Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Straža

Predpisi, na katere predpis vpliva