Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva