Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto

Predpisi, na katere predpis vpliva