Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva