Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva