vavta vas in vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas_jun2018

22_14_Obrazložitev_DIIP - Rešitev prostorske stiske OŠ Vavta vas in vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas_jun2018

22_14_Obrazložitev_ocena potreb in storitev_dolgotrajna oskrba starejših_Straža_jun.2018

22_14_Ocena potreb in storitev_dolgotrajna oskrba starejših_Straža_jun.2018

Vabilo 20 seja Okolje prostor komunalo in promet (2)

Vabilo_16-18 seja gospodarstvo

Vabilo_17 seja družbene dejavnosti 1

21. seja

21_01_ Dnevni red_21. seje občinskega sveta_

2018 21_2_Zapisnik 20 seje OS

21_03_Zapisnik 4. izredna seja

21_04_Zapisnik 6. korespondenčne seje

21_06_01_Obrazložitev ZR proračuna občine Straža za leto 2017

21_06_02_ZR-Splošni del

21_06_03_ZR-Posebni del

21_06_04_Načrt razvojnih programov

21_06_05_Izjava o oceni notranjega nadzora

21_07_01_Obrazložitev_poročilo_realizacija načrtov ravnanja_stvarno premoženje_2017_mar.2018

21_07_02_Poročilo_realizacija načrtov ravnanja_stvarno premoženje_2017_mar.2018

21_08_01_Obrazložitev_odlok_dopolnitev odloka_urejanje in čiščenje javnih površin_mar. 2018

21_08_02_Predlog_odlok_dopolnitev odloka_urejanje in čiščenje javnih površin_mar. 2018

21_09_01_Obrazložitev_sklep pomoč na domu_mar. 2018 21_09_02_DSO_Obrazložitev

21_09_03_DSO izračun cene 21_09_04_Primerjava cen med občinami za leto 2017

21_09_05_Predlog sklepa_ pomoč družini na domu_mar. 2018

21_10_01_Obrazložitev_poročilo_ pomoč na domu_leto2017_mar.2018

21_10_02_Poročilo o izvajanju Pomoči na domu v letu 2017

21_10_03_Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov - Pomoč na domu

21_12_01_Obrazložitev_letno poročilo OŠ Vavta vas_leto 2017_mar.2018

21_12_02_Letno poročilo OŠ Vavta vas_leto 2017_mar.2018

21_13_01_Obrazložitev_letno poročilo KMJ_leto 2017_mar.2018

21_13_02_Letno poročilo KMJ 2017

21_13_03_Povzetek Letnega poročila 2017 KMJ za Občino Straža

21_13_04_Poročilo o knjižnični dejavnosti 2017 Občina Straža

21_13_05_Povzetek finančnega načrta in programa dela KMJ 2018 Občina Straža

21_14_Obrazložitev_odločitev_izvedba investicije dozidave in nadzidave OŠ Vavta vas _gradnje novega vrtca_mar. 2018

Vabilo 19 seja Okolje prostor komunalo in promet

Vabilo_15-18 seja gospodarstvo

Vabilo_17 seja družbene dejavnosti 1

4. izredna seja

04I_01_Dnevni red_4. izredne seje občinskega sveta_2018

04_02_Obravnava_sprejem_Odlok_SD OPPN_2

A_tekstualni_del

C_priloge

04I_03_I_ Obrazložitev

5. seja Varnostnega sosveta

 

Vabilo_5 -18 varnostni sosvet

20. seja OS

20. seja OS

20_01_Dnevni red_20. seje občinskega sveta_feb.2018

20_02_ Zapisnik 19. seje OS

20_04_01_Obrazložitve proračuna za leto 2018

20_04_02_Splošni del 2018 2

0_04_03_Posebni del 2018

20_04_04_Načrt razvojnih programov2018

20_05_01_Obrazložitev_Dopolnitev_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018_feb.2018

20_05_02_Dopolnitev_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018_feb.2018

20_05_03_Priloga 1_Dopolnitev_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018._feb.2018

20_05_04_Priloga 2_Dopolnitev_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018._feb.2018

20_05_Grafike zemljišč_feb.2018

20_06_Dop. predl. Odloka o odv. in čišč. odp. vod_feb.2018

20_06_Obrazložitev_dop. predl. Odloka o odv. in čišč. odp. vod_feb.2018

20_07_Obrazložitev_Predlog_Spremembe in dopolnitve_Odlok o ravnanju z odpadki_Straža_feb.2018

20_07_Predlog_Spremembe in dopolnitve_Odlok o ravnanju z odpadki_Straža_feb.2018

20_08_Letni program športa 2018_feb.2018

20_08_Obrazložitev_Letni program športa 2018_feb.2018

20_09_Letni program kulture 2018_feb.2018

20_09_Obrazložitev_Letni program kulture 2018_feb.2018

20_10_Obrazložitev_Letni program socialnega varstva _2018_feb.2018

20_10_Predlog_Letni program socialnega varstva _2018_feb.2018

20_11_Obrazložitev_Predlog_poslovni plan_Komunala NM_2018_feb.2018

20_11_Predlog plana Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2018 - Straža_feb.2018

20_12_01_Obrazložitev_Poročilo_aktivnosti_požar_Zalog_feb.2018

20_12_02_Poročilo_aktivnosti_požar_bivš. opekarna Zalog_feb.2018

20_12_03_Priloga_1_feb.2018

20_12_04_Priloga_2._feb.2018

20_12_05_Priloga_3_feb.2018

Vabilo 18. seja Okolje, prostor, komunalo in promet

Vabilo_14-18 seja gospodarstvo

Vabilo_15 seja družbene dejavnosti 1

6. seja Komisije za statut in poslovnik

6. seja Komisije za statut in poslovnik

Vabilo_statut in poslovnik_6-1-2018

Gradivo 2017

19. seja

19. seja OS

19_01_ Dnevni red_19. seje občinskega sveta_2017_dec. 2017

19_2_Zapisinik 18. seja OS

19_04_01_Predlog statuta_Občina Straža_dec. 2017

19_04_02_Obrazložitev_Predlog statuta_Občina Straža_dec. 2017

19_04_03_Dokument strokovna pomoč občinam

19_04_04_Pregled sprememb_statut_Občina Straža_dec. 2017

19_05_01_Predlog_poslovnik_občinski svet_občina Straža_dec.2017

19_05_02_Obrazložitev_Predlog poslovnika_občinski svet_občina Straža_dec.2017

19_05_03_Dokument strokovna pomoč občinam_

19_05_04_Pregled sprememb_poslovnik občinskega sveta_dec.2017

19_06_01_Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju odp. vod - dec. 2017

19_06_02_Obrazložitev predl. Odloka o odv. in čišč. odp. vod- dec. 2017

19_07_01_Predlog Pravilnika o sprem. pravilnika o sof. MKČN - dec. 2017

19_07_02_Obrazložitev predl. Pravilnika o sprem. pravilnika o sof. MKČN - dec. 2017

19_08_01_Predlog Pravilnika o ureditvi komunalnih priključkov - dec. 2017

19_08_02_Obrazložiev predl. Pravilnika o ureditvi kom. priklj. - dec. 2017

19_09_01_Obrazložitev_letališče_dec. 2017

19_09_02_Program upravljanja letalskega centra Dolenjske

Vabilo 17. seja Okolje, prostor, komunalo in promet

Vabilo_statut in poslovnik_5-2017

 

18. seja

18_01_ Dnevni red_18. seje občinskega sveta_2017

18_2_Zapisnik 17. seje OS-1

18_04_01_Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna 2018-celotna

18_04_02_Splošni del 2018

18_04_03_Posebni del 2018

18_04_04_Načrt razvojnih programov 2018-2021

18_05_01_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018_okt.2017

18_05_02_Priloga 2_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018_okt.2017

18_05_03_Priloga 1_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018_okt.2017 1

8_05_04_Obrazložitev_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018_okt.2017

18_05_05_Priloga 3_Grafike zemljišč_okt.2017

18_06_01_Načrt ravnanje_premično_premoženje_leto 2018_okt.2017

18_06_02_Priloga 1_okt.2017

18_06_03_Obrazložitev_Letni načrt ravnanje_premično_premoženje_leto 2018_okt.2017

18_07_01_Sklep o ureditvi in evidentiranju priključkov_Predlog_okt.2017

18_07_02_Obrazložitev Sklepa o ureditvi in evidentiranju priključkov_okt.2017

Vabilo_14 seja družbene dejavnosti

Vabilo_13-17 seja gospodarstvo

Vabilo 16. seja Okolje, prostor, komunalo in promet

 

17. seja OS

17. seja OS

17_01_ Dnevni red_17. seje občinskega sveta_sept.2017

17_02_Zapisnik 16. seja

17_3_Zapisnik 3.izredna seja

17_05_Obrazložitev _Poročilo o izvrševanju polletnega proračuna 2017

17_05_Polletno poročilo 2017

17_05_Posebni del 1-6-2017

17_05_Splošni del 1-6-2017

17_06_01_Rebalans proračuna za leto 2017-II

17_06_02_Splošni del- rebalans

17_06_03_Posebni del - rebalans

17_06_04_Načrt razvojnih programov 2017-2020

17_07_01_Predloga proračuna za leto 2018

17_07_02_Posebni del 2018

17_07_02_Splošni del 2018

17_07_04_Načrt razvojnih programov 2018-2021

17_08_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018_sept.2017

17_08_Obrazložitev_Letni načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018_sept.2017

17_08_Priloga 1_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018._sept.2017

17_08_Priloga 2_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018._sept.2017

17_08_Priloga 3_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2018._sept.2017

17_09_Obrazložitev_Pravilnik_varovanje osebnih podatkov_izvajanje videonadzorov na javnih površinah_sept.2017

17_09_Pravilnik_varovanje osebnih podatkov_izvajanje videonadzorov na javnih površinah_sept.2017

17_11_Obrazložitev_JV STAT.REG_sept.2017

17_11_Obrazložtev_Regijski izvedbeni načrt_socialno varstvo 2017-2020 JV STAT.REG_sept.2017

17_11_Regijski izvedbeni načrt_socialno varstvo 2017-2020 JV STAT.REG_sept.2017

Vabilo 15. seja Okolje, prostor, komunalo in promet

Vabilo_12 seja gospodarstvo Vabilo_13 seja družbene dejavnosti

Zapisnik 2. korespondenče seje KMVI

 

3. izredna seja

03I_01_Dnevni red_3. izredne seje občinskega sveta_JUL.2017

03I_02_I_ Obrazložitev_Okoliščine in posledice_požar_Ekosistemi d.o.o._jul.2017 03I_02_Priloga1_kronologija_jul.2017

03I_02_Priloga2_Zapisnik ELME_jul.2017

16. seja

16. seja

16_01_ Dnevni red_16. seje občinskega sveta_jun.2017

16_02 _Zapisnik 15. seje OS

16_04_1_Obrazložitev_Odlok_SD OPPN

16_04_2_priloge _graficni_del_SD OPPN GC Zalog

16_04_4_tekstualni_del_SD OPPN GC Zalog

16_05_1_Letno poročilo Komunale Nm za leto 2016

16_05_2_Letno poročilo Komunale Nm za leto 2016 - obrazložitev

16_06_1_Poslovni plan Komunale Nm 2017 - Občina Straža

16_06_2_Poslovni plan Komunale Nm 2017 - obrazložitev

16_07_1_Letno poročilo 2016 16_07_2_Obrazložitev_letno poročilo KMJ_jun.2017

16_07_3_Poročilo o izvajanju knjižnične dejavnosti 2016

16_07_4_Povzetek finančnega plana KMJ za 2017 Straža

16_07_5_ Poročilo o knjižnični dejavnosti 2016 Straža

16_07_6 Povzetek Letnega poročila 2016 KMJ za Občino Straža

Vabilo 14. seja Okolje, prostor, komunalo in promet

Vabilo_9 seja komisija za mandatna vprašanja 17

15. seja

15. seja

15_01_ Dnevni red_15. seje občinskega sveta_2017

15_02_Zapisnik_14. seje_OS

15_04_01_Obrazložitev zaključnega računa 2016

15_04_02_Splošni del 2016

15_04_03_Posebni del 2016

15_04_04_NRP-ZR2016

15_04_05_Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

15_05_Obrazložitev_poročilo_realizacija načrtov ravnanja_stvarno premoženje_2016_mar.2017

15_05_Poročilo_realizacija načrtov ravnanja_stvarno premoženje_2016_mar.2017

15_06_1_Obrazložitve sprememb za leto 2017

15_06_2_Splošni del-rebalans 2017

15_06_3_Posebni del-rebalans 2017

15_06_4_NRP-rebalans 2017

15_06_5_Predlog kadrovski načrt 2017_mar.2017pdf

15_07_Dopolnitev_ Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2017_mar.2017

15_07_Obrazložitev_Dopolnitev_načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2017_mar.2017

15_07_Priloga 1_Dopolnitev_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2017_mar.2017

15_07_Priloga 2_Dopolnitev_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2017_mar.2017

15_08_Letni program športa 2017_mar.2017

15_08_Obrazložitev_Letni program športa 2017_mar.2017

15_09_Letni program kulture za leto 2017_ mar.2017

15_09_Obrazložitev_Letni program kulture 2017_mar.2017

15_10_ Letni program socialnega varstva 2017_mar.2017

15_10_Obrazložitev_Letni program socialnega varstva 2017_mar.2017

15_11_Obrazložitev_sklep_ pomoč na domu _mar.2017

15_11_Predlog sklepa_pomoč družini na domu _mar.2017

15_11_Priloga_DSO Obrazec pregled cene Pomoč družini na domu 2017

15_11_Priloga_DSO Obrazložitev predloga

15_12_Obrazložitev_ Poročilo pomoč na domu za leto 2016_mar.2017

15_12_Poročilo pomoč na domu za leto 2016_mar.2016

15_13_Obrazložitev_poročilo_medobčinski inšpektorat in redarstvo_2016_mar.2017

15_13_Poročilo_medobčinski inšpektorat in redarstvo_2016_mar.2017

15_14_Letno poročilo OŠ 2016_mar.2017

15_14_Obrazložitev_letno poročilo OŠ 2016_mar.2017

15_15_Obrazložitev_Poročilo_nadzor zaključnega računa 2015_mar.2017

15_15_Poročilo_nadzor ZR 2015_mar.2017

15_16_Informacija_izgradnja MBO na Leskovcu_mar.2017

15_16_Obrazložitev_informacija_izgradnja MBO na Leskovcu _mar.2017

15_17_ Zapisnik komisije za Mandatna vprašanja volitve in imenovanja

Vabilo 13. seja Okolje, prostor, komunalo in promet

Vabilo_11 seja gospodarstvo

Vabilo_12. seja družbene dejavnosti

Gradivo 2016

14. seja

14. seja

14_01_ Dnevni red_14. seja OS_dec.2016 pdf

 14_02_Zapisnik_13. seje OS_dec.2016

14_03_Zapisnik_5. korespondenčna sejaOS_dec.2016

14_05_1_Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna 2017

14_05_2_Posebni del2017

14_05_3_Splošni del 2017

14_05_04_Načrt razvojnih programov 2017

14_06_ Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2017_dec_2016

14_06_Obrazložitev_Načrt ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2017_dec.2016 1

14_06_Priloga 1_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2017_dec_2016

14_06_Priloga 2_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2017_dec_2016

14_06_Priloga 3_grafike zemljišč_dec.2016

14_07_Dopolnjen predlog_Odlok_ustanovitev krajevnih odborov_dec.2016

14_07_Obrazložitev_dopolnjen predlog_odlok_ustanovitev krajevnih odborov_dec_2016

14_08_Dopolnjen predlog_odlok_blagovna znamka_dec.2016

14_08_Obrazložitev_dopolnjen predlog_odlok_blagovna znamka_dec.2016

14_08_Priloga 1_dopolnjen predlog_odlok_blagovna znamka_dec.2016

14_09_Dopolnjen predlog odloka_nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča_dec.2016

14_09_Obrazložitev_dopolnjen predlog odloka_nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča_dec.2016

14_09_Priloga 2_Obrazložitev_dopolnjen predlog odloka_nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča_dec.2016

14_09_Priloga 3_Meje območij predlog _novo stanje

14_09_Priloga 3_obstoječe stanje

14_09_Priloga 4_primerjava plačil med območji

14_10_Obrazložitev_Sklep prenehanje_Proračunski sklad_evropsko prvenstvo rafting 2016 _dec. 2016

14_10_Sklep prenehanje_Proračunski sklad_evropsko prvenstvo rafting 2016 _dec. 2016

14_11_Finančno poročilo_evropsko prvenstvo rafting 2016_dec.2016

14_11_Obrazložitev_Končno poročilo_evropsko prvenstvo rafting 2016_dec.2016

14_11_Zaključno poročilo_evropsko prvenstvo rafting 2016_dec.2016

Vabilo 12. seja Okolje, prostor, komunalo in promet

Vabilo_4 lokalna samouprava

Vabilo_10 seja gospodarstvo

Vabilo_11. seja družbene dejavnosti

13. seja

13. seja občinskega sveta

13_01_ Dnevni red_13. seje občinskega sveta_nov.2016

13_02_Zapisnik 12. seje OS_nov.2016

13_03_Zapisnik 4. korespondencne sejenov.2016

13_05_01_Obrazložitve predloga proračuna za leto 2017-celota

13_05_02_Splošni del 2017 13_05_03_Posebni del 2017

13_05_04_Načrt razvojnih programov 2017

13_06_ Predlog načrta ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2017_nov_2016doc

13_06_Obrazložitev_predlog načrta ravnanja_nepremično_premoženje_leto 2017_nov.2016

13_06_Priloga 1_Načrt razpolaganja_nepremično_premoženje_leto 2017_nov_2016

13_06_Priloga 2_Načrt pridobivanja_nepremično_premoženje_leto 2017_nov_2016

13_06_Priloga 3_Načrt pridobivanja_nepremično_premoženje_leto 2017_nov_2016

13_07_Obrazložitev_predlog statuta Občine Straža_nov.2016

13_07_Predlog statuta Občine Straža_nov.2016

13_07_Pregled sprememb_statut Občine Straža_nov.2016

13_08_Obrazložitev_predlog odloka_ustanovitev krajevnih odborov_nov_2016

13_08_Predlog odloka_ustanovitev krajevnih odborov_nov.2016

13_09_ Obrazložitev_ Predlog odloka_blagovna znamka.nov.2016

13_09_ Predlog odloka_blagovna znamka_nov.2016

13_09_ Priloga 1_blagovna znamka_nov.2016

13_10_Obrazložitev_predlog odloka_nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča_nov.2016

13_10_Predlog odloka_nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča_nov.2016

13_10_Priloga 3_Meje območij predlog _novo stanje

13_10_Priloga 3_obstoječe stanje

13_10_Priloga 4_primerjava plačil med območji

13_10_Priloga 4_vrednost točke

13_11_Obrazložitev_Predlog pravilnika_sprememba pravilnika_enkratni denarni prispevek za novorojence_nov.2016

13_11_Predlog pravilnika_sprememba pravilnika_enkratni denarni prispevek za novorojence_nov.2016

13_12_Izvedbeni program zimske službe 2016-17

13_12_Obrazložitev_izvedbeni program_zimska služba_nov.2016

Dopolnitev zapisnika Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja z dne 21. 09. 2016 (2)

Odgovori na pobuda in vprašanja - 12. seja OS 2016

Vabilo 11. seja Okolje, prostor, komunalo in promet

Vabilo_3 lokalna samouprava

Vabilo_9. seja gospodarstvo

Vabilo_10. seja družbene dejavnosti

Vabilo_statut in poslovnik_3-2016

12. seja občinskega sveta

12. seja občinskega sveta

12_01_ Dnevni red_12. seje občinskega sveta_2016

12_02 Zapisnik 11. seje OS

12_04_Načrt razvojnih programov 2016

12_04_Obrazložitev rebalansa proračuna za leto_2016

12_04_Posebni del rebalansa proračuna_2016

12_04_Predlog_odlok_o_rebalansu_proračun_Straža_2016

12_04_Splošni del rebalansa proračuna_2016

12_05_Dopolnjen predlog_Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave_sep_ 2016.docx

12_05_Obrazložitev_Dopolnjen predlog_Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave_sep_ 2016

12_06_Obrazložitev_Predlog pravilnika o oddaji poslovnih prostorov Hiša podjetništva Straža v najem

12_06_Predlog pravilnika o oddaji poslovnih prostorov Hiša podjetništva Straža v najem

12_07_Ekološki otok Ljuben-Obrazl.razprave_okt.2016

12_07_Problematika_ekološki otok_vinska gorica Ljuben

Vabilo 10. seja Okolje, prostor, komunalo in promet

Vabilo_9. seja družbene dejavnosti

Vabilo_8. seja gospodarstvo 7-15

11. seja OS

11. seja OS

11_01_ Dnevni red_11. seje občinskega sveta_2016

11_02_ Zapisnik_10. redne seje OS_jun_2016 11_

03_ Zapisnik_2. izredne seje OS_jun_2016

11_05_Dopolnjen predlog_odlok_kulturni spomeniki lokalnega pomena v Občini Straža_jun_2016

11_05_Obrazložitev_dopolnjen predlog_odlok_kulturni spomeniki lokalnega pomena v Občini Straža_jun_2016

11_05_Priloga_Straža-PRNKS-2016-dopolnitev

11_06_Obrazložitev_predlog odloka_ustanovitev krajevnih odborov v Občini Straža_jun_2016

11_06_Predlog odloka_ustanovitev krajevnih odborov v Občini Straža_jun_2016

11_07_Obrazložitev_predlog spremembe_pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov_ZD Straža_najem_jun_2016 11_07_Predlog pravilnika_sprememba_pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov_ZD Straža_najem_jun_2016

11_07_Priloga_izračun_predlog novih najemnin_jun_2016

11_07_Priloga_prošnja za znižanje najemnin_jun_2016

11_08_Predlog odloka_sprememba odloka_ustanovitev javega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Vavta vas_jun_2016

11_08_Priloga_Predlog odloka_sprememba odloka_ustanovitev javega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Vavta vas_jun_2016

11_09_Obrazložitev_Predlog dopolnitve_ načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_jun 2016

11_09_Predlog dopolnitve_načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_jun 2016

11_09_Priloga 1_predlog dopolnitve_načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_jun2016

11_09_Priloga 2_predlog dopolnitve_načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_jun2016

11_09_Priloga_grafika_pridobivanje nepremičnega premoženja_jun_2016

11_09_Priloga_grafika_razpolaganje z nepremičnim premoženjem_jun_2016

11_10_Obrazložitev_uveljavljanje predkupne pravice_lastniški delež RC Novo mesto_jun_2016

11_10_Priloga_uveljavljanje predkupne pravice_jun_2016

11_11_Letno poročilo_knjižnica Mirana Jarca_2015_jun_2016

11_11_Obrazložitev_letno poročilo_knjižnica Mirana Jarca_2015_jun_2016

Odgovori na pobude in vprašanja_10. seja OS

Vabilo 9. seja Okolje, prostor, komunalo in promet

Vabilo_2. seja lokalno samouprava

Vabilo_6 seja komisija za mandatna vprašanja 16

Vabilo_8. seja druzbene dejavnosti5-15

2. izredna seja OS

2. izredna seja OS

02_01_I_Dnevni red_2. izredne seje občinskega sveta_apr.2016

02_02_I_ Obrazložitev_odkup nepremičnine na naslovu Ulica talcev 26_apr.2016

02_03_I_Obrazložitev_sklep_pomoč _na _domu_apr16

02_03_I_Priloga_1_DSO_obrazložitev pomoč na domu

02_03_I_Priloga_2_DSO efektivne ure_Straža 2012-2015

02_03_I_Sklep_pomoč _na _domu_apr16

10. seja OS, 10. 03. 2016

10_01_ Dnevni red_10 seje občinskega sveta_2016

10_2_Zapisnik 9. seje 

10_3_Zapisnik 1. izredne seje

10_05_Dopolnjen predlog_Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave_feb. 2016

10_05_Obrazložitev_Dopolnjen predlog_Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave_feb. 2016

10_06_1_Obrazložitev_ programa opremljanja stavbnih zemljišč v GC Zalog

10_06_2_Program opremljanja stavbnih zemljišč v GC zalog

10_06_3_OPPN GC Zalog - predlog odloka

10_06_4_1- pregledna situacija iz PGD z oznako prve faze

10_06_5_2 - prikaz opremljenih GE po fazah

10_07_1_Obrazložitev_Odlok o spremembi Odloka_vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Vavta vas_feb.2016

10_07_2Odlok o spremembi Odloka_vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Vavta vas_feb.2016

10_08_1_Obrazložitev_Obvezna razlaga_Odloka o občinskem prostorskem narčtu Občine Straža

10_08_2_Obvezna razlaga_Odloka o občinskem prostorskem narčtu Občine Straža 10_09_1_Obrazložitev_Dopolnitev_ Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_feb 2016

10_09_2_Dopolnitev_ Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_feb 2016

10_09_3_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_feb2016

10_09_4_Razpolaganje z nepremičnim premoženjem - grafika

10_09_5_Pridobivanje nepremičnega premoženja - grafika

10_10_1_Obrazložitev_zaključni_2015_celotno 10_10_2_Posebni del ZR2015.1

10_10_3_Splošni del ZR 2015.1

10_10_4_Načrt razvojnih programov2015.1 10_10_5_Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

10_11_1_Obrazložitev_poročilo_realizacija načrtov ravnanja_stvarno premoženje_2015_feb. 2016 10_11_2_Poročilo o realizaciji_2016-1

10_12_1_Obrazložitev_Poslovni plan Komunala 2016_feb.2016

10_12_2_Poslovni plan Komunala 2016_feb.2016

10_13_1_Obrazložitev_poročilo_medobčinski inšpektorat in redarstvo_2015_feb.2016

10_13_2_Poročilo_medobčinski inšpektorat in redarstvo_2015_feb.2016

10_14_1_Obrazložitev_sklep_višina enkratnega denarnega prispevka _novorojenci_feb.2016

10_14_2_Sklep_višina enkratnega denarnega prispevka_novorjenci_feb.2016

10_15_1_Obrazložitev_letni program športa_2016_feb. 2016

10_15_2_Letni program športa_2016_feb. 2016

10_16_1_Obrazložitev_Letni program kulture_2016_feb. 2016

10_16_2_Letni program kulture_2016_feb. 2016

10_17_1_Obrazložitev_letni program socialnega varstva_2016_feb. 2016

10_17_2_Letni program socialnega varstva_2016_feb. 2016

10_18_1_Obrazložitev_Poročilo_nadzor zaključnega računa 2014_feb. 2016

10_18_2_Poročilo_nadzor zaključnega računa 2014_feb. 2016

10_18_3_Priloga k poročilu zaključnega računa Občine Straža 2014

10_18_4_Priloga_Odzivno poročilo na poročilo NO

Vabilo 8. seja Okolje prostor komunalo in promet

Vabilo_4 seja komisija za mandatna vprašanja 16

Vabilo_7. seja druzbene dejavnosti5-15

Gradivo 2016

1. izredna seja

 

01_01_I_Dnevni red_1. izredne seje občinskega sveta_feb2016 (1)

01_02_I_Obrazložitev_Uveljavljanje predkupne pravice_feb2016

01_02_I_Priloga_razpis javne dražbe_feb2016

01_03_I_Dopolnjen predlog_Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave_2016

01_03_I_Obrazložitev_Dopolnjen predlog_Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave_2016

Gradivo 2015

Gradivo za 9.sejo občinskega sveta (III mandat)

Vabilo_7. seja gospodarstvo 7-15

09_01_ Dnevni red_9. seje občinskega sveta_2015_dec. 2015

09_02_Zapisnik 8. seje občinskega sveta_dec. 2015

09_04_01_Obrazložitve dopolnega predloga proračuna za leto 2016

09_04_02_Splošni del 2016

09_04_03_Posebni del 2016

09_04_04_Načrt razvojnih programov 2016

09_04_05_Obrazložitev_pobud_svetnikov_dec15

09_05_02_Dopolnjen predlog_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_Priloga 1_dec. 2016

09_05_03_Dopolnjen predlog_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_Priloga 2_dec. 2016

09_05_04_Obrazložitev_Dopolnjen predlog_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_dec. 2016

09_05_05_Grafike_načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem_nov.2015

09_05_06_Grafike_načrt pridobivanja nepremičnega premoženja_nov.2015

09_05_ 01_Dopolnjen predlog_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_dec. 2016

09_06_01_Dopolnjen predlog_Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave_dec. 2015

09_06_02_Obrazložitev_Dopolnjen predlog_Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave_dec.2015

09_07_01_Predlog odloka_ustanovitev proračunskega sklada za EP rafting 2016_dec. 2015

09_07_02_Obrazložitev_Predlog odloka_ustanovitev proračunskega sklada za EP rafting 2016_dec. 2015

09_08_01_Predlog_Sklep o določitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena_dec. 2015

09_08_02_Priloga_Sklep o določitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena_dec. 2015

09_08_03_Obrazložitev_Sklep o določitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena_dec. 2015

09_08_04_Priloga 1_Seznam parcel Gorenja Straža_dec. 2015

09_08_05_Priloga 2_Seznam parcel Gorenje Polje_dec. 2015

09_08_06_Priloga 3_Seznam parcel Jurka vas_dec. 2015

09_08_07_Priloga 4_Seznam parcel Prečna_dec. 2015

Odgovori na pobuda in vprašanja - 8. seja OS

Vabilo 7 seja Okolje, prostor, komunalo in promet

Vabilo_6. seja druzbene dejavnosti5-15

Gradivo za 8.sejo občinskega sveta (III.mandat)

08_07_02_Priloga 1_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2016_nov.2016

08_01_ Dnevni red_8. seje občinskega sveta_2015_nov.2015

08_01_ Dnevni red_8. seje občinskega sveta_2015_nov.2015

08_02_ Zapisnik 7.seje občinskega sveta Občine Straza_nov.2015

08_04_01_Odlok o ureditvi mirujočega prometa-Dop.predlog-nov_2015

08_04_02_Odlok o ureditvi mirujočega prometa-Obrazl.dop.predloga-nov_2015

08_05_01_Elaborat o oblokovanju cene storitve praznjenja greznic-okt_2015

08_05_02_Primerjava cen storitev odvoza blata in odvajanja v kanalizacijo-nov_2015

08_05_03_Sklep o ceni storitve praznjenja greznic-Predlog-nov_2015

08_05_04_Sklep o ceni storitve praznjenja greznic-Obrazl.predloga-nov_2015

08_06_01_Obrazložitve predloga proračuna za leto 2016_seja

08_06_02_Splošni del 2016_seja 08_06_03_Posebni del 2016_seja

08_06_04_Načrt razvojnih programov_seja

08_07_01_ Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2015_nov.2015

Gradivo za 7.sejo občinskega sveta (III. mandat)

07_10_Sprememba_Pravilnik_sprejem otrok v vrtec Krkine lučke_okt. 2015

7. seja Občinskega sveta - dopis Kregar

07_01_ Dnevni red_7. seje občinskega sveta_2015_okt.2015

07_02_Zapisnik_6. seja občinskega sveta_okt. 2015

07_03_Zapisnik_1.korespondenčna seja OS_okt.2015

07_04_Zapisnik_2.korespondenčna seja OS_okt.2015

07_05_Zapisnik_3.korespondenčna seja OS_okt.2015

07_07_01-Odlok o ureditvi mirujočega prometa-Predlog-okt_2015

07_07_02-Odlok o ureditvi mirujočega prometa-Obrazložitev predloga-okt_2015

07_08_01-Elaborat o oblokovanju cene storitve praznjenja greznic-okt_2015

07_08_02-Sklep o ceni storitve praznjenja greznic-Predlog-okt_2015

07_08_03-Sklep o ceni storitve praznjenja greznic-Obrazl.predloga-okt_2015

07_09_01-Pravilnik o sofinanciranju MKČN-Predlog-okt_2015

07_09_02-Pravilnik o sofinanciranju MKČN-Obrazložitev predloga-okt_2015

07_10_Obrazložitev_Sprememba_Pravilnik_sprejem otrok v vrtec Krkine lučke_okt. 2015

Gradivo za 6.sejo občinskega sveta (III.mandat)

06_08_Obrazložitev predloga Pravilnika o subvencijah v kmetijstvu_junij15

06_01_ Dnevni red_6. seje občinskega sveta_jun2015

06_02_ Zapisnik_5. seje občinskega sveta_jun2015

06_04_01_Dopolnjen predlog odloka o razglasitvi Dularjevega mlina in žage za kulturni spomenik lokalnega pomena_jun2015

06_04_02_Obrazložitev_Dopolnjen predlog odloka o razglasitvi Dularjevega mlina in žage za kulturni spomenik lokalnega pomena_jun2015

06_04_03_Predlog za razglasitev_dularjev_mlin_in_žaga_ZVKD_jun2015

06_04_04_Grafične priloge_ZVKD_jun2015

06_05_Obrazložitev_Odlok o predkupni pravici_jun2015

06_05_Odlok o predkupni pravici_jun2015 06_06_Letno poročilo KMJ_jun2015

06_06_Obrazložitev_letno poročilo KMJ_jun2015

06_07_Obrazložitev Letnega poročila Komunale Nm za leto 2014

06_07_Poslovno poročilo Komunale Nm za leto 2014 06_07_Računovodsko poročilo Komunale Nm za leto 2014

Gradivo za 5.sejo občinskega sveta (III. mandat)

05_08_01_Obrazložitev_zaključni račun proračuna Občine Straža_2014_apr2015

05_01_ Dnevni red_5. seje občinskega sveta_apr2015

05_01_ Dnevni red_5. seje občinskega sveta_pravi_apr2015

05_02_Zapisnik 4.seja OS_apr2015

05_04_01_Obrazložitev_Dopolnjeni predlog_Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža_apr2015

05_04_02_Dopolnjen predlog_Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža_apr2015

05_05_01_Obrazložitev_Odlok o razglasitvi Dularjevega mlina in žage za kulturni spomenik lokalnega pomena_apr2015

05_05_02_Predlog za razglasitev_dularjev_mlin_in_žaga_ZVKD_apr2015 05_05_03_Grafične priloge_ZVKD_apr2015

05_05_04_Odlok o razglasitvi Dularjevega mlina in žage za kulturni spomenik lokalnega pomena_apr2015

05_06_01_Obrazložitev_Dopolnitev_Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu_apr2015

05_06_02_Dopolnitev_Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu_apr2015 05_07_01_Obrazložitev_Odlok_dopolnitev

odloka_zakonita predkupna pravica_apr_15 05_

07_02_Odlok_dopolnitev odloka_zakonita predkupna pravica_apr_15

05_07_03_Grafika_apr2015

Gradivo za 4.sejo občinskega sveta (III mandat)

04_06_03_Priloga 1_Dopolnjen predlog_Nacrt ravnanje_premicno_premozenje_leto 2015_feb2015

04_01_ Dnevni red_4. seje obcinskega sveta_feb2015

04_01_ Spremenjen Dnevni red_4. seje občinskega sveta_feb2015

04_02_Zapisnik_3. seje OS_feb2015

04_04_01_Obrazlozitve_dopolnjenega_predloga_proracuna_za_leto_2015

04_04_02_Dopolnjen_predlog_proracuna 2015-Splosni_del

04_04_03_Dopolnjen_predlog_proracuna 2015-Posebni_del

04_04_04_Nacrt razvojnih programov2015-2018

04_04_05_Odgovori_Pobude_na_seji

04_05_01_Obrazlozitev_Dopolnjen predlog_ Nacrt ravnanje_nepremicno_premozenje_leto 2015_feb2015 04_05_02_Dopolnjen predlog_ Nacrt ravnanje_nepremicno_premozenje_leto 2015_feb2015

04_05_03_ Priloga1_Dopolnjen predlog_Nacrt ravnanje_nepremicno_premozenje_leto 2015_feb2015

04_05_04_ Priloga2_Dopolnjen predlog_Nacrt ravnanje_nepremicno_premozenje_leto 2015_feb2015 04_05_05_Priloga3_grafike nepremicnin_razpolaganje_Nacrt ravnanje_nepremicno_premozenje_leto 2015_feb2015 04_06_02_Dopolnjen predlog_Nacrt ravnanje_premicno_premozenje_leto 2015_feb2015

Gradivo za 3.sejo občinskega sveta (III mandat)

03_06_03_Priloga 1_Načrt ravnanje_premično_premoženje_leto 2015_jan2015

01_01_ Dnevni red_3. seje občinskega sveta_jan2015_popravljen

03 02 Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta jan2015

03_01_ Dnevni red_3. seje občinskega sveta_jan2015

03_02_Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta_jan2015

03_04_01_Obrazložitve proračuna za leto 2015

03_04_02_Posebni del proračuna 2015

03_04_03_Splošni del proračuna 2015

03_04_04_Predlog NRP 2015-2018

03_05_01_Obrazložitev_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2015_jan2015

03_05_03_ Priloga1_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2015_jan2015

03_05_04_ Priloga2_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2015_jan2015

03_05_ 02_Načrt ravnanje_nepremično_premoženje_leto 2015_jan2015

03_06_01_Obrazložitev_Načrt ravnanje_premično_premoženje_leto 2015_jan2015

03_06_02_Načrt ravnanje_premično_premoženje_leto 2015_jan2015

Gradivo za 2.sejo občinskega sveta (III mandat)

02_04_Sklep_začasno financiranje_januar_marec_2014

02_01_Dnevni red_ 2_seja _občinskega sveta

02_02_Zapisnik_1_seja_OS_Straža

02_04_Obrazložitev_sklep_začasno financiranje_januar_marec_2014

Zapisnik_KMVVI_dec14

Predlog sestave

Scenarij 2 seja OS

Gradivo za 1.sejo občinskega sveta (III mandat)

01_02_Poročilo_OVK_občinski svet

01_02_Poročilo_OVK_župan 01_

Dnevni red 1. seje občinskega sveta

Poslovnik Občinskega sveta občine Straža

Scenarij Statut Občine Straža

Vabilo na pripravljalni sestanek

Gradivo za 4. sejo občinskega sveta

04_01__Dnevni_red_4._seje_obcinskega_sveta_feb2015
04_02_Zapisnik_3._seje_OS_feb2015
04_04_01_Obrazlozitve_dopolnjenega_predloga_proracuna_za_leto_2015
04_04_02_Dopolnjen_predlog_proracuna_2015-Splosni_del
04_04_03_Dopolnjen_predlog_proracuna_2015-Posebni_del
04_04_04_Nacrt_razvojnih_programov2015-2018
04_04_05_Odgovori_Pobude_na_seji
04_05_01_Obrazlozitev_Dopolnjen_predlog__Nacrt_ravnanje_nepremicno_premozenje_leto_2015_feb2015
04_05_02_Dopolnjen_predlog__Nacrt_ravnanje_nepremicno_premozenje_leto_2015_feb2015
04_05_03__Priloga1_Dopolnjen_predlog_Nacrt_ravnanje_nepremicno_premozenje_leto_2015_feb2015
04_05_04__Priloga2_Dopolnjen_predlog_Nacrt_ravnanje_nepremicno_premozenje_leto_2015_feb2015
04_05_05_Priloga3_grafike_nepremicnin_razpolaganje_Nacrt_ravnanje_nepremicno_premozenje_leto_2015_feb2015
04_06_02_Dopolnjen_predlog_Nacrt_ravnanje_premicno_premozenje_leto_2015_feb2015
04_06_03_Priloga_1_Dopolnjen_predlog_Nacrt_ravnanje_premicno_premozenje_leto_2015_feb2015
04_06_Obrazlozitev_Dopolnjen_predlog_Nacrt_ravnanje_premicno_premozenje_leto_2015_feb2015
04_07_01_Obrazlozitev_Odlok_o_ravnanju_z_zapuscenimi_in_nepravilno_parkiranimi_vozili_v_Obcini_Straza_feb2015
04_07_02_Odlok_o_ravnanju_z_zapuscenimi_in_nepravilno_parkiranimi_vozili_v_Obcini_Straza_feb2015
04_08_01_Obrazlozitev_Poslovni_plan_Komunala_Novo_mesto_2015_feb2015
04_08_02_Poslovni_plan_Komunala_2015_feb2015
04_09_01_Obrazlozitev_porocilo_medobcinski_inspektorat_in_redarstvo_2014_feb2015
04_09_02_Porocilo__delo__skupne_obcinske_uprave__Medobcinskega_inspektorata_in_redarstva_2014_feb2015
04_10_01_Obrazlozitev_Sklep_o_spremembah_in_dopolnitvah_obcinskega_prostorskega_nacrta_Obcine_Straza_feb2015
Odgovori_na_pobude_in_vprasanja_-_3._seja_OS
Proracun-Gospodarstvo_turizem
Proracun-Kmetijstvogozdarstvo

Gradivo za 3. sejo občinskega sveta

03_01_Dnevni_red_3_seje_obcinskega_sveta_jan2015
03_02_Zapisnik_2_redne_seje_obcinskega_sveta_jan2015
03_04_01_Obrazloziteve_proracuna_za_leto_2015
03_04_02_Posebni_del_proracuna_2015
03_04_03_Splosnii_del_proracuna_2015
03_04_04_Predlog_NRP_2015-2018
03_05__02_Nacrt_ravnanje_nepremicno_premozenje_leto_2015_jan2015
03_05_01_Obrazlozitev_Nacrt_ravnanje_nepremicno_premozenje_leto_2015_jan2015
03_05_03__Priloga1_Nacrt_ravnanje_nepremicno_premozenje_leto_2015_jan2015
03_05_04__Priloga2_Nacrt_ravnanje_nepremicno_premozenje_leto_2015_jan2015
03_06_01_Obrazlozitev_Nacrt_ravnanje_premicno_premozenje_leto_2015_jan2015
03_06_02_Nacrt_ravnanje_premicno_premozenje_leto_2015_jan2015
03_06_03_Priloga_1_Nacrt_ravnanje_premicno_premozenje_leto_2015_jan2015
03_07_01_Obrazlozitev_Pravilnik_dodeljevanje_pomoci_razvoj_podjetnistva_jan2015
03_07_02_Pravilnik_dodeljevanje_pomoci_razvoj_podjetnstva_jan2015
Odgovori_na_pobude_in_vprasanja__2__seja_OS

Gradivo 2014

Gradivo za 2. sejo občinskega sveta

02_01_Dnevni_red__2_seja__obcinskega_sveta
02_02_Zapisnik_1_seja_OS_Straza
02_04_Obrazlozitev_sklep_zacasno_financiranje_januar_marec_2014
02_04_Sklep_zacasno_financiranje_januar_marec_2014

Gradivo za 1. sejo občinskega sveta

01__Dnevni_red_1._seje_obcinskega_sveta_1
Porocilo_obcinski_svet
Porocilo_zupan
Poslovnik_Obcinskega_sveta_obcine_Straza
Statut_Obcine_Straza

Gradivo za 27. sejo občinskega sveta

27_07_porocilo_medobcinski_inspektorat_in_redarstvo_2013maj2014
27_07_obrazlozitev_poročilo_medobcinski_inspektorat_in_redarstvo_2013maj2014
27_06_obrazlozitev_dopolnitev_nacrt_ravnanje_premicno_premozenje_leto_2014_maj2014
27_06_priloga_1_dopolnitev_nacrta_ravnanja_premicno_premozenje_leto_2014_maj2014
27_06_dopolnitev_nacrta_ravnanja_premično_premozenje_leto_2014_maj2014
27_05_priloga_2_dopolnitev_letnega_nacrta_ravnanja_s_stvarnim_premozenjem_maj2014
27_05_obrazlozitev_dopolnitev_nacrt_ravnanja_nepremicno_premozenje_leto_2014_maj_2014
27_05_priloga_1_dopolnitev_letnega_nacrta_ravnanja_s_stvarnim_premozenjem_maj2014
27_04_predlog_odloka_spremembe_in_dopolnitve_opn_straza_maj2014
27_05_dopolnitev_nacrt_ravnanja_nepremicno_premozenje_leto_2014_maj2014
27_04_obrazlozitev_spremembe_in_dopolnitve_opn_straza_maj2014
27_04_obrazlozitev_predlog_odloka_spremembe_in_dopolnitve_opn_straza_maj2014
27_02_zapisnik_26.seja_os_maj2014
27_01_dnevni_red_ii_27_seja_os

Gradivo za 26. sejo občinskega sveta

26_01_Dnevni_red_II_26_seja_obcinskega_sveta_mar_2014
26_02_Zapisnik_5F25._seje_OS_mar_2014
26_04_Nacrt_razvojnih_programov2013
26_04_Obrazlozitev_za_sejo_ZR2013
26_04_Obrazlozitev_zakljucni_2013_celotno
26_04_ZR2013_posebni_del1
26_04_ZR2013_splosni_del1
26_06_Dopolnitev_Letnega_nacrta_ravnanja_s_stvarnim_premozenjem_priloga_1_mar_2014
26_06_Dopolnitev_nacrt_ravnanja_nepremicno_premozenje_leto_2014_mar_2014
26_06_Obrazlozitev_Dopolnitev_nacrt_ravnanja_nepremicno_premozenje_leto_2014_mar_2014
26_07_Dopolnjen_predlog_Odloka_o_ustanovitvi_rezijskega_obrata_v_Obcini_Straza__mar_2014
26_07_Obrazlozitev_Dopolnjen_predlog_Odloka_o_ustanovitvi_rezijskega_obrata_v_Obcini_Straza__mar_2014
26_08_Dop._predlog_Odloka_o_oskrbi_s_pitno_vodo_mar_2014
26_08_Obrazlozitev_dop._predloga_Odloka_o_oskrbi_s_pitno_vodo_mar_2014
26_09_Dop._predlog_Odloka_o_odvajanju_in_ciscenju_odpadnih_vod_mar_2014
26_09_Obrazlozitev_dop._predloga_Odloka_o_odvajanju_in_ciscenju_odpadnih_vod_mar_2014
26_10_Dop._predlog_Odloka_o_ravnanju_s_komunalnimi_odpadki_mar_2014
26_10_Obrazlozitev_dop._predloga_Odloka_o_ravnanju_s_komunalnimi_odpadki__mar_2014
26_11_Elaborat_o_oblikovanju_cen_odvajanja_in_ciscenja_odp.vod_nov_2013
26_11_Elaborat_o_oblikovanju_cen_oskrbe_s_pitno_vodo_nov_2013
26_11_Elaborat_o_oblikovanju_cen_ravnanja_z_odpadki_nov_2013
26_11_Obrazlozitev_predloga_Sklepa_o_oblikovanju_cen_GJS_mar_2014
26_11_Predlog_sklepa_o_cenah_GJS_mar_2014
26_11_Priloga_-_Primerjalni_pregled_cen_komunalnih_storitev_med_obcinami
26_11_Priloga_-_Primerjalni_pregled_tipicnih_uporabnikov
26_12_Predlog_Pravilnik_o_spremembi_Pravilnika_o_dodelitvi_stipendij_v_Obcini_Straza_mar_2014
26_13_Gradivo_ZD_NM_mar_2014
26_13_Obrazlozitev_Predlog__sklep_o_izdaji_soglasja_ZD_NM_mar2014
26_13_Predlog_Sklep_o_izdaji_soglasja_ZD_NM_mar_2014
26_15_Obrazlozitev__Predlog_Spremembe_in_dopolnitve__odlok_OS__Vavta_vas_mar_2014
26_15_Predlog_Spremembe_in_dopolnitve__odlok_OS__Vavta_vas_mar_2014
26_16_Obrazlozitev__Program_razvoja_gospodarstva_v_Gc_Zalog__mar_2014
26_16_Predlog_Program_razvoja_gospodarstva_v_Gc_Zalog__mar_2014
26_17_Obrazlozitev_Predlog_Sklep_o_cenah_odkupa_zemljisc_po_katerih_potekajo_javne_ceste__mar_2014
26_17_Predlog_Sklep_o_cenah_odkupa_zemljisc_po_katerih_potekajo_javne_ceste__mar_2014
26_18_Bilance__OS___Vavta_vas_2013_mar_2014
26_18_Letni_delovni_nacrt_OS__Vavta_vas_2013_2014_mar_2014
26_18_Letno_porocilo_OS___Vavta_vas_2013_mar_2014
26_19_Obrazlozitev__Sklep_o_izdaji_soglasja_k_ceni_socialno_varstvene_storitve_pomoc_na_domu_mar_2014
26_19_Priloga_primerjava_cene_mar_2014
26_19_Priloga_struktura_cene_mar_2014
26_19_Sklep_o_izdaji_soglasja_k_ceni_socialno_varstvene_storitve_pomoc_na_domu_mar_2014

Gradivo za 25. sejo občinskega sveta

24_12_Obrazlozitev_Odlok_Ravnanje__z__odpadki_Obrazl
24_12_Predlog_Odlok__o__ravnanju__z_odpadki
24_13_Obrazlozitev_Posl_plan__Kom_Nm_2013
24_13_Predlog_plan__komunala_2014
24_14_Obrazlozitev_porocilo_nadzor_Zakljucnega__racuna__proracuna_2012
24_14_POROCILO_O_NADZORU_ZR2012
25_01_Dnevni_red_II_5F25_seja_os
25_02_Zapisnik_23__seja
25_03_Zapisnik_24._seje_obcinskega_sveta_jan_2014
25_05_Nacrt_razvojnih_programov-reb2014
25_05_Obrazlozitev_postavk_rebalans_2014
25_05_Posebni_del_reb2014
25_05_Predlog_odlok_o_rebalansu_proracun_Straza_2014_
25_05_Splosni_del_reb2014
25_05Obrazlozitve_sprememb_za_sejo-rebalans_2014
25_06_Dopolnitev_Letnega_nacrta_ravnanja_s_stvarnim_premozenjem_priloga_2_jan_2014
25_06_Dopolnitev_Letnega_nacrta_ravnanja_s_stvarnim_premozenjem_priloga1_jan_2014
25_06_Dopolnitev_nacrt_ravnanja_nepremicno_premozenje_leto_2014_dec_2014
25_06_Obrazlozitev_Dopolnitev_nacrt_ravnanja_nepremicno_premozenje_leto_2014_jan_2014
25_07_Nacrt_ravnanja_premicno_premozenje_leto_2014_jan_2014
25_07_Obrazlozitev_Letni_nacrt_ravnanje_premicno_premozenje_leto_2014_jan_2014
25_07_Priloga_1_jan_2014
25_08_Dop.predlog_Odloka_o_odmeri_KP
25_08_Obrazl.dop.predloga_Odloka_o_odmeri_KP
25_09_Obrazlozitev_Dopolnjen_Predlog_Odloka_GJS_zavetisce_za_zapuscene_zivali_jan_2014
25_10_Dopolnjen_predlog_odloka__proracunski_sklad_dozidava_in_nadzidava_OS_VV_jan_2014
25_10_Obrazlozitev_Dopolnjen_predlog_odloka__proracunski_sklad_dozidava_in_nadziava_OS_VV_jan_2014
25_11_Obrazlozitev_Predlog_Odloka_o_ustanovitvi_rezijskega_obrata_v_Obcini_Straza__jan_2014
25_11_Predlog_Odloka_o_ustanovitvi_rezijskega_obrata_v_Obcini_Straza__jan_2014
25_12_Predlog_pravilnika_o_oddaji_poslovnih_prostorov_v_ZD_Straza_v_najem_jan_2014
25_13_Obrazlozitev_predloga_Odloka_o_oskrbi_s_pitno_vodo
25_13_Predlog_Odloka_o_oskrbi_s_pitno_vodo
25_14_Obrazlozitev_predloga_Odloka_o_odvajanju_in_ciscenju_odpadnih_vod
25_14_Predlog_Odloka_o_odvajanju_in_ciscenju_odpadnih_vod
25_15_Obrazlozitev_predloga_Odloka_o_ravnanju_z_odpadki
25_15_Predlog_Odloka_o_ravnanju_z_odpadki
25_16_Obrazlozitev_predloga_Poslovnega_plana_Kom.Nm-2014
25_16_Predlog_Poslovnega_plana_Kom.Nm-2014
25_18_Obrazlozitev_Sklep_o_cenah_odkupa_zemljisc_po_katerih_potekajo_javne_ceste__jan_2014
25_18_Sklep__cena_odkupa_zemljisc_za_JC_jan_2014
25_19_Letni_program_sport_za_2014
25_19_Obrazlozitev_Letni_program_sporta_za_leto__2014
25_20_Letni_program_kulture_za_leto_2014
25_20_Obrazlozitev_Letnega_programa_kulture_2014
25_21_Letni_program_socialnega_varstva_za_leto_2014
25_21_Obrazlozitev_Letnega_programa_socialnega_varstva_2014
25_22_Obrazlozitev_porocilo_nadzor_Zakljucnega__racuna__proracuna_2012
25_22_POROCILO_O_NADZORU_ZR2012

Gradivo 2013

Gradivo za 24. sejo občinskega sveta

24_01_Dnevni_red_II_24_seja_os
24_02_Zapisnik_23__seja
24_04_Dop_predlog_Odlok__o_odmeri_KP
24_04_Program_opremljanja_dodatni__izracuni
24_4_Obrazl_Odlok_o_KP
24_05_Obrazlozitev_Dopolnjen_Predlog_Odloka_GJS_zavetisce_za_zapus_cenezivali_nov_2013
24_06_Dopolnjen_predlog_odloka__proracunski_sklad_dozidava_in_nadzidava_Os_VV_2013
24_06_Obrazlozitev_Dopolnjen_predlog_odloka__proracunski_sklad_dozidava_in_nadziava_Os_VV_nov_2013
24_07_Nacrt_ravnanja_premicno_premozenje_leto_2014_nov_2013
24_07_Obrazlozitev_Letni_nacrt_ravnanje_premicno_premozenje_leto_2014_nov_2013_
24_07_Priloga_1_nov_2013
24_08_Obrazlozitev_Predlog_Odloka_o_ustanovitvi_rezijskega_obrata_v_Obcini_Straza__nov_2013_
24_08_Predlog_Odloka_o_ustanovitvi_rezijskega_obrata_v_Obcini_Straza__nov_2013
24_09_Predlog_pravilnika_o_oddaji_poslovnih_prostorov_v_ZD_Straza_v_najem_nov_2013
24_10_Odlok_Oskrba_z_vodo_Obrazl.predloga
24_10_Predlog_Odlok__o__oskrbi__s__pitno__vodo
24_11_Odlok__o__odvajanju__odpadnih__vod
24_11_Predlog_Odlok_Odvajanje__odpadne__vode_Obrazl
24_12_Obrazlozitev_Odlok_Ravnanje__z__odpadki_Obrazl
24_12_Predlog_Odlok__o__ravnanju__z_odpadki
24_13_Obrazlozitev_Posl_plan__Kom_Nm_2013
24_13_Predlog_plan__komunala_2014
24_14_Obrazlozitev_porocilo_nadzor_Zakljucnega__racuna__proracuna_2012
24_14_POROcILO_O_NADZORU_ZR2012

Gradivo za 23. sejo občinskega sveta

23_01_Dnevni_red_II_23_seja_os_okt_2013
23_02_Zapisnik_22_._seje_obcinskega_sveta_-_okt._13
23_03_Zapisnik_2._korespondencna_seja_obcinskega_sveta_okt_2013
23_05_Obrazlozitev_Predloga_programa_opremljanja_in_Odloka_o_odmeri_KP
23_05_Predlog_Odloka_o_podlagah_in_merilih_za_odmero_KP
23_05_Predlog_Programa_komunalnega_opremljanja_stavbnih_zemljisc
23_06_Obrazlozitev_Predlog_Odloka_GJS_zavetisce_za_zapuscene_zivali_okt_2013
23_07_Obrazlozitev_Predlog_odloka__proracunski_sklad_dozidava_in_nadziava_OS_VV_okt_2013
23_07_Predlog_odloka__proracunski_sklad_dozidava_in_nadzidava_OS_VV_okt_2013
23_08_Dopolnitev_nacrt_ravnanja_stvarno_premozenje_leto_2013_okt_2013
23_08_Grafika_Dopolnitev_nacrt_ravnanja_stvarno_premozenje_leto_2013_okt_2013
23_08_Obrazlozitev_Dopolnitev_nacrt_ravnanja_stvarno_premozenje_leto_2013_okt_2013
23_08_Priloga_1_Dopolnitev_nacrt_ravnanja_stvarno_premozenje_leto_2013_okt_2013

Gradivo za 22. sejo občinskega sveta

22_01_dnevni_red_22.seja_jul_2013
22_02_zapisnik_21_seja_os_jul2013
22_4_0 obrazloitev poroilo o izvrevanju polletnega prorauna 2013
22_4_1_polletno poroilo 2013
22_4_2_posebni del do 30.6.2013
22_4_3-sploni del prorauna do 30.6.2013
22_05_01_obrazloitev_sprememba odloka_kategorizacija obinskih cest_jul2013
22_05_02_predlog_spremembe odloka_kategorizacija obinskih cest_jul2013
22_05_04_fotografije pokodb na stanovanjski hii zdravka poglajena
22_05_05_dopis odboru_kategorizacija obinske ceste
22_05_06_ zdravko poglajen_pismo upanu_26012012
22_05_07_ zdravko poglajen_odgovor upanu_10 02 2012
22_06_dopis mnz
22_06_obrazloitev_zadranje sklepa os_umestitev zrc_jul2013
2013-07-11-zapisnik 19 seje odbora za opkp
pobuda za pomo pri zaposlovanju

Gradivo za 21. sejo občinskega sveta

21_01_Dnevni_red_II_21._seja_OS_maj2013
21_02_zapisnik_20 seje obinskega sveta_maj2013
21_04_Obrazlozitev_Letno_porocilo_Komunala_Novo_mesto_2012_maj2013
21_05_Bilanca_stanja_na_dan_31.12.2012_maj2013
21_05_Letni_delovni_nacrt_O__Vavta_vas_2012-2013_maj13
21_05_Letno_porocilo_O__Vavta_vas__2012_maj2013
21_05_Obrazlozitev__Letno_porocilo_O__Vavta_vas_2012_maj2013
21_06_Obrazlozitev_Predlog__Odlok_obcinske_takse__Obcina_Straza_maj2013
21_06_Predlog__Odlok_obcinske_takse__Obcina_Straza_maj2013

Gradivo za 20. sejo občinskega sveta

01_01_Dnevni_red_II_20_seja_os
02_01_Zapisnik__19_seje_obcinskega_sveta_apr.13
04_01_Obrazlozitev_Sklep_o_nadzoru_zakljucnega_racuna_proracuna_apr13
04_02_Obrazlozitev__zakljucni_racun_2012_MF_apr13
04_03_ZR-splosni_del.MF_apr.13
04_04_ZR-posebni_del.MF_apr.13
04_05_Nacrt_razvojnih_programov_ZR2012_apr.13
04_06_ZR2012_Ajpes_apr.13
05_01_Obrazlozitev_porocilo_realizaciji_nacrtov_ravnanja_stvarnim_premozenjem_2012_apr13
05_02_Porocilo_realizaciji_nacrtov_ravnanja_stvarnim_premozenjem_2012_apr13
06_01_Obrazlozitev_dopolnjen_predlog_spremembe_dopolnitve__statuta_apr13
06_02_Dopolnjen_predlog__spremembe_dopolnitve__statut_apr13
07_01_Obrazlozitev_dopolnjen_predlog_sprememba_poslovnika_apr13
07_02_Dopolnjen_predlog__sprememba__poslovnika_apr13
08_01_Obrazlozitev_sklep_pomoc__na__domu_apr.13
08_02_Obrazlozitev_DSO_cene_2013__STRAZA_apr.13
08_03_Primerjava_cene_2013_glede_na_cene_2012-STRAZA_apr.13
08_04_Struktura_cene-STRAZA_apr.13
08_05_Predlog__sklepa_soglasje_cene__storitve_pomoc_druzini_na_domu_apr.13
09_01_Obrazlozitev_porocilo_KMJ_apr.13.doc
10_01_Obrazlozitev_Sklep_o_nadzoru_zakljucnega_racuna_proracuna_apr.13
10_02_Sklep_o_nadzoru_zakljucnega_racuna_proracuna_apr.13

Gradivo za 19. sejo občinskega sveta

01_01_Dnevni_red_II_19_seja_os_feb13
02_01_Zapisnik__18_seje_obcinskega_sveta_feb13
04_01_Obrazlozitev_Poslovni__plan_Komunala__2013_Obcina_Straza_feb13
04_02_Poslovni__plan_Komunala__2013_Obcina_Straza_feb13
05_01_Obrazlozitev_porocilo_medobcinski_inspektorat_in_redarstvo_2012_feb13
05_02_Porocilo__medobcinski_insektorat_redarstvo_2012_feb13
06_01_Obrazlozitev_spremembe_dopolnitve__statut_feb13
06_02_Predlog__spremembe_dopolnitve__statut_feb13
07_01_Obrazlozitev_sprememba_poslovnika_feb13
07_02_Predlog__sprememba__poslovnika_feb13
08_01_Obrazlozitev_letni_program_sport_2013_feb13
08_02_Letni_program_sport_2013_feb13
09_01_Obrazlozitev_merila_kriteriji_vrednotenje_programov_kultura_feb13
09_02_Predlog__spremembe_merila_kriteriji_vrednotenje_programov_kultura_feb13
09_03_Predlog__merila_kriteriji_vrednotenje_programov_kultura_feb13
10_01_Obrazlozitev__sprememba_pogoji__merila_kriteriji_vrednotenje__sportnih__programov_feb13
10_02_Predlog__sprememba_pogoji__merila_kriteriji_vrednotenje__sportnih__programov_feb13
11_03_Predlog_pogoji_merila_vrednotenje_programov_humanitarne_interesne_stanovske_dejavnosti_feb13
12_01_Obrazlozitev_porocilo_nadzor_Zakljucnega__racuna__proracuna_2011_feb13
12_02_Porocilo_nadzor_Zakljucnega_racuna_2011_feb13

Gradivo 2012

Gradivo za 18. sejo občinskega sveta

18_01_Dnevni_red_II_18_seja_os
18_02_Zapisnik_17_seja_os
18_04_01_Naslov_vsebina_proracun_2013_dec12
18_04_02_Predlog_odlok_proracun_Straza_2013_DEC12
18_04_03_Uvod_in_vsebuna_proracuna_Obcine_Straza_2013_in_2014_prva_obravnava_2013
18_04_04_Splosni_del_2013
18_04_05_Posebni_del__2013
18_04_06_Nacrt_razvojnih_programov_2013
18_04_07_Obrazlozitve_proracuna_za_leto_2013_2
18_04_08_Obrazlozitev_NRP_uvod_Straza_2013_nov12
18_04_09_Financni_nacrti_javnih_skladov_k_proracunu_2013_dec127
18_04_10_Predpisi_potrebni_k_proracunu_2013_nov20128
18_04_11_Obrazlozitev_nacrta_delavnih_mest_k_proracunu_2013_dec12
18_04_12_Predlog_sklepa_k_proracunu_2013_dec1211
18_05_01_Naslov_vsebina_proracun_2014_nov12
18_05_02_Predlog_odlok_proracun_Straza_2014_nov12_
18_05_03_Uvod_in_vsebuna_proracuna_Obcine_Straza_2013_in_2014_prva_obravnava_2014
18_05_04_Splosni_del_2014
18_05_05_Posebni_del_d2014
18_05_06_Nacrt_razvojnih_programov_2014
18_05_07_Obrazlozitve_proracuna_za_leto_2014_2
18_05_09_Financni_nacrti_javnih_skladov_k_proracunu_2014_nov127
18_05_10_Predpisi_potrebni_k_proracunu_2014_nov20128
18_05_11_Obrazlozitev_nacrta_delavnih_mest_k_proracunu_2014_nov2012
18_05_12_Predlog_sklepa_k_proracunu_2014_nov12
18_06_01_Obrazlozitev_Odlok_OPN_Straza
18_07_Obrazlozitev_Sklep_o_cenah_najema_KUD_mrliske_vezice_sejne_sobe_obcine_2
18_07_Sklep_o_cenah_najema_KUD_mrliske_vezice_sejne_sobe_obcine_2
18_08_01_Obrazlozitev_Dopolnitev_pravilnik_najem_zemljisc_dec_12
18_08_02_Dopolnitev_pravilnik_najem_zemljisc_dec_12
18_08_03_Delovni_osnutek_Pravilnik_najem_zemljisc_dec_12
18_08_04_Cenik_Sklad_dec_12

Gradivo za 17. sejo občinskega sveta

17_01_Dnevni_red_II_17_seja_os_
17_02_Zapisnik__16__seja__OS
17_03_Zapisnik_2_izredna_seja_OS
17_05_01_Naslov_vsebina_proraun_2013_nov12
17_05_02_Predlog_odlok_proraun_Straa_2013_nov12
17_05_03_Uvod_in_vsebina_prorauna_Obine_Straa_2013_in_2014_prva_obravnava_2013
17_05_04_Sploni_del_2013
17_05_05_Posebni_del_2013
17_05_06_Nart_razvojnih_programov
17_05_07_obrazloitve prorauna za leto 2013
17_05_08_obrazloitev_nrp_uvod_straa_2013_nov12
17_05_09_finanni narti javnih skladov k proraunu 2013_nov12
17_05_10_predpisi potrebni k proraunu 2013_nov2012
17_05_11_obrazloitev narta delavnih mest k proraunu 2013_nov12
17_05_12_predlog sklepa k proraunu 2013_nov12
17_07_06_nart razvojnih programov
17_07_07_obrazloitve prorauna za leto 2014
17_07_08_obrazloitev_nrp_uvod_straa_2014_nov12
17_07_09_finanni narti javnih skladov k proraunu 2014_nov127
17_07_10_predpisi potrebni k proraunu 2014_nov20128
17_07_11_obrazloitev narta delavnih mest k proraunu 2014_nov2012
17_07_12_predlog sklepa k proraunu 2014_nov12
17_08_01_obrazloitev_letni nart ravnanje_stvarno_premoenje_leto 2014
17_08_02_letni nart ravnanje_stvarno_premoenje_leto 2014
17_08_03_priloga 1_letni nart ravnanje_stvarno_premoenje_leto 2014
17_08_04_priloga 2_letni nart ravnanje_stvarno_premoenje_leto 2014
17_08_05_grafika_letni nart ravnanje_stvarno_premoenje_leto 2014
17_09_obrazloitev_strategija za ravnanje z odpadki
17_09_Strategija_za_ravnanje_z_odpadki
17_10_obrazloitev_sklep_upraba _objektov _opreme_obina_ straa_
17_10_sklep o cenah najema kud mrlike veice sejne sobe obine

Gradivo za 16. sejo občinskega sveta

16_01_Dnevni_red_II_16_seja_os
16_09_Predlog_Pravila_volitve_dravni_svet_sept12
16_09_Obrazloitev_Pravila_volitve_dravni_svet_sept12
16_08_Priloga_2_do_4
16_08_Priloga_1
16_08_Obrazloitev_Dop.__predlog__odloka_blagovna_znamka_sept_2012
16_08_Dop.__predlog__odloka_blagovna_znamka_sept_2012
16_07_Predlog_odloka_GJI_Vzdrevanje_lokalnih_cest_sept2012
16_07_Obrazloitev_GJI_Vzdrevanje_lokalnih_cest_sept2012
16_06_Obrazloitev_Dopolnitev_odloka_zakonita_predkupna_pravica_sept12
16_06_Dopolnitev_odloka_zakonita_predkupna_pravica_sept12
16_05_Obrazloitev_Letni_nart_ravnanje_stvarno_premoenje_leto_2012
16_05_Letni_narti_razpolaganja_s_stvarnim_premoenjem_2012
16_05_Letni_nart_ravnanje_stvarno_premoenje_leto_2012
16_04_03_Rebalans_prorauna_za_2012_sept12
16_04_02_Rebalans_prorauna_za_2012_sept12
16_04_01_Rebalans_prorauna_za_2012_sept12
16_02_Zapisnik_15._seja_OS

Gradivo za 15. sejo občinskega sveta

15_01_Dnevni_red_II_15_seja_os
15_02_zapisnik_14__seja_OS
15_03_Zapisnik_1__izred_seje_OS
15_06_Obrazloitev_Tehnini_pravilnik_o_javnem_vodovodu
15_06_Tehnini_pravilnik_o_javnem_vodovodu
15_07_Obrazloitev_Tehninega_pravilnika_o_javni_kanalizaciji_
15_07_Tehnini_pravilnik_o_javni_kanalizaciji_v_Obini_Straa

1. izredna seja občinskega sveta

IZ_04_01_Dnevni_red_1_izredna_seja_II__man
Predlog_za_sklic_izredne_seje__L2012___1___2_

Gradivo za 14. sejo občinskega sveta

14_01_Dnevni_red_II_14_seja_os
14_02_Zapisnik_13._seje_maj_2012
14_04_Obrazloitev_Letnega_poroila_Komunale_za_2011_maj_2012
14_04_Poslovno_poroilo_Komunala_2011_maj_2012
14_05_O_Letni_delovni_nacrt_11-12_maj_2012
14_05_Obrazloitev_letno_poroilo_O_maj2012
14_06_letno_poroilo_KMJ_maj_2012
14_06_Obrazloitev_letno_poroilo_KMJ_maj_2012
14_07_01_Obrazloitev_Dopolnitev__nart_ravnanja_nepremino_premoenje_maj_2012
14_07_02_Dopolnitev__nart_ravnanja_nepremino_premoenje_maj_2012
14_08_Obrazloitev_Odlok_drubeno_odgovorno_kmetijstvo_maj_2012
14_08_Odlok_drubeno_odgovorno_kmetijstvo_maj_2012
14_09_01_Obrazloitev_Dopolnitev_odloka_zakonita_predkupna_pravica_maj12
14_09_02_Dopolnitev_odloka_zakonita_predkupna_pravica_maj12
14_10_Obrazloitev_Odlok_blagovna_znamka_maj_2012
14_10_Odlok_blagovna_znamka_maj_2012
14_10_Priloga1_blagovna_znamka_maj__2012
14_11__01_Obrazloitev_Sklep_soglasje_cena_storitve_pomo_druini_na_domu_maj_2012
14_11_02_Obrazloitev_DSO_pomo_na_domu2012_maj_2012
14_11_03_Obrazloitev_cen_DSO_maj_2012
14_11_04_DSO_predlog_cene_STRAA2012_maj_2012
14_11_05_DSO_primerjava_plail_maj_2012
14_11_06_Sklep_soglasje_cena__storitve_pomo_druini_na_domu_maj2012
14_12_Grafika
14_12_Obrazloitev_Sklep__javna_korist_Novoles_maj12
14_12_Sklep__javna_korist_Novoles_maj12
14_13_Grafika
14_13_Obrazloitev_Sklep_dopolnitev__javna_korist_cesta_t
14_13_Sklep_dopolnitev__javna_korist_cesta_t
14_14_Obrazloitev_Tehnini_pravilnik__javni_vodovod_v_Obini_Straa_maj_2012
14_14_Tehnini_pravilnik__javni_vodovod_v_Obini_Straa_maj_2012
14_15_Obrazloitev_Tehnini_pravilnik_javna_kanalizacija_v_Obini_Straa_maj_2012
14_15_Tehnini_pravilnik_javna_kanalizacija_v_Obini_Straa_maj_2012
14_16__Obrazloitev_Spremembe_Odlok_ustanovitev_O_Vavta_vas_maj_2012
14_16_Spremembe_Odlok_ustanovitev_O_Vavta_vas_maj_2012
Bilanca_stanja_O_za_leto_2011
Finanni_nart_O
Letno_poroilo_2011

Gradivo za 13. sejo občinskega sveta

13_01_Dnevni_red_II_13_seja_os
13_02_Zapisnik_12_seja_OS_Straa_mar12
13_04_1_Zakljuni_raun_Uvod_sklep_zakljuni_2011_mar12
13_04_2_Zakljuni_raun_Obrazloitev_zakljuni_2011_mar12
13_04_3_Zakljuni_raun_Sploni_del_predlog_mar12
13_04_4_Zakljuni_raun_Posebni_del_predlog_mar12
13_04_5_Zakljuni_raun_Primerjava_narta_razvojnih_programov_s_posebnim_delom_prorauna_mar12
13_04_6_Zakljuni_raun_Nart_razvojnih_programov_mar12
13_04_7_Zakljuni_raun_Obrazloitev_zakljuni_2011_mar12
13_04_8_Zakljuni_raun_Izjava_AJPES_mar12
13_05_Letni_program_port_2012_predlog_mar12
13_05_Obrazloitev_letni__program__porta_2012_mar12
13_06_Obrazloitev_Odlok_javna_kanalizacija_spr_dop_predlog_mar12
13_06_Odlok_javna_kanalizacija_spr_dop_predlog_mar12
13_07_Obrazloitev_Odlok_oskrba_pitna_voda_sprememba_dop_predlog_mar12
13_07_Odlok_oskrba_pitna_voda_sprememba_dop_predlog_mar12
13_08_Obrazloitev_Odlok_GJS_Ravnanje_z_odpadki_dop_predlog_sprememba_mar12
13_08_Odlok_GJS_Ravnanje_z_odpadki_dop_predlog_sprememba_mar12
13_09_Obrazloitev_Odlok_obinske_takse_dop_predlog_mar12
13_09_Odlok_obinske_takse_dop_predlog_mar12
13_10_Obrazloitev_predlog__Odloka_o_zakoniti_predkupni_pravici_GC_Zalog_mar12
13_10_Predlog_Odloka_o_zakoniti_predkupni_pravici_GC_Zalog_mar12
13_11_Obrazloitev_Odloka_Razvojni_svet_JV_Slo_predlog_mar12
13_11_Odloka_Razvojni_svet_JV_Slo_predlog_mar12
13_11a_dodatna_obrazloitev_Odloka_o_svetu_regije_JVS

Gradivo za 12. sejo občinskega sveta

12_01_Dnevni_red_II_12_seja_os
12_02_Zapisnik_11_seja_OS_Straa_jan12
12_04_Poslovni_plan_2012_Straa_jan12
12_04_Poslovni_plan_Komunale_obrazloitev_jan12
12_05_Obrazloitev_Odlok_OPPN_GC_Zalog_doplnjen_predlog_jan12
12_06_Obrazloitev_Odlok_o_oglaevanju_in_usmerjevalnem_sistemu_dop__predlog_jan12
12_06_Odlok_o_oglaevanju_in_usmerjevalnem_sistemu_dop__predlog_jan12
12_07_Obrazloitev_Sklep_Nova-gora_predlog_jan12
12_07_Sklep_Nova_gora_predlog_jan12

Gradivo 2011

Gradivo za 11. sejo občinskega sveta

11_04_Uvod_proraun_Straa_2012_dec11
11_04_Proraun_posebni_dop_predlog_2012_dec11
11_04_Predpisi_potrebni_k_proraunu_2012_dec11
11_04_Predlog_sklepa_k_proraunu_2012_dec11
11_04_Predlog_odlok_proraun_Straa_2012_dop_predlog_nov11
11_04_Obrazloitve_prorauna_za_leto_2012_dop_predlog__dec11
11_04_Obrazloitev_sprememb__Proun_2012_dop_predlog_dec11
11_04_Obrazloitev_NRP_uvod_Straa_2012_dec11
11_04_Obrazloitev_Narti_ravnanja_s_stvarnim_premoenjem_dec11
11_04_Obrazloitev_narta_delavnih_mest_k_proraunu_2012_dec11
11_04_NRP_dop_predlog_2012_dec11
11_04_Naslov_vsebina_proraun_2012_nov11
11_04_Narti_ravnanja_s_stvarnim_premoenjem_dec11
11_04_Finanni_narti_javnih_skladov_k_proraunu_2012_dec11
11_02_Zapisnik_10_seja_OS_Straa_dec11
11_01_Dnevni_red_II_11_seja_os

Gradivo za 10. sejo občinskega sveta

10_01_Dnevni_red_II_10_seja_os
10_02_Zapisnik_9_seja_OS_Straa_okt11
10_04__Narti_ravnanja_s_stvarnim_premoenjem_nov11
10_04_Finanni_narti_javnih_skladov_k_proraunu_2012_nov11
10_04_Naslov_vsebina_proraun_2012_nov11
10_04_NRP_2012-2015_nov11
10_04_Obrazloitev_narta_delavnih_mest_k_proraunu_2012_nov11
10_04_Obrazloitev_Narti_ravnanja_s_stvarnim_premoenjem_nov11
10_04_Obrazloitev_NRP_uvod_Straa_2012_nov11
10_04_Obrazloitev_proraun_nov11
10_04_posebni_del_proracuna_2012_nov11
10_04_Predlog_odlok_proraun_Straa_2012_nov11
10_04_Predlog_sklepa_k_proraunu_2012_nov11
10_04_Predpisi_potrebni_k_proraunu_2012_nov11
10_04_splosni_del_proracuna_2012_nov11
10_04_Uvod_proraun_Straa_2012_nov11
10_05__Predlog__odlok_oglaevanje_obvestilni_in_usmerjevalni_sistem_nov11
10_05_Obrazloitev_Predlog__odlok_oglaevanje_obvestilni_in_usmerjevalni_sistem_nov11
10_06_Obrazloitev_Predlog__odlok_urejanje_in_ienje_javnih_povrin_sprememba_nov11
10_06_Predlog__odlok_urejanje_in_ienje_javnih_povrin_sprememba_nov11
10_07_Obrazloitev_Predlog__odlok_nainu_izvajanja_GJS_vzdrevanje_javnih_cest_sprememba_nov11
10_07_Predlog__odlok_nainu_izvajanja_GJS_vzdrevanje_javnih_cest_sprememba_nov11
10_08_Obrazloitev_Odlok_GJS_komunalne_vode_sprememba_predlog_nov11
10_08_Odlok_GJS_komunalne_vode_sprememba_predlog_nov11
10_09_II_Obrazloitev_Odlok_oskrba_pitna_voda_sprememba_predlog_okt11
10_09_II_Odlok_oskrba_pitna_voda_sprememba_predlog_okt11
10_10_Obrazloitev_Odlok_GJS_Ravnanje_z_odpadki_predlog_sprememba_nov11
10_10_Odlok_GJS_Ravnanje_z_odpadki_predlog_sprememba_nov11
10_11_Obrazloitev_Predlog_Odlok_Osnovna_ola_Vavta_vas_spr4_okt11
10_11_Predlog_Odlok_Osnovna_ola_Vavta_vas_spr4_okt11
10_12_Obrazloitev_Poroilo_o_nadzoru_ZR_2010_okt_11
10_12_Priloga_Poroilo_o_nadzoru_ZR_2010_okt_11.docx
10_13_Obrazloitev_Poroilo_o_obstoju_TV_Va_kanal_okt11
10_13_Priloga_Poroilo_o_obstoju_TV_Va_kanal_okt11.docx

Gradivo za 9. sejo občinskega sveta

09_01_Dnevni_red_II_9_seja_os
09_02_Zapisnik_8_seja_OS_Straa_sep11
09_03_Zapisnik_1_korespondenna_seja_OS_Straa_sep11
09_05_Obrazloitev_Sprememba_pravilnika_kmetijstvo_predlog_sep11
09_05_Pavilnik_kmetijstvo_s_popravki_predlog_sep11
09_05_Sprememba_pravilnika_kmetijstvo_predlog_sep11
09_06_Obrazloitev_pravilnik_o_dodelitvi_neprofitnih_stanovanj_predlog_sep11
09_06_Pravilik_o_dodelitvi_neprofitnih_stanovanj_predlog_sep11
09_07_Cenik_zakupnin_SKZG_2011
09_07_Obrazloitev_Pravilnik_zakup_zemlji_predlog_sep11
09_07_Pravilnik_zakup_zemlji_predlog_sep11
09_08_Obrazloitev_sklep_ukinitev_statusa_DL_O_predlog_sep11
09_08_Sklep_ukinitev_statusa_DL_O_predlog_sep11
09_09_Obrazloitev_Sklep_za_javno_korist_Podgora_predlog_sep11
09_09_Sklep_za_javno_korist_Podgora_predlog_sep11

Gradivo za 8. sejo občinskega sveta

08_07_Sprememba_pravilnika_kmetijstvo_predlog_jul11
08_07_Obrazloitev_Sprememba_pravilnika_kmetijstvo_predlog_jul11
08_07_Besedilo_dopolnjenega_pravilnika_kmetijstvo_predlog_jul11
08_06_Pravilnik_pomo_podjetnitvo_predlog_jul11
08_06_Obrazloitev_Pravilnik_pomo_podjetnitvo_predlog_jul11
08_05_Pravilnik_tipendiranje_predlog_jul11
08_05_Obrazloitev_Pravilnika_tipendiranje_predlog_jul11
08_02_Zapisnik_7_seja_OS_Straa_jul11
08_01_Dnevni_red_II_8_seja_os

Gradivo za 7. sejo občinskega sveta

07_01_Dnevni_red_II_7_seja_os
07_02_Zapisnik_6_seja_OS_Straa_maj11
07_04_Program_delavnice_straza_2011
07_04_Strategija_razvoja_centra_Strae_predstavitev_delavnic_maj11
07_05_Obrazloitev_letno__poroilo__O__10_maj11
07_06_Obrazloitev_prevozi__O_maj11
07_07_Obrazloitev_letno__poroilo_10_KMJ_maj11
07_08_Nart_razvojnih_programov_rebalansI.2011-2014_maj11
07_08_Obrazloitev_rebalans_2011_maj11
07_08_Predlog_odlok_rebalans_prorauna_Straa_2011_maj11
07_08_rebalansI.2011_sploni_del_maj11
07_08_rebalansII.2011_posebni_del_maj11
07_09_Obrazloitev_Odlok_o_vzdrevanju_cest_dop_predlog_maj11
07_09_Odlok_o_vzdrevanju_cest_dop_predlog_maj11
07_10_Obrazloitev_Odlok_o_ustanovitvi_sklada_tipendiranje_dop_predlog_maj11
07_10_Odlok_o_ustanovitvi_sklada_tipendiranje_dop_predlog_maj11
07_11_Obrazloitev_Odlok_o_ustanovitvi_javnega_zavoda_dop_predlog_maj11
07_11_Odlok_o_ustanovitvi_javnega_zavoda_dop_predlog_maj11
07_11_Poslovni_nacrt_JZ_Straza_maj11
07_12_Obrazloitev_sklep_najem_grobov_predlog_maj11
07_12_Sklep_najem_grobov_novi_predlog_maj11
07_13_Odgovori_pobude_iz_6_seje_maj11

Gradivo za 6. sejo občinskega sveta

06_01_Dnevni_red_II_6_seja_os
06_02_Zapisnik_5_seja_OS_Straa_maj11
06_04_II_Obrazloitev_Odlok_o_vzdrevanju_cest_predlog_maj11
06_04_II_Odlok-GJS-vzdrevanje_ces_predlog_maj11
06_05_Obrazloitev_Odlok_o_ustanovitvi_sklada_tipendiranje_predlog_maj11
06_05_Odlok_o_ustanovitvi_sklada_tipendiranje_predlog_maj11
06_06_Odlok_o_ustanovitvi_javnega_zavoda_predlog_maj11
06_07_II__Obrazloitev_sklep_najem_grobov_11_12_predlog_maj11
06_07_II__Sklep_najem_grobov_11_12_predlog_maj11
06_08_II_Obrazloitev_OPV_predlog_maj11
06_08_OPV_Straa_predlog_maj11
06_09_Dopolnitev_letnega_narta_premoenje_2_maj11
06_09_Obrazloitev_dopolnitev_letnega_narta_2_maj11
06_10_II_Obrazloitev_sklep_pomo__na__domu_predlog_maj11
06_10_II_Sklep_pomo_na__domu_predlog_var1_maj11
06_10_II_Sklep_pomo_na__domu_predlog_var2_maj11
06_11_II_Obrazloitev_Pravilnik_sprememba_socialna_pomo_predlog_maj11
06_11_II_Pravilnik_sprememba_socialna_pomo_predlog_maj11
06_13_II_Odgovori_pobude_iz_5_seje_majl11

Gradivo za 5. sejo občinskega sveta

05_01_Dnevni_red_II_5_seja_os
05_02_Zapisnik_4_seja_OS_Straa_mar11
05_04_Obrazloitev_za_sejo_ZR2010
05_04_Zakljuni_raun_2010
05_04_ZR2010-posebni_del
05_04_ZR2010-sploni_del
05_05_nador_ZR2009_mar11
05_06_Dopolnitev_letnega_narta_premoenje_mar11
05_06_Obrazloitev_dopolnitev_letnega_narta_premoenje_mar11
05_07_Obrazloitev_odlok_sprem_obinske_takse_predlog_mar11
05_07_Odlok_sprem_obinske_takse_predlog_mar11
05_08_Obrazloitev_Pravilnik_vpis_vrtec_predlog_mar11i
05_08_Pravilnik_vpis_vrtec_predlog_mar11i
05_09_Letni_program-port-2011_predlog_mar11
05_09_Obrazloitev_letni__program__porta2011_mar11
05_10_Obrazloitev_letni__Pravilnik__port2011_mar11
05_10_Sprememba_pravilnika_port_mar11

Gradivo za 4. sejo občinskega sveta

04_01_Dnevni_red_II_04_seja_os
04_02_Zapisnik_3_seja_OS_Straa_feb11
04_03_Finanni_narti_javnih_skladov_k_proraunu_2011_feb11
04_03_Letni_nart_pridobivanja_in_razpolaganja_s_stvarnim_premoenjem_feb11
04_03_Letni_program_premoenje_Straa_2011_feb11
04_03_Naslov_vsebina_proraun_2011_feb11
04_03_Obrazloitev_narta_delavnih_mest_k_proraunu_2011_feb11
04_03_Predlog_odlok_proraun_Straa_2011_feb11
04_03_Predlog_sklepa_k_proraunu_2011_feb11
04_03_Predpisi_potrebni_k_proraunu_2011_feb11
04_03_Proraun_NRP2011-2014_DOP_predlog_2011_feb11
04_03_Proraun_obrazlozitve_DOP_predlog_2011_feb11
04_03_Proraun_posebni_DOP_predlog_2011_feb11
04_03_Proraun_sploni_DOP_predlog_2011_feb11
04_03_Uvod_proraun_Straa_2011_feb11
04_05_Obrazloitev_Odlok_o_zaasnih_ukrepih_Zalog_feb11
04_05_Odlok_o_zaasnih_ukrepih_Zalog_predlog_feb11
04_06_Obrazloitev_priznanja_feb11
04_06_Pravilnik_priznanja_feb11
04_07_Kadrovske_zadeve_Zapisnik_-_2__seja_Komisije_za_mandatna_vpraanja_feb11
Zapisnik_3_seja_OS_Straa-konni

Gradivo za 3. sejo občinskega sveta

03_1_Dnevni_red_II_03_seja_os
03_02_Zapisnik_2_seja_OS_Straa_jan11
03_03_Finanni_narti_javnih_skladov_k_proraunu_2011_jan11
03_03_Letni_nart_pridobivanja_in_razpolaganja_s_stvarnim_premoenjem_jan11
03_03_Letni_program_premoenje_Straa_2011_jan11
03_03_Obrazloitev_narta_delavnih_mest_k_proraunu_2011_jan11
03_03_Obrazloitve_proraun_Straa_2011_jan11
03_03_Predlog_odlok_proraun_Straa_2011_jan11
03_03_Predpisi_potrebni_k_proraunu_2011_jan11
03_03_Proraun_NRP2011-2014_predlog_2011_jan11
03_03_Proraun_posebni_predlog_2011_jan11
03_03_Proraun_sploni_predlog_2011_jan11
03_03_Uvod_proraun_Straa_2011_jan11
03_04_ObrazloitevOPN_osnutek_jan11
03_05_Obrazloitev_Poslovni_plan__Komunala_2011_jan11
03_06_Obrazloitev_skupno_redarstvo_DT_MP_BK_STR_dop_predlog_jan11
03_06_Odlok_skupno_redarstvo_DT_MP_BK_STR_dop_predlog_jan11
03_06_Skupno_redarstvo_DT_MP_BK_STR_analiza_odlokov_dop_predlog_jan11
03_07_Obrazloitev_Odlok_o_zaasnih_ukrepih_Zalog_jan11
03_07_Odlok_o_zaasnih_ukrepih_Zalog_jan11
03_08_Obrazloitev_predlogi_uspeno_delo_sveta_jan11

Gradivo 2010

Gradivo za 2. sejo občinskega sveta

02_01_Dnevni_red_II_02_seja_os
02_02_Zapisnik_1_seja_OS_Straa_nov10
02_03_Obrazloitev_Zakljuni_raun_2009_nov10
02_04_Dopolnitev_letnega_narta_pridobivanja_in_razpolaganja_
02_04_Nart_razvojnih_programov_NOV10
02_04_Naslov_vsebina_rebalans_2010_nov10
02_04_Obrazloitev_Odlok_rebalans_2010_predlog_nov10
02_04_Obrazloitev_REBALANS_2010_nov10
02_04_Obrazloitev_sploni_posebni_NRP_ebalans_2010_nov10
02_04_Odlok_o_rebalansu_prorauna_za_leto_2010_nov10
02_04_Predlogi_sklepov_k_rebalansu_prorauna_2010_nov10
02_04_Program_prodaje_premoenja_k_proraunu_2010_STRAA_nov10
02_04_Rebalans_prorauna_posebni_2010_nov10
02_04_Rebalans_prorauna_sploni_2010_nov10
02_05_Finanna_konstrukcija__skupno_redarstvo_jul10
02_05_finanna_kontrukcija_redarstvo_nov10
02_05_Obrazloitev_skupno_redarstvo_DT_MP_BK_STR_predlog_nov10
02_05_Odlok_skupno_redarstvo__DTMP_BK_STRAA_predlog_julij10

Gradivo za 1. sejo občinskega sveta

01_01_Dnevni_red_seje_obinskega_sveta_-_Straa
Poroilo_o_izidu_volitev_za_obinski_svet
Poroilo_o_izidu_volitev_za_upana

Gradivo za 28. sejo občinskega sveta

27_03_zapisnik_4_izredna seja_os_straa-pravi
28_09_odlok skupno redarstvo in inpektorat dtmp bk straa_predlog_julij10
28_09_obrazloitev_skupno_redarstvo dt mp bk str_predlog_julij10
28_09_finanna kontrukcija_redarstvo_jul10
28_08_predlog_odlok_osnovna_ola_vavta_vas_spr3_jul10
28_08_obrazloitev_odlok_osnovna_ola_vavta_vas_predlog_spr3_jul10
28_07_odlok o zaasnih ukrepih_zalog_spr1_predlog_julij10
28_07_obrazloitev_odlok o zaasnih ukrepih_zalog_spr1_predlog_julij10
28_06_obrazloitev_poroila_jp_komunala_jan_apr10
28_05 poroilo o izvrevanju prorauna 1-6 10
28_05 obrazloitev poroilo o izvrevanju polletnega prorauna 10
28_4_odlok o rebalansu prorauna za leto 2010_jul10
28_04_rebalans_prorauna_posebni_2010_jul10
28_04_rebalans_prorauna_nrp_2010_jul10
28_04_obrazloitve prorauna za leto 2010_posebni_jul10
28_04_obrazloitev_odlok_rebalans_2010_predlog_jul10
28_04_obrazloitev_dopolnitev_program prodaje premoenja_2010_jul10
28_04_dopolnitev_program prodaje premoenja_2010_jul10
28_02_zapisnik_27_seja_os_straa_jul10
28_1_dnevni_red_28_seja

Gradivo za 27. sejo občinskega sveta

27_12_pravilnik_pokopaliki_red_osnutek_junij10
27_12_obrazloitev_pravilnik o pokopaliken redu_predlog_maj10
27_11_zakup_pravilnik_osnutek_junij10
27_11_obrazloitev_zakup_zemlji_junij10
27_10_pravilnik _vrednotenje_portnih_programov_predlog_junij10
27_10_obrazloitev_pravilnik _vrednotenje_portnih_programov_junij10
27_09_odlok skupno redarstvo in inpektorat dtmp bk straa_predlog_junij10
27_09_obrazloitev_skupno_redarstvo dt mp bk str_predlog_junij10
27_08_sprememba odloka o zaasnih ukrepih_zalog_predlog_junij10
27_08_obrazloitev_spremembe odloka zacasni ukrepi_predlog_junij10
27_07_obrazloitev_odlok_oppn_junij10
27_07_gczalog_odlok_dop_osnutek_junij10
27_06_stalia do pripomb_junij10
27_05_obrazloitev_predstavitev_onm energija_ekosistemi_junij10
27_04_obrazloitev letnega poroila jp komunala za leto 2009_junij10
27_03_zapisnik_4_izredna seja_os_straa-pravi
27_02_zapisnik_26_seja_os_straa-pravi _3_
27_1_dnevni_red_27_seja

Gradivo za 4. izredno sejo občinskega sveta

iz_04_05_pravilnik _vrednotenje_portnih_programov_maj10
iz_04_05_obrazloitev_pravilnik _vrednotenje_portnih_programov_maj10
iz_04_04_obrazloitev_stalia_do_pripomb_oppn_gc_zalog_maj10
iz_04_03_obrazloitev_odlok_oppn_dopolnjen_osnutek_maj10
iz_04_02_obrazloitev_predstavitev_onm energija_ekosistemi_maj10
iz_04_01_dnevni_red_4_izredna_seja

Gradivo za 26. sejo občinskega sveta

26_1_dnevni_red_26_seja
26_02_zapisnik_5F25_seja_os_straa_mar10
26_03_obrazloitev_odlok_oskrba_pitna_voda_predlog_mar10
26_03_odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10
26_04_obrazloitev_odlok_odpadki_dop__predlog_mar10
26_04_odlok_odpadki_dop_predlog_mar10
26_05_obrazloitev_odlok_javna_kanalizacija_dop_predlog_mar10
26_05_odlok_javna_kanalizacija_dop_predlog_mar10
26_06 obrazloitev_sklep_cene_komunale_predlog_mar10
26_06_sklep_cene_komunale_predlog_mar10
26_07_obrazloitev_pravilnik_oddajanje_zemlji_najem_mar10
26_07_pravilnik_oddajanje_zemlji_najem_mar10
26_08_obrazloitev_pravilnik_nagrade_obinski_funkcionarji_spr1_predlog_mar10
26_08_pravilnik_nagrade_obinski_funkcionarji_spr1_predlog_mar10
26_09__letni_program_port_mar10
26_09_obrazloitev_letni_program_porta_mar10
26_10__pravilnik_vrednotenje_portnih_ programov_mar10
26_10_obrazloitev_pravilnik_vrednotenje_portnih_ programov_mar10
26_11_obrazloitev_pogoji_merila_kriteriji_vrednotenje_portni _programi_mar10
26_11_pogoji_merila_kriteriji_vrednotenje_portni _programi_mar10
26_12_obrazloitev_sklep_pomo _na _domu_mar10
26_12_sklep_soglasja_cen_storitve_pomo_na_domu_predlog_mar10

Gradivo za 25. sejo občinskega sveta

25_09_obrazloitev_sklep_sprememba_lastnitva_javno_dobro_predlog_feb10
25_09_sklep_sprememba_lastnitva_javno_dobro_predlog_feb10
25_08_obrazloitev_pravilnik_sprejem_vrtec_predlog_spr_feb10
25_08_pravilnik_sprejem_vrtec_predlog_spr_feb10
25_07_predlog_odlok_osnovna_ola_vavta_vas_spr2_feb10
25_06_sklep_cene_komunalne_storitve_predlog_feb10
25_07_obrazloitev_odlok_osnovna_ola_vavta_vas_predlog_spr2_feb10
25_06_obrazloitev_sklep_cene_komunalne_storitve_predlog_feb10
25_05_odlok_javna_kanalizacija_predlog_feb10
25_05_obrazloitev_odlok_javna_kanalizacija_predlog_feb10
25_04_odlok_odpadki_predlog_feb10
25_03_odlok_oskrba_pitna_voda_predlog_feb10
25_04_obrazloitev_odlok_odpadki_predlog_feb10
25_03_obrazloitev_odlok_oskrba_pitna_voda_predlog_feb10
25_01_dnevni_red_5F25_seja
25_02_zapisnik_24_seja_os_straa

Gradivo 2009

Gradivo za 24. sejo občinskega sveta

24_07_urejanje_ienje_javnih_povrin_dop_predlog_nov09
24_07_obrazloitev_odlok_urejanje_ienje_javnih_povrin_dop_predlog_nov09
24_06_odlok_priznanja_obine_straa_dop_predlog_nov09
24_06_obrazloitev_odlok_priznanja_obine_straa_dop_predlog_nov09
24_05_poslovni plan_komunala_ 2010 -1 predlog straa_nov09
24_05_brazloitev poslovnega plana jp komunala za leto 2010_nov09
24_4_viii predlogi sklepov k proraunu 2010_nov09
24_4_odlok o proraunu za leto 2010_nov09
24_04_vii_predpisi potrebni k proraunu 2010 obina straa_nov09
24_04_vi_finanni narti javnih skladov k proraunu 2010_nov09
24_04_v_program prodaje premoenja k proraunu 2010_straa_nov09
24_04_uvod prorauna obine straa 2010_nov09
24_04_proraun_2010_sploni_dop_predlog_nov09
24_04_proraun_2010_posebni_dop_predlog_nov0924_04_proraun_2010_nrp_dop_predlog_nov09
24_04_program prodaje premoenja 2010_straa_nov09
24_04_obrazloitve prorauna za leto 2010_dop_predlog_nov09
24_04_iv_b_obrazloitev narta delavnih mest k proraunu 2010 obina straa_nov0924_03_zapisnik_3_izredna seja_os_straa_nov09
24_02_zapisnik_23_seja_os_straa

Gradivo za 23. sejo občinskega sveta

23_11__sklep_najem_grobov_2009_predlog_okt09
23_11__obrazloitev_sklep_najem_grobov_2009_predlog_okt09
23_10_urejanje_ienje_javnih_povrin_predlog_okt09
23_10_obrazloitev_odlok_urejanje_ienje_javnih_povrin_predlog_okt09
23_09_sklep_sprememba_lastnitva_javno_dobro_predlog_okt09
23_09_obrazloitev_sklep_sprememba_lastnitva_javno_dobro_predlog_okt09
23_08_pravilnik_obremenjevanje_nepreminega_premoenja_predlog_okt09
23_08_obrazloitev_obremenjevanje_nepreminega_premoenja_predlog_okt09
23_06_odlok_obinske_takse_dop_predlog_okt09
23_06_obrazloitev_odlok_obinske_takse_dop_predlog_okt09
23_05_viii_predlog sklepai k proraunu 2010_okt09
23_05_vii_predpisi potrebni k proraunu 2010 obina straa
23_05_vi_finanni narti javnih skladov k proraunu 2010_okt09
23_05_v_program prodaje premoenja k proraunu 2010_straa_okt09
23_05_uvod prorauna obine straa 2010_okt09
23_05_proraun_2010_sploni_predlog_straa_okt09
23_05_proraun_2010_posebni_predlog_straa_okt09
23_05_program prodaje premoenja 2010_straa_okt09
23_05_odlok_proracun2010_straa_predlog_okt09
23_05_obrazloitev_prorauna 2010 obina straa_predlog_okt09
23_05_nrp2010_predlog_straa_okt09
23_05_iv_obrazloitev razvojnih programov k proraunu 2010_okt09
23_05_iv.d. nart nabav in gradenj k proraunu 2010_okt09
23_05_iv.b. obrazloitev narta delavnih mest k proraunu 2010 obina straa_okt09
23_03_zapisnik_3_izredna seja_os_straa
23_02_zapisnik_22_seja_os_straa_okt09
23_01_dnevni_red_23_seja_okt09

Gradivo za 21. sejo občinskega sveta

21_07_obrazloitev_odlok_plakatiranje_dopolnjen_predlog_jun09
21_07_odlok_plakatiranje_dopolnjen_predlog_jun09
21_08_obrazloitev_odlok_pokopalika_dejavnost_dop_predlog_jun09
21_08_odlok_pokopalika_dejavnost_dop_predlog_jun09
21_09_obrazloitev_odlok_spvcp_predlog_jun09
21_09_odlok spvcp obine straa_predlog_jun09
21_10_obrazloitev_odlok_javna razsvetljava_predlog_julij09
sro_straza_osnutek_brez_znaka
18_15_sklep_pobratenje_novi_becej_predlog_feb09
18_15_obrazlozitev_pobratenje_novi_becej_predlog_feb09
18_14_obvezna_razlaga_zidanice_predlog_feb09
18_14_obrazlozitev_obvezna_razlaga_zidanice_predlog_feb09
18_13_obvezna_razlaga_nusklajena_raba_predlog_feb09
18_13_obrazlozitev_obvezna_razlaga_neusklajena_raba_predlog_feb09
18_12_sklep_najemnine_objekti_oprema_obcina__straza_feb09
18_12_obrazlozitev_sklep_najemnine_objekti_oprema_obcina__straza_feb09
18_11_odlok_sobodajalstvo_predlog_feb09
18_11_obrazlozitev_odlok_sobodajalstvo_predlog_feb09
18_10_pravilnik_stroski_javne_kanalizacije_predlog_feb09
18_10_obrazlozitev_pravilnik_stroski_javne_kanalizacije_predlog_feb09
18_9_obrazlozitev_tehnicni_pravilnik_javna_kanalizacija_feb09
18_8_odlok_odvajanje_ciscenje_komunalne_padavinske_straza_dop_predlog_feb09

Gradivo za 17. sejo občinskega sveta

01_01_dnevni_red_17_seja
02_02_zapisnik_16_seja_os_straza
03_03_obrazlozitev_odlok_komunalni_prispevek_dop_predlog_1_2_dec08
04_03_odlok_komunalni_prispevek_dop_predlog_1_straza_dec08
05_03_odlok_komunalni_prispevek_dop_predlog_2_straza_dec08
06_03_program_opremljanja_predlog_straza_dec08
07_04_obrazlozitev_odlok_olajsave_komunalni_prispevek_dop_predlog_straza_dec08
07_04_odlok_olajsave_komunalni_prispevek_dop_predlog_straza_dec08
08_05_nrp2009_predlog_straza_dec08
09_05_obrazlozitev dop_predloga_proracuna 2009 obcina straza_dec08
10_05_odlok_proracun2009_straza_predlog_dec08
11_05_proracun_2009_posebni_dop_predlog_straza_dec08
12_05_proracun_2009_splosni_dop_predlog_straza_dec08
13_05a_uvod in vsebina proracuna_straza 2009_druga_obravnava_dec08
14_05b_obrazlozitev_nacrta_delavnih_mest_ proracunu 2009_straza_dec08
15_05c_obrazloitev-razvojnih_programov_ proracunu_2009_straza_dec08
16_05d_nacrt_nabav_in_gradenj_ proracunu_2009_straza_dec08
17_05f_program_prodaje_premozenja_2009_straza_dec08
19_05f_program_prodaje_premozenja_ proracunu_2009_straza_dec08
20_05g_financni_nacrti_javnih_skladov_proracunu_2009_straza_dec08
21_05h_predpisi_potrebni_ proracunu_2008_straza_dec08
22_05j_predlog sklepa_ proracunu 2009_starza_dec08
23_06_obrazlozitev_nusz_straza_dec08
24_06_predlog_sklepa_nusz_straza_dec08
25_07_obrazlozitev_pravilnik_enkratni_denarni_prispevek_novorojenci_2_straza_predlog_dec08
26_07_pravilnik_enkratni_denarni_prispevek_novorojenci_2_straza_predlog_dec08
27_08_obrazlozitev_sklep_enkratni_prispevek_novorojenec_straza_predlog_dec08
28_08_sklep_enkratni_prispevek_novorojenec_straza_predlog_dec08
29_10_obrazlozitev_odlok_obcinske_javne_ceste_dop_predlog_dec08
30_10_odlok_obcinske_ceste_obcina_straza_dop_predlog_dec08
31_11_obrazlozitev_odlok_nekategorizirane_ceste_obcina straza_dop_predlog_dec08
32_11_odlok_nekategorizirane_ceste_obcina_straza_dop_predlog_dec08
33_12_obrazlozitev_odlok_odvajanje_ciscenje_komunalne_padavinske_straza_predlog_dec08
34_12_odlok_odvajanje_cicsenje_komunalne_padavinske_straza_predlog_dec08

Komisije in odbori

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

Predsednik: Borut Likar

Član: Albin Kregar

Član: Franc Plut

Članica: Katarina Petan

Član: Zdravko Turk

 

Komisija za statut in poslovnik:

Predsednik: Andrej Petkovič

Član: Borut Likar

Član: mag. Samo Jakljič

Članica: Katarina Petan

Član: Franc Plut

 

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem:

Predsednica: Mateja Merlin

Članica: Andrej Petkovič

Član: Zdravko Turk 

Član: Dejan Hadžič

Član: Janez Mede

 

Odbor za družbene dejavnosti:

Predsednik: Damjan Jerman

Član: Pavel Vidic

Članica: Anica Nose

Članica: Simona Franko

Član: Robert Kren

 

Odbor za okolje, prostor, komunalo in promet:

Predsednik: mag. Samo Jakljič

Član: Albin Kregar

Članica: Katarina Petan

Član: Alojz Knafelj

Član: Marjan Ravbar

 

Varnostni sosvet:

Predsednik: Damjan Jerman

Član: Pavel Vidic

Član: Tomislav Salopek

Član: dr. Anton Olaj

Član: Sandi Kavšček

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

Predsednik: Borut Šušteršič

Član: Bogdan Burgar

Članica: Anamarija Taljat

Član: Mirko Marič

Član: Štefan Horvat

Član: Tomaž Agnič

Član: Matjaž Petruna

 

Komisija za varstvo okolja:

Predsednik: 

Član: Janez Kržan

Član: Momčilo Maksimović

Član: Jože Kregar

Član: Otmar Colarič

Član: Boštjan Gašperšič

 

Občinska volilna komisija Občine Straža:

Predsednik: Roman Pulko, Pod vinogradi 2, 8351 Straža,

Namestnica predsednika: Urška Piškur, Ulica talcev 6, 8351 Straža

Član: Borut Kulovec, Pod vinogradi 1, 8351 Straža

Namestnik člana: Matija Golob, Prapreče pri Straži 3a, 8351 Straža

Člani: 

Namestnik člana: Ivan Kopina, Rumanja vas 25a, 8351 Straža

Član: Marjan Dular, Jurka vas 33, 8351 Straža

Namestnik člana: Janez Mede, Jurka vas 21a, 8351 Straža

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Skupna občinska uprava občin Dolenjske

Kontaktni podatki organa:

 

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD)

Sedež: Germova 4, 8000 Novo mesto

Izpostava Trebnje: Goliev trg 9, 8210 Trebnje

Vodja SOU OD: Brigita Železnik, vodja organa - direktor skupne uprave

Tel. št. 07 39 39 270

e-mail: souod@novomesto.si

matična številka: 2516314000

davčna številka:

Dežurna številka redarstva: 031 390 401

Uradne ure na sedežu organa so na lokaciji Germova 4:

ponedeljek od 9.00 do 11.00

sreda od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00

petek od 9.00 do 11.00

 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

mag. Lidija Plut

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja OU Občine Straža

07 38 48 559

lidija.plut@obcina-straza.si

 

Uradne ure v Izpostavi Trebnje so:

ponedeljek od 9.00 do 11.00

sreda od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00

 

Po telefonu in elektronskih medijih so uradne ure zagotovljene ves poslovni čas: ponedeljek, torek od 8.00 do 15.00 sreda od 8.00 do 17.00 četrtek, petek od 8.00 do 14.00

 

 

Predstavitev organa

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (v nadaljnjem besedilu: SOU OD) je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske (Uradni list RS, št. 56/2019) za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.

Občine ustanoviteljice SOU OD so Mestna občina Novo mesto, Občina Trebnje, Občina Straža, Občina Mokronog-Trebelno in Občina Mirna.

Temeljno poslanstvo SOU OD je strokovno, učinkovito in zakonito delovanje na vseh področjih nalog, katere so občine ustanoviteljice SOU OD prenesle v SOU OD. Cilj SOU OD je v čim večji meri zmanjševati nepravilnosti na terenu, prispevati k urejenosti okolja ter posledično vplivati na večjo varnost in zadovoljstvo občanov. SOU OD si bo s kakovostnim in odgovornim delom prizadevala za uresničevanje potreb občanov.

  

Delovna področja

Medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor. Občinska inšpekcija tako izvaja nadzor nad določenimi zakonskimi obveznostmi na področju varstva okolja, na področju javnih gospodarskih služb, na področju varstva občinskih cest in nekategorizanih cest, ki se uporabljajo v javnem prometu, javnih površin, na področju urejanja prostora in graditve objektov ter na področju taks.

Medobčinsko redarstvo nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic SOU OD in izvajanje državnih predpisov na področju urejanja prometa, varstva cest, javnih poti in rekreacijskih površin, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva okolja, na področju javnega reda in mira in na področju skrbi za javno premoženje.

 

Pravna služba

Naloge pravne službe so izvajanje skupnih in pravnih zadev za SOU OD in izvajanje nalog pravnega področja posameznim občinam ustanoviteljicam SOU OD glede na njihove potrebe.

 

Urejanje prometa

Naloge na področju urejanja prometa so sodelovanje pri pripravi programskih usmeritev na področju urejanja prometa, določitev prometnih ureditev ter sodelovanje glede umestitve prometnega režima v prostor, načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah, koordiniranje in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugimi organi, ki delujejo na strokovnem področju, sodelovanje pri pripravi obč. predpisov za strokovno področje ter vodenje upravnih postopkov na področju prometa.

 

Civilna zaščita in požarno varstvo

SOU OD bo za vse občine ustanoviteljice SOU OD izvajala upravne in strokovne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva, skladno s pristojnostmi občin.

 

Seznam uradnih oseb

Seznam pooblaščenih uradnih oseb 1.8.2022

Seznam predpisov

Obrazci

Prijava nepravilnost inšpekciji in redarstvu

Dokumenti

MEDOBČINSKO REDARSTVO - predstavitveni katalog_

Obvestilo SOUD

 

Poročilo SOU OD za leti 2020 in 2021

Poročilo SOU OD za leti 2020 in 2021

 

 

 

 

 

Koncesionarji

Občina Straža ima koncesionarja za zagotavljanje javne službe za zavetišče za male živali na območju občine Straža.

Izbrani koncesionar je Zavetišče TURK.

Vse informacije o zavetišču so na spodnji povezavi:

http://zavetisce-turk.blogspot.si/

prijava o najdeni živali: 041 609 240

dogovor za ogled živali: 070 609 240

 

Koncesionar občine Straža za vzdrževanje občinskih cest je Alojz Globevnik s.p.

Telefon: 040 747 100

Več na spletni strani:

http://www.slodesign.com/ga/index.htm

 

Koncesionar občine Straža za zimsko vzdrževanje občinskih cest je CGP d.d. Novo mesto

Telefon: 051-355-186  

Več na spletni strani:

https://www.cgp.si/

Splošni akti

Vsi akti na spodnji povezavi:

Akti Občine Straža

Poslovnik Občinskega sveta najdete na spodnji povezavi:

Poslovnik Občinskega sveta

 

Strategija razvoja Občine Straža

 

Strategija razvoja občine Straža_jan22

PRILOGA_Analiza stanja_Občina Straža_30 9 2020

 

Statut Občine Straža

Statut Občine Straža

 

 

 

 

Katalog informacij javnega značaja

Občina Straža je za dostop do informacij javnega značaja katalog vnesla na spletno stran 08.01.2016.

 

 

 • OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv organa: Občina Straža

Naslov: Ulica talcev 9, 8351 Straža

Odgovorna oseba: Župan Dušan Krštinc

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu znotraj spletne strani www.obcina-straza.si. Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Občine Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek od 8.00 do 10.30 in od 12.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 10.30 in od 12.00 do 17.00 ter v petek od 8.00 do 10.30 in od 12.00 do 13.00 ure.

 

Prva objava kataloga: 06.06.2011

Zadnja sprememba kataloga: 01.12.2020

 

 • SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

Kratek opis delovnega področja organa:

Občina Straža (v nadaljevanju Občina) samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom Občine Straža v skladu z zakonom in drugimi predpisi, zlasti pa: normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja premoženje občine, spodbuja gospodarski razvoj občine, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije, pospešuje zdravstveno dejavnost ter službe socialnega varstva, skrbi za povečanje sklada za štipendiranje, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost, skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ureja javni red v občini, ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

 

Organizacija uprave

Organizacija uprave je prilagojena poslanstvu, nalogam občinske uprave in organizacijskim procesom. Občinska uprava je razdeljena po posameznih področjih:

 • Direktor občinske uprave:  mag. Lidija Plut
 • Komunala, prometna infrastruktura, investicije in kmetijstvo: Matjaž Petruna
 • Urejanje prostora in okolje: Nataša Palčič
 • Proračun, javne finance, podjetništvo in razvojni projekti: Polonca Špelko Krštinc
 • Računovodstvo in gospodarstvo: Marta Berkopec
 • Splošne zadeve: Karmen Turk
 • Glavna pisarna: Suzana Koblar
 • Javna infrastruktura: Radoš Kužnik
 • Režijski obrat: Slavko Poglavc,  Manda Peterlin, Špelko Primož, Matjaž Šuštaršič

 

Prekrškovni organ

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva deluje pod okriljem Skupne občinske uprave občin Dolenjske.

 Sedež skupne občinske uprave je v Mestni občini Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki je sedežna občina skupne občinske uprave.

 

Organigram organa

 

Organigram

 

Odgovorna uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Uradna oseba Občine Straža, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, je direktor občinske uprave, v primeru odsotnosti direktorja pa od njega pooblaščena oseba. Direktor odloči o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US) in po postopku, ki ga določa ta zakon.

 

Kontaktni podatki uradne osebe:

mag. Lidija Plut

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

07 38 48 559

lidija.plut@obcina-straza.si

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Državni predpisi

Pravno-informacijski sistem RS: http://www.pisrs.si/Pis.web/

 

Predpisi lokalne skupnosti

Portal akti: http://akti.obcina-straza.si/default.aspx

 

Predpisi EU

Evropski parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/sl

Evropska komisija: http://ec.europa.eu/index_sl.htm

Svet Evrope: http://www.coe.int/en/

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Proračun Občine Straža
 • Načrti zaščite in reševanja
 • Občinski program varnosti
 • Občinski prostorski načrt Občine Straža

 

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Seznam je dostopen na naslednjem spletnem naslovu:

http://www.lex-localis.info/RazvidUpravnihPostopkov/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=86082623-56c3-4eb3-8d07-1e14afca4263

 

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Razpisi:

 

 

 • OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US; v nadaljevanju: ZDIJZ) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. Vendar pa je zakonodajalec za primere, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta. Podrobnejšo vsebino delnega dostopa je vlada uredila z Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list RS; št. 76/05 in 119/07; v nadaljevanju: uredba). Le-ta v 16. členu določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla ali Google Chrome.

 

 • Opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek od 8.00 do 10.30 in od 12.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 10.30 in od 12.00 do 17.00 ter v petek od 8.00 do 10.30 in od 12.00 do 13.00 ure.
 • Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja:

Zagotovljen je dostop informacij javnega značaja na spletu v tekstovni obliki.

 

 • STROŠKOVNIK, CENIK IN POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Če je dostop do večjega obsega dokumentov, povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, se lahko le-ta zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

 • SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

 

Občina Straža velik del svojih dokumentov in gradiv (glede poslovanja, upravnega odločanja in svetovalnega delovanja) ažurno objavlja na spletni strani, zato prejme relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja.

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • občinski prostorski načrt,
 • Biotopi Zalog,
 • novinarska vprašanja o delu občinske uprave,
 • vprašanja o porabi javnih sredstev.

 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV V OBČINI STRAŽA

 

Uvod

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža (v nadaljevanju »občina«) zbira vaše osebne podatke za namen izvajanja javnih nalog, ki jih določa zakonodaja s področja lokalne samouprave ter druga specialna zakonodaja. Evidence, ki jih za ta namen vodi, so navedene v posebnem dokumentu, ki je dostopen tukaj (Priloga P/5.04)

Občina je edini upravljavec vaših osebnih podatkov. Visok standard varstva osebnih podatkov je naše vodilo, zato so za zagotavljanje ustreznega nivoja varstva sprejeta ustrezna notranja pravila varstva ter nadzorni mehanizmi, ki preprečujejo zlorabo ali kakršnokoli nepooblaščeno obdelavo.

Obdelava vaših osebnih podatkov je strogo omejena na obdelavo tistih zaposlenih v občini, ki vaše osebne podatke nujno potrebujejo za izvajanje delovnih nalog. V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujejo pogodbeni obdelovalci s katerimi ima občina sklenjeno pisno pogodbo, pristojni državni organi in nosilci javnih pooblasti v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti ter druge osebe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in uveljavljanjem pravic, ki vam jih omogoča zakonodaja se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov mag. Renato Zatler, Dataofficer d.o.o., varstvopodatkov@obcina-straza.si ali preberite več o vaših pravicah tukaj (Priloga P/5.09).

-----

Preberi več

Katera je pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov

Občina zbira in drugače obdeluje osebne podatke le:

 • če gre za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine,
 • če je obdelava nujna za opravljanja naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti dodeljene občini z zakonom,
 • če gre za sklepanje in izvajanje pogodb ali
 • če gre za nujne primere za zaščito življenjskih interesov posameznika.

Izjemoma občina obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve oziroma samostojne odločitve posameznika, da osebne podatke razkrije javnemu sektorju ali se osebni podatki pridobijo iz javnega vira oziroma drug zakonit ali običajen način, če ne gre za izvrševanje oblastvenih nalog ali pristojnosti javnega sektorja glede odločanja o človekovih pravicah, temeljnih svoboščinah ali obveznostih posameznikov. Zbirke, ki nastanejo na tej podlagi, morajo biti ločene od zbirk, ki nastanejo pri izvrševanju zakonskih nalog ali pristojnosti javnega sektorja.

Temeljni zakon, ki določa vrste različnih obdelav za izvajanje javnih nalog je Zakon o lokalni samoupravi (21. člen). Med drugimi zakoni, ki so podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, izpostavimo še Stanovanjski zakon, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o varstvu osebnih podatkov (videonadzor).

 

Na kakšen način pridobimo osebne podatke

Vaše osebne podatke običajno občina pridobi na podlagi vaše vloge za pridobitev različnih dovoljenj ali uveljavljanje pravic. V posameznih primerih pa jih občina za izvajanje javnih nalog, pridobi tudi iz drugih virov ko so na primer: Elektronska evidenca Ministrstva za notranje zadeve – Centralni register prebivalstva (e-CRP), Elektronska evidenca Ministrstva za infrastrukturo – Register motornih vozil (MRVL), Centralna evidenca Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Osebne podatke občina pridobi tudi na podlagi in na podlagi vašega obiska spletne strani občine (http://www.obcina-straza.si/) na primer ob prijavi na e-novice ali registraciji na spletni strani.

 

Katere so kategorije posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo

Občina obdeluje osebne podatke zaposlenih na občini in osebne podatke občanov Straže.

Posamezne kategorije posameznikov, katerih podatki se evidentirajo v zbirkah:

 • Vlagatelji pobud, zahtevkov in vlog
 • Obiskovalci spletne strani
 • Starši z novorojencem ali starši oz. skrbniki učencev s posebnimi potrebami
 • Najemniki stanovanj, ki jim je izdana odločba CSD o pravici - subvencija najemnine; ter najemodajalci tržnih stanovanj
 • Zaposleni delavci in obiskovalci občine
 • Druge kategorije posameznikov (več v: Priloga P/5.04)

 

Katero vrsto osebnih podatkov obdelujemo

V skladu z 21. a členom Zakona o lokalni samoupravi, občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:

 • enotno matično številko občana,
 • osebno ime,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva oziroma datum smrti,
 • podatke o osebnih vozilih,
 • podatke o nepremičninah ter
 • druge osebne podatke v skladu z zakonom (glej Evidenco o dejavnostih obdelave osebnih podatkov Občina Straža).

Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika ali na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega »centralnega« upravljavca, če tako določa zakon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.

Ob posredovanju predlogov in pobud preko spletne strani, občina pridobiva osebne podatke o imenu in priimku ter elektronskem naslovu. Poleg tega občina nudi tudi možnost oddaje elektronske vloge preko spleta.

 

Koliko časa hranimo vaše podatke

Osebni podatki občine se lahko hranijo za obdobje, ki je določeno v Evidenci o dejavnostih obdelave osebnih podatkov Občine Straža« (Priloga P/5.04). Za določitev roka hrambe se upoštevajo roki, ki jih določajo predpisi in Klasifikacijski načrt Občine Straža.

Če rokov hrambe ni posebej zakonsko predpisanih mora biti ob upoštevanju načela sorazmernosti, hramba omejena na najkrajše možno obdobje.

Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

 

Kako varujemo vaše osebne podatke

Na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR), nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov ter na podlagi drugega odstavka 23. člena Statuta Občine Straža (UL RS, št. 7/2007) je Občina Straža sprejela Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki določa tako pravila varstva kot tudi druge zahteve, ki jih določa evropska in nacionalna zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov. Občina zagotavlja uveljavitev pomembnih temeljnih načel obdelave osebnih podatkov in sicer, da so osebni podatki:

 1. obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki („zakonitost, pravičnost in preglednost“),
 2. zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno - ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) ne velja za nezdružljivo s prvotnimi nameni („omejitev namena“),
 3. ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („najmanjši obseg podatkov“),
 4. točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo („točnost“),
 5. hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno - ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki („omejitev shranjevanja“) in
 6. obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi („celovitost in zaupnost“).

Občina zagotavlja redno usposabljanje in ozaveščanje vseh zaposlenih, ki sodelujejo pri obdelavi osebnih podatkov. Usposabljanje in ozaveščanje zajema najmanj naslednja področja:

 • predpise s področja varstva osebnih podatkov,
 • odgovornosti vseh v procesu,
 • poznavanje internih aktov občine,
 • vodenje ažurne evidence o zbirkah osebnih podatkov,
 • varnostne kontrole, ki se nanašajo na osebne podatke,
 • pogodbe in razmerja s tretjimi osebami oziroma obdelovalci,
 • ravnanje s poizvedbami, ugovori in pritožbami strank,
 • razvoj varstva zasebnosti za nove procese in izdelke in
 • procese zaznavanja in odzivanja na primere kršitev osebnih podatkov.

 

Kakšne so vaše pravice

Na podlagi pravice posameznika do seznanitve o obdelavi lastnih osebnih podatkov, občina na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca:

 • zagotovi potrdilo o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na tega posameznika, obdelujejo ali ne,
 • na razumljiv način obvesti tega posameznika, kateri osebni podatki, ki se nanašajo nanj, se obdelujejo in o izvoru teh podatkov,
 • seznani posameznika z namenom obdelave, vrsto osebnih podatkov ter obdobjem hrambe osebnih podatkov,
 • omogoči vpogled v evidenco zbirke osebnih podatkov in vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo na tega posameznika, in njihov prepis,
 • dostavi izvlečke, potrdila ali izpise osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, v katerih sta navedena namen in pravna podlaga za zbiranje, obdelavo in uporabo teh podatkov,
 • omogoči informacijo o obstoju pravice do popravka, izbrisa, ali omejitve obdelave osebnih podatkov ali obstoju pravice do ugovora taki obdelavi,
 • dostavi natisnjen dokument, ki vsebuje informacije o tem, komu je bil omogočen dostop do osebnih podatkov tega posameznika, za kakšen namen in na kateri pravni podlagi,
 • omogoči informacijo o pravici do vložitvi pritožbe pri nadzornem organu,
 • v primeru, da informacije niso zbrane neposredno od posameznika, posreduje informacijo o viru osebnih podatkov,
 • omogoči informacijo o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev in
 • omogoči informacijo o morebitnih prenosih osebnih podatkov v tretje države (vključno z zaščitnimi ukrepi).

 

Poleg pravice do dostopa oziroma seznanitve, občina na zahtevo oziroma vlogo posameznika odloča tudi o drugih pravicah posameznik in sicer: do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, do preklica obdelave (v primeru pravne podlage privolite), omejitve obdelave osebnih podatkov ali do ugovora obdelavi ter prenosljivosti podatkov.

Priporočljiva vloga za uveljavitev pravic posameznikov je posameznikom enostavno dosegljiva preko spletne strani ali v tiskani obliki (glavna pisarna).

Več o pravicah posameznikov (Priloga P/5.09)

Vloga - Zahteva posameznika za seznanitev z lastnimi podatki (Obrazec O/6.04)

Vloga - Zahteva posameznika za dopolnitev, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos podatkov ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov (Obrazec O/6.05)

 

Vlogo posredujte na elektronski naslov: varstvopodatkov@obcina-straza.si ali na naslov občine: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na pooblaščeno osebo mag. Renato Zatler, Dataofficer d.o.o.

 

Kam se lahko formalno pritožite

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov se lahko pritožite nadzornemu organu: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana (gp-ip@ip-rs.si).

 

--------

 

Obdelava osebnih podatkov preko spleta

Elektronski naslov občine je http://www.obcina-straza.si/. Ponudnik spletnega mesta je obdelovalec osebnih podatkov Tomas d.o.o. Novo mesto, Ulica stare pravde 23, 8000 Novo mesto, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. 

Osebne podatke občina pridobi na podlagi vašega obiska spletne strani (oddaja predloga ali pobude preko spletnega obrazca) ali ob oddaji elektronske vloge.

Piškotki 

Ob oddaji predloga ali pobude preko spletnega obrazca (Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov) se vaši osebni podatki (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka) obdelujejo v Evidenci posameznikov za namen posredovanja novic občine. Iz evidence se lahko kadarkoli odjavite na naslov info@obcina-straza.si ali uveljavljate druge pravice z vlogo (Priloga P/5.09).

 

ŽUPAN OBČINE STRAŽA


top